WEDSTRIJDCOMMISSIE O.L.V. TECHNISCH DIRECTEUR

Met ingang van 1 oktober actief

Met de goedkeuring door het Bondsbestuur van wijzigingen in de wedstrijdreglementen wordt een nieuwe impuls aan het technisch beleid van de Boksbond toegevoegd met instellen van de Wedstrijd Commissie (WCO) o.l.v. Technisch Directeur.

Deze commissie vervult enerzijds de taken vroeger toebedeeld aan Technisch Raad die niet meer bestaat; anderzijds zijn de commissie een aantal specifieke extra taken toebedeeld als:
– toetsing van de reglementen m.b.t. het wedstrijdgebeuren
– faciliteren van wedstrijden naar talentboksers
– verwerken van wedstrijduitslagen en beheren Nationale Ranglijst
– vaststellen in overleg met W&E van de wedstrijd jaarkalender van de Boksbond
– behandelen van bezwaren tegen indeling in een vaardigheidsklasse
– beoordelen van boksers die afmelden naar wedstrijden wegens
medische indicatie of door eigen toedoen en/of niet opkomen

– centraliseren van de communicatie rond het NNK, ZNK en NK
– beoordelen van de technische en wedstrijd gerelateerde zaken
– adviseren en communiceren van startverboden en schorsingen
– het doen van voorstellen en aanbevelingen die de structuur en de
performance binnen het wedstrijdgebeuren kunnen verbeteren.

De leden WCO hebben inzage in startboekjes en wedstrijdpapieren en hebben kennisname van wedstrijduitslagen; desgewenst kunnen leden WCO de DTC bij wedstrijden assisteren.

De voorlopige samenstelling van de commissie actief per 1 october is als volgt:
– voorzitter: (Technisch Directeur) Louis Wijdenbosch
– secretaris: (Cie Reglementen) Gerard Hartman
– lid: (trainer/coach/DTC) John Vergouwe
Zo ver mogelijk zal de commissie verder versterkt worden.

Na het NNK en ZNK zullen alle afmeldingen getoetst worden aan de huidige reglementen.

Afmeldingen (toetsing van blessures/ziekte gaan alleen via Medcom) die strijdig zijn met de reglementen worden gesanctioneerd.

Communicatie naar en vragen aan de WCO kunnen worden gericht
aan tdtopsport@boksen.nl