Verslag van vergadering districtscommissie Zuid-Holland

Agenda:

1 : Opening

2 : Verslag eerdere bijeenkomst van 10 juni jl.

3 : Komende evenementen ( 12 sept. RBV van ’t Hof, 26 sept Teus de Kruijf)

4 : ZNK toernooi

5 : Berichten vanuit de WenE bijeenkomst van 8 sept. jl.

6 : Berichten vanuit de Bondsbestuursvergadering van 8 sept.jl.

7 : landelijke open dag boksverenigingen 9 jan. 2016.

8 : werken in de “cloud”.

9 : rondvraag.

 

Aanwezig : Lucas van Geffen

Ben van Til

Tom de Raad ( verslaggeving)

Afwezig   : Ronald Blom

John Vergouwe

 

 

Verslag vorige vergadering (10 juni jl) alsmede de besluitenlijst.

Alle actiepunten zijn uitgevoerd, geen op- en aanmerkingen op het verslag.

Besloten: Ons eerder te buigen op het vergaderverslag en binnen een week na het verschijnen onze op- en aanmerkingen aan te geven. Het verslag kan dan in een eerder stadium naar de verenigingen gestuurd worden.                                  Actie : allen

Daarnaast zou het verslag, onder districtsnieuws, op de NBB website geplaatst kunnen worden. Dit opnemen met Hans de Bruijn.                                           Actie : TdR

 

Komende evenementen:

12 sept as. RBV van ’t Hof.   Dit is een Windmill activiteit en een directe bemoeienis met onze DTC is niet vereist. BvT zal in ieder geval komende zaterdag aanwezig zijn.

Waarschijnlijk zal aan het programma nog vrije partijen worden toegevoegd doch deze zijn ons (nog) niet bekend.   Let wel; aanvang 18.00uur.

 

26 sept. BS Teus de Kruyf. Afgesproken zo’n 10 dagen voor het evenement de organisatie om inzage in de partijen te vragen. Ook zullen wij onze aanwezigheid

namens de districtscommissie vooraf aangeven.                                Actie : TdR

 

 

ZNK toernooi

Met betrekking het regelen van de bekers/medailles nog geen bericht ontvangen van

Jos van der Akker. Navraag doen.                                                      Actie : TdR

Ook is niet bekend of het toepassen van een passe-partout voor het evenement doorgevoerd gaat worden. De Golden Gloves is hier geen voorstander van.

Lucas zal hiervoor Ton Dunk benaderen en een terugmelding doen.   Actie : LvG.

Posters (250 stuks) alsmede flyers (500 stuks) van de NNK/ZNK zullen gedrukt worden en door het Bondsbureau verspreid gaan worden.

Nog niet helemaal duidelijk zijn de locaties waar de NNK op 10 en 11 oktober gehouden gaan worden. Indien dit bekend is zullen de posters gedrukt worden.

Indien verenigingen hun boksers inschrijven, zal men vanuit het Bondsbureau hier automatisch een bevestiging van krijgen ( zgn. auto-reply)

 

Berichten vanuit de WenE meeting ( 8 sept. jl)

In principe is besloten om het komende NK toernooi in kompetitievorm te gaan houden. Details zullen nog verder uitgewerkt moeten worden.

Het opstellen van een “rankinglist” van de NBB wedstrijdboksers heeft een kleine vertraging doch voor de aanvang van de NNK/ZNK zal dit op de NBB website bekendheid moeten gaan krijgen.

Besloten dat eenlingen op het NNK/ZNK toernooi alleen maar kunnen deelnemen aan de NK indien zij daadwerkelijk gebokst hebben.

Ook is besloten dat de eenlingen uit het NNK toernooi tegen eenlingen uit het ZNK toernooi kunnen uitkomen (was vorig jaar niet het geval)

Op dinsdag 29 sept zal er in Nieuwegein de ZNK/NNK loting plaats vinden.

Het is de wens dat daar ook een DTC-lid bij aanwezig is.

Afgesproken dat JV en TdR hierna toegaan.

 

Tevens hebben wij afgesproken om in het vervolg voorafgaande aan de WenE vergaderingen bij elkaar te komen.

Wij kunnen ons dan daadwerkelijk buigen over de agenda/ vergaderstukken.

Lucas gaat een nieuw vergaderschema , nog steeds uitgaande van de woensdagavond, opstellen.                                                                                           Actie : LvG.

 

Berichten vanuit de Bondsbestuursvergadering van 8 sept. jl.

Optie-sportevenementen: er worden nog een tweetal trainers aangezocht om verdere invulling aan de samenwerking met Optie-sport te geven.

Bondsbestuursleden zullen (meer) wedstrijdorganisaties gaan bezoeken en hier verslagen van maken.

Ook zullen Bondsbestuursleden (meer) verenigingen gaan bezoeken met als uiteindelijk doel het ledental van de NBB te doen uitbreiden.

Er bestaat binnen de NBB een trainerscommissie. Er zullen twee trainers vanuit de landelijke trainersvereniging ( opgericht door Martin Anrade) hieraan toegevoegd gaan worden.

Er komen 3 interessante NBB initiatieven, te weten;

-komend cultureel evenement “Parade” (A’dam,R’dam,Utrecht en Den Haag)

Mogelijk gaat de NBB zich hier presenteren.

-Fit-expo 2016 21/22 mei 2016. Rotterdam Ahoy.

Ook hier overweegt de NBB een deelname.

-Er wordt gedacht aan het maken van een film over het leven van bokslegende Bep van Klaveren.   Bij de genoemde initiatieven is Lucas nauw betrokken.

De Rotterdamse vereniging Leon’s Gym zou iets op gebied van “veteranenboksen” in Schiedam willen organiseren. Lucas gaat hen hierover benaderen         Actie : LvG.

Openbare districtstrainingen: Zaterdag jl. was er zo’n training bij BS Teus de Kruijf.

Er was een grote opkomst ( >60 boksers) en mogelijk kunnen wij dit via de website als propaganda voor onze bokssport verder vorm geven.                               Actie : LvG.

De BvK organisaties ( 8&9 nov) worden vanuit het Bondsbestuur door Ronald Blom begeleidt. Meer info ontbreekt op dit moment.

Rocky Elfalah en Rob Manvis zijn in district Noord-Holland voorgedragen als nieuwe DTC-leden. Martin Ales is voorgedragen en benoemd tot nieuwe voorzitter van de districtscommissie Noord-Holland.

 

Landelijke open dag boksverenigingen 9 jan. 2016:

Er is nog geen daadwerkelijk actieplan om dit verder vorm te geven.

Besloten hier de komende meeting over te praten.

 

Werken in de “Cloud”.

Er zijn wat wijzigingen in de inlogcodes.   Meer info volgt.                   Actie : LvG.

Het verzoek aan ieder is om ons te verdiepen in de mogelijkheden die GMAIL hierin biedt. Mogelijk kunnen wij de volgende meeting daadwerkelijk “online” deze mogelijkheden bekijken.

 

Vervolg ontmoeting met alle verenigingen binnen het district.

Besloten dat het belangrijk is om, voorafgaande aan de najaarsvergadering van de NBB, weer een ontmoeting te regelen met de verenigingen.

Waarschijnlijk zal de najaarsvergadering op zaterdag 28 november in de Topsporthal te R’dam gehouden worden en het is zaak om , voorafgaande aan de ALV, een datum en locatie voor onze ontmoeting met de verenigingen te prikken.

Wij nemen dit agendapunt mee naar ons eerstkomende districtsoverleg op 7 okt. as.

 

 

Rondvraag.

Geen gebruik van gemaakt.

 

Volgend districtsoverleg:   woensdag 7 oktober as.

 

Nagekomen bericht :

Het invoeren van een passe-partout ,geldend voor het bijwonen van alle ZNK- organisaties, gaat niet door.