Verslag najaarvergadering Nederlandse Boksbond

Najaarsvergadering van de Nederlandse Boksbond op zaterdag 21 november 2015 in zalencentrum Den Hommel in Utrecht.

Aanwezig namens het bestuur en directie: Boris van der Vorst, Ronald Blom, Julia Hallie, Pelle Tuinenburg, Rob van de Watering, Alex van Klooster, Peter Bonthuis, Paul Hartog en Hans de Bruijn (notulist).

Bericht van verhindering: Wim Th. den Haan, Hub Hendricks (BVS/Kerkrade), Ria Switzar, (Vermeulen Benthuizen), Harold Verhoekx (the Punch/Tilburg), Egon Lumey (SCM Boxing/Maastricht), Eric Warmerdam (Seconds Out/Almere), Peter van der Pas, Dis Paulussen, Michel van Halderen (Fight Club/Purmerend) en Thomas Mboua. Later aanwezig: Frank Donk Marlin (ABCC).

  1. Opening

Voorzitter Boris van der Vorst benadrukt trots te zijn op de positieve drive van het bestuur en de directie waardoor vele van de voorgenomen doestellingen zijn gehaald, maar nog lang niet alle. Die waren misschien ook wel te ambitieus:

“We moeten nog steeds vele zaken aanpakken. In mijn beleving zit de grootste uitdaging in het feit meer verbinding te moeten maken met onze achterban en een nuttige uitwisseling tot stand brengen met de verenigingen.

Twee weken geleden was ik te gast bij de Arnhemse boksvereniging Muscular, samen met medebestuurslid Alex van Klooster. We hebben er een lekker potje meegebokst en daarna vooral een nuttig gesprek over (de toekomst van) de boksbond gehad. Dat zou je eigenlijk regelmatiger moeten kunnen doen. In elk geval gaan we daarmee door.

We kijken als bestuur en directie of we de verenigingen kunnen helpen. De wereld om ons heen verandert en dat biedt de clubs tal van kansen. Denk maar eens aan de ouderen die langer willen blijven boksen, recreanten, kwetsbare jongeren, zakelijke markt e.d. In dat verband wil ik vragen: wie richt zich nu bijvoorbeeld op kwetsbare jongeren? Zijn er verenigingen die contacten hebben met de gemeente?

De boksbond kan meer doen bij zulke nieuwe initiatieven. Ze zijn belangrijk voor de groei van de boksbond, en groei is noodzakelijk. Het doet me deugd dat ik kan melden dat jeugd- en schoolboksen terugkomt. Binnenkort zal in Alkmaar weer een nationale schoolsportdag worden gehouden, voorheen bekend als aspirantendag.

Ook al streven we groei na, we mogen nooit onze rijke historie vergeten en personen die een rol hierin hebben gespeeld. We zouden bijvoorbeeld overleden leden graag willen herdenken op de voor- en najaarsvergaderingen, maar het bondsbureau moet dan wel in kennis gesteld worden. Mag ik jullie verzoeken zulke berichten voortaan door te geven?

De agenda van deze najaarsvergadering bevat informatieve onderwerpen zoals de prestaties van onze heren- en damesboksers. Bondstrainer Hennie van Bemmel zal met ons terugblikken, maar ook alvast vooruitblikken op het komende jaar, waarin kwalificatie van onze topboksers voor de Olympische Spelen het belangrijkste doel is. Met als startpunt het ambitieuze Kerst Boksgala op maandag 21 december in Ahoy! Verder zal Rene Braad een presentatie verzorgen over het recreatieboksen en boksopleidingen in Nederland en in AIBA-verband. Alex van Klooster zal de ambitieuze jaarkalender toelichten, die op 9 januari 2016 start met een nationale boksdag. Hopelijk doen erg veel verenigingen mee.

Penningmeester Rob van de Watering zal inzicht geven in de financiën van de boksbond en aansluitend licht bondsdirecteur Paul Hartog een aangepast contributievoorstel toe. Kortom, we hebben nog veel uitdagingen maar we zijn met zijn allen op de goede weg!”

  1. Vaststellen notulen najaarsvergadering van 20 juni 2015.

Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

  1. Presentatie opleidingen/initiatieven voor recreantenboksen.

Voorzitter Rene Braad van de opleidingscommissie behandelt in een uitgebreide toelichting de agendapunten over opleidingen, applicaties, voordracht AIBA certificering en de verbeterde profilering van de bokssport.

Het aantal geslaagden in 2015 bedroeg 32 voor KSS2 opleiding (tot assistent trainer/coach) en 2 voor KSS3 opleiding (trainer/coach). De geslaagden voor de AIBA opleiding tot trainer/coach * ster bedroeg 5 en 2 voor de schoolboys en fitness boxtraining course. In september werd begonnen met de cursus KSS3 (trainer/coach) en de cursus KSS2 (assistent trainer/coach) zal in september 2016 van start gaan. Opleidingen in ontwikkeling zijn er voor boksinstructeurs (KSS1) en Expert (KSS4). Verder worden optionele opleidingen verzorgd voor officials (arbitrage, wedstrijdadministrateurs en box pointer operators). In 2016 staan nog applicatiecursussen gepland voor trainer/coach, voor scheidsrechter/jurylid en wordt een workshop veilig sportklimaat gehouden. Ook wordt gestreefd naar een AIBA gecertificeerde opleiding met ondersteuning van de ASK, NOC*NSF en IOC.

In het kader van de verbeterde profilering van de bokssport heeft de Nederlandse bond een eerste aanzet gemaakt met het organiseren van het EK vrouwen in 2011 en het EK jeugd in 2013. Die ontwikkeling wordt vervolgd met het project Optisport. Na de afgeronde Challenge 1 zal met de Winter Challenge worden doorgegaan en zal met een scholingstraject voor Parkinson patiënten vanuit het Radboud UMC worden begonnen. De verbinding met het zakenleven krijgt steeds meer vorm via het White Collar boxing cq businessboxen.

  1. Uitreiking bondspeld(en)

Ruud van der Linden krijgt uit handen van voorzitter Boris van der Vorst de bondspeld als lid van verdienste uitgereikt. Hij wordt geprezen om zijn grote inzet voor het boksen in het verleden.

  1. Financiën

De totale jaarinkomsten zijn onvoldoende om de continuïteit van een nationale sportbond op langere termijn te waarborgen. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar aanvullende jaarlijkse inkomsten voor de Boksbond, bijvoorbeeld uit het Kerstgala in Ahoy. Voor 2016 en de daarop volgende jaren zullen structurele extra inkomsten moeten worden verworven. Het bestuur roept de leden op mee te denken over de financiële situatie.

Verder wordt toegelicht aan de hand van de begroting hoe het aanstellen van de technisch directeur – een eis van NOC*NSF – deels financieel is verwerkt in het topsportprogramma. Ook wordt toestemming verleend door te gaan met het Challence project bij Optisport waarin NOC*NSF zeer geïnteresseerd is. Dit programma waarin de boksbond een verdienmodel nastreeft met een derde partij, kan wellicht een voorbeeld zijn voor andere bonden. Penningmeester Rob van de Watering besteedt extra aandacht aan de bevindingen van de adviescommissie (Gerard Hartman en Ruud van der Linden). Hun opmerkingen worden zoveel mogelijk toegelicht. Dat laat onverlet, dat de leden – zoals eerder besloten – ook in de toekomst akkoord gaan met een accountantsverklaring als afsluiting van het boekjaar.

  1. Contributievoorstel

Regelmatig valt onvrede te beluisteren over de hoogte van de clubcontributie. Vooral kleinere verenigingen zonder wedstrijdboksers vinden de contributie te hoog. Het bestuur wil tegemoet komen aan de bezwaren met het voorstel om de clubcontributie te verlagen van € 850 naar € 700 per jaar. Ook wordt voorgesteld om de afdracht voor een wedstrijdaanvraag en de kosten van een licentie voor startende wedstrijdboksers te verlagen. Tegenover deze verlagingen zou een verhoging moeten staan voor het aanvragen van een trainerslicentie, van € 60 naar € 100. Hiermee kan het verlies enigszins worden opgevangen. Diverse personen maken bezwaar. Zij opperen dat een club die de licentie voor twee of drie trainers betaalt uiteindelijk duurder uit is. Bij de stemming over dit voorstel zijn twee personen tegen en zes onthouden zich. De rest gaat akkoord.

  1. Topsportbeleid boksen NOC*NSF

Dames elite:

Nouchka Fontijn heeft de opgaande lijn in 2014 tijdens het afgelopen jaar goed voortgezet met het veroveren van de eerste plaats bij de European Games en goud toernooien in Frankrijk, Polen en zilver in Bulgarije. Een progressieve ontwikkeling maakt ook Alicia Holzken door met goede internationale prestaties tijdens toernooien, wedstrijden en trainingstages.

Heren elite:

Na vele gesprekken met NOC*NSF ontstaan ook weer mogelijkheden voor het mannen boksen, waardoor de in 2011 ingezette lijn uitgebouwd en geintensiveerd kan worden. Dit heeft in 2015 geresulteerd in een mooie groei in de breedte.

In 2013 wordt na 20 jaar weer een EK medaille behaald en een plaats bij de beste acht van de wereld, twee jaar later staat Nederland op twee EK medailles en twee personen bij de beste acht van de wereld.

In diverse internationale toernooien worden medailles gewonnen door Roy, Max, Wouter, Enrico en Peter ter voorbereiding op EK en WK. Deze resultaten hebben ook tot meer vertrouwen geleid bij NOC en andere partners.

AIBA Ranking: 3e Nouchka, 5e Peter en 11e Roy.

Sportief Nederland telt weer mee. Wie een lijst opmaakt van de Europese landen met een totaal aan klasseringen bij de beste acht van de wereld komt tot deze volgorde: Aze 7, Rus 5, Irl 4, GB 4, UKR 3, BLR, FRA,CRO,NED allen 2, LTU,GER,ITA,TUR,ARM,POL: 1. Ons land heeft in relatie tot het beschikbare budget een topprestatie geleverd!

Positief is ook dat Tony Jas zich bij de junioren op het WK bij de beste acht bokste.

Doelen voor 2016:

Het Olympisch kwalificatie traject. Prioriteit NOC*NSF

Internationale samenwerking stroomlijnen.

4 jarenplan voor Tokyo 2020.

Evalueren en aanvullen van de bokspyramide na het NK..Toevoegen doelgroep beloften (jongeren) met hulp van districten. Deze groep moet eerder in beeld komen. Dat geldt voor dames en heren. In de tweede helft van komend jaar zal daar intensief mee begonnen moeten worden.

Het Windmill team was en is een belangrijke pijler om onze boksers ervaring op te laten doen. Komend jaar komt er een team bij dus 4 x thuis en 4 x uit. Naast de zeven ligaboksers wordt op ons voorstel 3 internationale voorpartijen met jeugdigen aan het programma toegevoegd. In totaal dus 80 internationale wedstrijden per seizoen gegarandeerd. Peter van der Pas coordineert het project.

Samenwerking

SR/J: Het is essentieel op meerdere gebieden gezamenlijk aan topsport te werken, we hebben elkaar nodig om gezamenlijk beter te worden. De scheidsrechter maakt deel uit van dit groepsproces, we moeten daarom werken aan het optimaliseren van de prestaties van onze scheidsrechters om selectie af te dwingen bij grote evenementen. Samen sterker!

Internationale vertegenwoordiging :Ook optimale inzet om mensen in nuttige en bepalende AIBA en EUBC commissies te krijgen en het blijkt gewoon een belangrijke pijler voor een land te zijn als we ook bestuurlijk vertegenwoordigd zijn.

Opleiding: Naast de reguliere opleiding lijkt het noodzakelijk een slag te maken op gebied van internationaal boksen in de vorm van bijscholing en intervisie. Daarnaast bestaat er grote zorg over de voortgang mbt het deelnemen aan AIBA opleidingen voor trainers en scheidsrechters. Kort gezegd: Er moeten sterren behaald worden. We gaan de internationale aansluiting anders missen en we moeten nationaal de opvolging van oudere sportvrienden tijdig borgen.

  1. Wedstrijd en evenementenkalender.

Terugkijkend op 2015 stelt voorzitter Alex van Klooster dat het een bewogen jaar is geweest voor W&E cie. We zijn begonnen dit jaar met het invoeren van een centraal geregelde jaarkeuring en deze zal op zaterdag 16 januari 2016 weer plaats vinden op diverse locaties in het land. De sparringdagen zijn in ere hersteld. We hebben een NNK/ZNK achter de rug waar we echter met gemengde gevoelens op terug kijken. Op zich een kwalitatief mooi toernooi maar het aantal deelnemers viel erg tegen dit jaar. Een echte oorzaak hiervoor hebben we nog niet kunnen vinden. Het NK moest om die reden een dag worden ingekort. Sinds kort wordt ook een scherp sanctiebeleid toegepast. Geef als organisator, ook van clubwedstrijden, door wanneer er ongepaste afzeggingen plaatsvinden. De bond wil boksers, trainers en verenigingen die zich niet aan de reglementen houden die wij gezamenlijk overeen gekomen op hun gedrag aanspreken. Mede hierdoor hebben we besloten met ingang van 2016 deze reglementen stikt na te gaan leven en het sanctie beleid aan te halen. Op een aantal punten zullen we waar nodig de reglementen hierop herzien.

Belangrijk is dat iedereen zich verdiept in de reglementen en hiernaar gaat leven om zo de sport nog gezonder te maken dan dat ze op dit moment is.

Met komend jaar in het vooruitzicht is het de bedoeling dat er meer georganiseerd gaat worden door de bond, districten en verenigingen. De bond geeft het goede voorbeeld op maandag 21 december met het Kerst Boksgala in Ahoy.

We trappen in 2016 af met de landelijke Nationale Boksdag, gevolgd door de centrale jaarkeuring welke per district zal worden opgezet. Myra Vergouwe is projectleider van het project jaarkeuring 2016.

Verder staan er een aantal sparringsevenementen op stapel en komen de aspiranten dagen weer teug op de kalender. Ook het White Collar Boxing wint terrein. Uiteraard gaan we veel aandacht besteden aan de gradueringsexamens.

Verder heeft de W&E als speerpunt de districtcommissies dichter bij de verenigingen brengen. Zij kunnen op alle vlakken assistentie verlenen bij vragen en het organiseren van wedstrijden en evenementen in de ruimste zin van het wordt.

  1. Benoemingen:

Julie Hallie wordt met algemene stemmen als opvolger van secretaresse Anita Boud benoemd.

Rene Braad is op voorstel van het hoofdbestuur benoemd in de EUBC scheidsrechterscommissie zonder dat de Nederlandse scheidsrechterscommissie hiervan op de hoogte was. Ronald Blom verklaart als portefeuillehouder hoe deze benoeming tot stand is gekomen.

  1. Rondvraag

Cem Dunar verzoekt om ook de reden van de startverboden te vermelden.