VERGADERNOTULEN VAN HOOFDBESTUUR

Reglementswijzigingen Op voorstel van Louis Wijdenbosch worden de boksers het nieuwe seizoen ingedeeld in A en B-klasse. Waardoor de C-klasse en nieuwelingen komen te vervallen. Met daarbij de beperking voor de B-klasse dat de deelnemers minimaal zes wedstrijden en maximaal 15 wedstrijden gebokst moeten hebben.

Een besluit, dat eerder werd besproken en besloten in de Cie wedstrijden en evenementen en nu wordt overgenomen door het bestuur. Ook het ,verplichte’ lidmaatschap van een boksvereniging werd bekrachtigd en zal eveneens worden voorgelegd aan de ALV 25 mei.

Daarna volgde pittige discussies over twee aparte thema’s, te weten:

1. De samenstelling van de wedstrijdcommissie onder voorzitterschap van Louis Wijdenbosch met toevoeging van Stan van den Driessche als lid van de Cie Reglementen en een DTC-lid. Ron Godschalk benadrukt dat deze nieuwe aanpak veel teveel bevoegdheden en macht krijgt. Een TD is een passant, vergeet dat niet. Daarmee stemmen Alex van Klooster en Chris Dijkstra in en Dick Zwiers pleit ervoor om de technische commissie weer in eer te herstellen, onder leiding van Louis Wijdenbosch. ,,Die commissie heeft in het verleden altijd goed gefunctioneerd.’’ Bovendien ontbreekt een rooster van aftreden, werd opgemerkt. Deze kritiek wordt meegenomen in de uitwerking van het beleidsplan.

2. Overige reglementswijzigingen. Er bestaat intern verschil van mening in de Cie Reglementen tussen Gerard Hartman en Stan van den Driessche. Een poging om de veranderingen punt voor punt door te nemen mislukt waardoor werd besloten deze reglementswijzigingen nogmaals tegen het licht te houden (met de input van de aanwezigen). Daarna zullen ze wederom worden besproken in de Cie WenE op 25 juni. Met een hopelijk breed draagvlak worden de aanpassingen opnieuw behandeld in het bestuur om vervolgens als totaalconcept voor goedkeuring aan de najaarsvergadering te worden voorgelegd

Mededelingen:

· Het verenigingskeurmerk is besproken binnen het VSK-programma, volgens Sanne Rienstra maar kan niet alleen met de Karatebond worden ingevoerd. Ook andere vechtsportgerelateerde bonden moeten erbij betrokken worden. Dat vergt meer tijd dan verwacht. Er is een vervolgafspraak gemaakt.

· Nieuwsbrief. Er wordt een format ontwikkeld voor een nieuwsbrief met ruimte hierin voor columns, interviews, toelichting op bestuursbesluiten etc. Gestreefd wordt naar een uitgave om de twee maanden.

Dit initiatief staat los van de input op de website. De hoofdpagina blijft gevuld worden met de landelijke actualiteit en de regionale nieuwsvoorziening krijgt een aparte plaats op de website.

Functioneren districtscommissies: Wordt doorgeschoven naar volgende vergadering.

Samenstelling scheidsrechterscommissie: Er is gesproken met drie kandidaten, Teun de Raad, Frans hak en Bas Duchenne. Vooral Chris Dijkstra en Ron Godschalk vinden het riskant een commissie zonder ervaring samen te stellen. De bestaande leden, met name Kees van der Sluijs kunnen nog erg belangrijk zijn.

Vergoedingen Medcom: Het voorstel van 100 euro per wedstrijdprogramma inclusief keuring wordt overgenomen.

Rondvraag:

Alex: De weerstand bij de verenigingen tegen de contributieverhoging wordt groter. Dat punt verdient aandacht.

Chris: Na het optrekken van de vergoeding aan de scheidsrechters kan het licentiegeld voor deze groep wel wat verhoogd worden.

Frits: Prosport wil samen met de boksbond een marketingplan ontwikkelen. Ronald Blom krijgt alle info.

De nieuwe vergadering wordt vastgesteld op 25 juni.