Scheidsrechterscie wil uitbreiden met vijf man

In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boksbond op zaterdag 16 juni in Maastricht hierbij het jaarverslag van de scheidsrechterscommissie. In dit commissie-overzicht is deel 3 bedoeld om meer inzicht op dit specifieke onderdeel te geven.

DOELSTELLING IS VERDERE PROFESSIONALISERING

Samenstelling scheidsrechterscommissie
Voorzitter : Martin Janssen, Secretaris : vacant,
Lid : René Braad en Lid : Kees van Sluijs

Het afgelopen jaar bestond ons scheidsrechterskorps uit 21 leden, 16 scheidsrechters en 5 juryleden. De uitbreiding van het scheidsrechterskorps heeft in 2017 niet plaats kunnen vinden door het gebrek aan deelnemers. De jurylid opleiding is verplaatst naar 2018 en aansluitend zal er een scheidsrechters opleiding worden gegeven. Uitgangspunt is om in 2018 het scheidsrechterskorps met minimaal 5 leden uit te breiden.
Op 5 februari werd de jaarlijkse scheidsrechtersdag gehouden op Papendal. Verbinding van de locatie van het topsportcentrum met a) de ambitie van het korps tot integrale verbetering en b) om integraal onderdeel te zijn van de Nederlandse Boksbond.
De vier bekend gemaakte maatregelen van september 2016 inzake;
 observaties/beoordelingen van het korpsleden
 ranking/plaatsingsbeleid korpsleden
 maatregel jeugdboksen
 de voorlichtingsdagen
werden besproken en toegelicht. De notulen scheidsrechtersdag 2016 werden goedgekeurd.
Review Jeugd en Veteranen boksen
Het scheidsrechterskorps wil de SR/J cie. meegeven dat de 10 geboden worden gesteund, maar dat men bij voorkeur wel een winnaar wenst in een onderlinge partij. Er is een toelichting gegeven van de 10 geboden en (veiligheids)maatregelen voordat deze daadwerkelijke kunnen worden toegepast.
Voor wat betreft het afzonderlijke veteranenboksen, businessboksen en WCB wordt gevraagd of het HB in overweging wil nemen om slechts 1 protocol te hanteren, omdat (veiligheids)regels integraal zouden moeten gelden en niet afhankelijk zijn van de verschillende commerciële inzetten.
Observatie korpsleden
Om een eenheid te kunnen vormen binnen ons korps, is het essentieel dat de korpsleden ook op 1 lijn zitten en fungeren, dit zowel voor de scheidsrechters als de juryleden. Alle relevante facetten zijn onder de aandacht gebracht en besproken.
Ranking korpsleden
Alle scheidsrechters en juryleden zijn beoordeeld en hun competenties zijn verwerkt in het rankingsoverzicht. Dit overzicht wordt gebruikt voor het opstellen van de korpsleden.
Uitzendingen buitenland
Internationale AIBA scheidsrechters werden ook uitgezonden mits financiële ruimte hiervoor was.
Keuring korpsleden
Ed van Wijk verzorgde de (verplichte) jaarkeuring voor actieve AIBA scheidsrechters en er bestond de mogelijkheid ook voor niet internationale scheidsrechters om zich te laten keuren.
BMI
Gekeurde scheidsrechters werden ook gecontroleerd op hun BMI. Het betrof hier een preventieve maatregel welke in de toekomst kan worden meegenomen in de ranking.
Overzicht doelstellingen 2017
 verdere professionalisering van het scheidsrechterskorps
 verbetering van uitstraling scheidsrechterskorps
 ranking en competentie gericht opstellen van scheidsrechters en juryleden
 verzorgen van applicatie en workshops
 inzet box-pointer op DK’s, NK’s en interlands
 ingeslagen beleid scheidsrechterscommissie voortzetten.

Rene Braad