RECHTSVORM VERENIGINGEN EN CONTRIBUTIE

Beste allen,
Hiermee willen wij alle betrokkenen informeren over de volgende bestuursbesluiten:
1. Wij hebben in de aanloop naar de Bijzonder Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat niet alle aangesloten verenigingen de rechtspersoon vereniging kennen. Er is soms sprake van andere rechtspersonen zoals  Stichtingen en Eenmanszaken. Formeel mogen volgens de reglementen alleen verenigingen lid zijn van de Boksbond en daarmee zouden andere rechtspersonen uitgesloten zijn van deelname aan de Bond en dus ook de komende BALV. Gegeven de omstandigheid dat deze situatie al langer bestaat willen wij een overgangsregime hanteren, hetgeen betekent dat in ieder geval tot en met de BALV de betrokkenen als verenging zullen worden behandeld. Na de komende BALV dienen de betrokkenen deze situatie te wijzigingen en zullen zij (bijvoorbeeld onder de rechtspersoon) een vereniging dienen te hebben, zoals bedoeld in de reglementen.
2. Gegeven het feit dat wij eerst later dit jaar een besluit zullen kunnen nemen over het contributie-systeem en de hoogte hiervan voor 2012 is besloten een voorschotnota te sturen naar de aangesloten vereniging voor 2012.  Alle verenigingen zullen een nota ontvangen van € 400 als VOORSCHOT op de contributie 2012. Hiermee kunnen wij als bond de liquiditeitspositie op orde houden.
Met sportieve groet,
Chris Moerkerken
Gedelegeerd bestuurder