AIBA coach opleidingen

De AIBA heeft gevraagd om een inventarisatie van potentiële deelnemers aan één van de coach opleidingen (1*, 2* of 3*).

Om deel te kunnen nemen aan een 2* opleiding, moet u in het bezit zijn van het 1* diploma. Voor de 3* opleiding moet u in het bezit zijn van het 2* diploma.

Kosten van de opleiding

De kosten zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers.

Maar, ter indicatie, u moet rekening houden met minimaal € 500,00 per cursus.

Belangstelling voor een AIBA opleiding?

Nogmaals, dit dient ter inventarisatie.

 1. Stuur een mail aan directeur@boksen.nl met vermelding welke opleiding u wilt volgen.
 2. Geef in de mail alle hieronder vermelde zaken op;
  • Achternaam (als in paspoort)
  • Voornaam / Voornamen (als in paspoort)
  • Nationaliteit(en)
  • Geboortedatum
  • Huidig niveau AIBA
  • Voorkeur voor welke taal u de cursus wilt volgen (Nederlands, Engels, Frans, Duits)
  • Heeft u eerder aan een AIBA * opleiding deelgenomen? Zo ja, wanneer en welk niveau?
  • Heeft u boksers die in aanmerking komen voor deelname aan Rio 2016?
  • Uw CV (Curriculum Vitae) (mag in een aparte Word of PDF bijlage).
 3. Geef op in welke periode in 2016 u beslist niet kunt deelnemen aan een cursus.

Deadline inschrijving

– 2* cursus: uw inschrijving moet zijn ontvangen op vrijdag 25 maart a.s.

– 1* cursus: uw inschrijving moet zijn ontvangen op vrijdag 25 maart a.s.

Medio april zal de Commissie Opleidingen na overleg met het bestuur van de Boksbond meer informatie verstrekken.

Zaterdag 9 april op Papendal: Intest KSS2!

Vooraankondiging!

Op zaterdag 9 april zal de intest voor kandidaat-deelnemers aan de KSS2 opleiding worden gehouden.

Locatie: Nationaal Sportcentrum Papendal (Arnhem).

De indeling (dagdelen) wordt t.z.t. nog bekend gemaakt; maar zet de datum vast in uw agenda!

NOG NIET INGESCHREVEN? Stuur dan z.s.m. een mail naar het bondsbureau (info@boksen.nl) o.v.v. uw naam en lidmaatschapsnummer Boksbond.

Inhoud

 • Inleiding
 • Type opleidingen
 • Inhoud van de opleidingen
 • Bevoegdheden
 • Onderdelen
 • Kosten
 • Toelatingseisen
 • Cursusmaterialen
 • Wedstrijdofficial
 • (Verplichte) bijscholingen
 • Planning cursussen en bijscholingen
 • Internationale bevoegdheden (AIBA)
 • Toetsingsreglement
 • Media (filmpjes, foto’s, documenten)
 • Interactief leren
 • Commissie Opleidingen en contact
 • Links

Inleiding

Opleidingen zijn een belangrijke factor binnen de bokssport.

 • Met opleidingen en bijscholingen wordt de kwaliteit van het kader in de bokssport hoog gehouden.
 • Inkomsten uit opleidingen en bijscholingen dragen bij aan een verdere inhoudelijke ontwikkeling en kwaliteit van de geboden opleidingen en bijscholingen.
 • De bokssport wordt gestimuleerd door het opleiden van gecertificeerd kader.
 • De kwaliteit van het kader en daarmee de bokssport wordt bevorderd en gewaarborgd.
 • Ontwikkelingen in de bokssport worden gevolgd en geïmplementeerd in de opleidingen en bijscholingen.

 

Type opleidingen

 

ASSISTENT TRAINER/COACH (KSS2)TRAINER/COACH (KSS3)
OmschrijvingNiveau 2, KSS sportleider 2, geaccrediteerd door NOC*NSF conform de Academie voor Sport Kader (ASK).Niveau 3, KSS sportleider 3, geaccrediteerd door NOC*NSF conform de Academie voor Sport Kader (ASK).
Inhoud van de opleidingenHet competentieprofiel assistent Trainer/Coach NBB is uitgewerkt door de Commissie Opleidingen NBB op basis van het competentieprofiel sportleider 1 en 2 dat onder regie van NOC*NSF is ontwikkeld uit het beroepscompetentiemodel sportleider 1 en 2 (uitgave Beroepscompetentieprofielen Sportleiders).Het competentieprofiel Trainer/Coach NBB is uitgewerkt door de Commissie Opleidingen NBB op basis van het competentieprofiel sportleider 3 dat onder regie van NOC*NSF is ontwikkeld uit het beroepscompetentiemodel sportleider 3 (uitgave Beroepscompetentieprofielen Sportleiders).
BevoegdhedenNa het behalen van het diploma is de assistent Trainer/Coach NBB bevoegd om, onder toezicht van een Trainer/Coach NBB met een geldige licentie, les te geven in de breedtesport. Daarnaast assisteert hij de Trainer/Coach NBB bij wedstrijden/activiteiten.Na het behalen van het diploma is de Trainer/Coach NBB bevoegd om zelfstandig les te geven en wedstrijdboksers te begeleiden. De Trainer/Coach is (eind)verantwoordelijk voor de jaarplanning/trainingen en stuurt het sportkader aan.
Onderdelen van de opleidingBeroepscode / Didactiek / Instructiebekwaamheid / Observatietechniek/ Bokstechniek / Anatomie / Fysiologie / Trainingsleer / Materiaalkennis / (sociale) Hygiëne / JureringDidactiek / Instructiebekwaamheid / Observatietechniek / (wedstrijd) Bokstechniek / Anatomie / Trainingsleer / Krachttraining / Coördinatietraining / Sportpsychologie Periodisering / Tactiek / Doping / Eerste hulp bij boksongevallen /Arbitrage
Kosten10 bijeenkomsten van € 90,00 per dag incl. examen (indicatie)10 bijeenkomsten van € 90,00 per dag incl. examen (indicatie)
ToelatingseisenIntest KSS2 assistent trainer/coach NBB

Voorafgaand aan deelname zal de cursist een intest afwerken waarbij hij/zij beoordeeld wordt op voldoende eigen vaardigheid en conditie door een commissielid van de Commissie Opleidingen (CO) Nederlandse Boksbond (NBB).

Eigen vaardigheid

Cursist heeft voldoende eigen (boks)vaardigheid om goed voorbeeld te kunnen geven.

Goede gezondheid

Cursist heeft een goede gezondheid en geen beperkingen in relatie met het sporten in het algemeen of in relatie met de bokssport specifiek.

Goede conditie

Cursist heeft goede conditie en is in staat om de shuttle run test met een trap van > 7,5 (heren) of > 7 (dames) te volbrengen.

Minimale leeftijd

Cursist heeft een leeftijd van 21 jaar of ouder.

Nederlandse taal

Cursist heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal.

Lidmaatschap NBB

Cursist is lid van de NBB.

EHBO diploma

Cursist is in het bezit of heeft voorafgaand aan de PvB’s een geldig EHBO diploma.

Beroepscode

Cursist is bekend met de standaard beroepscode en is bereid zich hiernaar te gedragen.

Competentiegericht onderwijs

Cursist is bekend met competentiegericht onderwijs.

Verklaring omtrent gedrag

Cursist kan voor aanvang van de intest een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in relatie tot de cursus overleggen.

Diploma KSS2 assistent Trainer/Coach NBB.

 

Verder gelijk aan toelatingseisen assistent Trainer/Coach NBB.

 

Voldoende stage mogelijkheden

CursusmaterialenVoor het theoretisch deel van elke cursus heeft u in elk geval een schrijfmap en/of laptop/tablet nodig,

Een deel van de cursusboeken ontvangt u bij aanvang van of gedurende de betreffende opleiding,

Voor het praktijkgedeelte is sportkleding nodig.

Wedstrijdofficial

Bij bokswedstrijden zijn, naast het arbitrageteam en de ringarts, altijd drie (*) ringofficials actief, namelijk;

 • de wedstrijdadministrateur
 • timekeeper
 • speaker

(*) De functies timekeeper en speaker zijn vaak gecombineerd.

(Verplichte) bijscholingen

De bokssport ondergaat voortdurend veranderingen.

Sporttechnische inzichten en methodieken veranderen, maar ook de reglementen.

 

De voor trainingen en wedstrijdbegeleiding verantwoordelijke trainer moet er dan ook van doordrongen zijn dat voortdurende bijscholing (= applicatie) nodig is.

 

Binnen afzienbare tijd zal de Boksbond beginnen met het aanbieden van verplichte applicaties voor hen die een ‘technische’ licentie hebben.

D.w.z.;

 1. Licentie Trainer/Coach NBB (opleidingen die voor 2006 werden voltooid)
 2. Licentie KSS1 en/of KSS2 (opleidingen na 2006)
 3. Licentie KSS3
 4. Licentie Scheidsrechter/Jurylid (opleidingen die voor 2006 werden voltooid)
 5. Licentie Scheidsrechter of Jurylid (na 2006)
 6. Licentie Timekeeper/Speaker

 

De houders van bovengenoemde licenties zullen t.z.t. een oproep ontvangen voor deelname aan een verplichte applicatie. Indien zij niet willen deelnemen zal de licentie vervallen.

 

Afhankelijk van de soort applicatie zal deze 1 à 2 cursusdagen vergen.

Een met goed gevolg voltooide applicatiecursus hoeft pas na 5 jaar te worden herhaald.

 

Binnenkort volg hierover meer informatie.

Planning cursussen en bijscholingen

Trainer/coach Nederlandse Boksbond KSS3: september 2017
Jurylid Nederlandse Boksbond (KSS2): februari 2017
Assistent trainer/coach Nederlandse Boksbond KSS2: september 2018

Aanmelden kan via info@boksen.nl

Internationale bevoegdheden (AIBA)

De AIBA stelt specifieke eisen aan het technisch kader (trainers, artsen, arbitrage, etc.).

En omdat de nationale bonden hun reglementen hebben opgesteld op basis van de door AIBA voorgeschreven reglementen zijn ook bevoegdheden van technisch kader gebaseerd op AIBA reglementen.

 

Bij nationale clubwedstrijden volstaat de door de Boksbond aangeboden opleiding en daaraan gekoppelde licentie.

Bij internationale (club)wedstrijden moet een trainer moet dan “AIBA gecertificeerd” zijn. Dat betekent dat hij/zij een AIBA cursus met goed gevolg moet hebben doorlopen. Er zijn 1, 2 of 3 sterren cursussen.

 

Deze cursussen zijn niet goedkoop; de AIBA rekent per cursist al ruim $ 300,00 cursusgeld. Daar komen dan nog diverse kosten bij, afhankelijk van waar de cursus wordt gehouden.

 

De Boksbond is momenteel in overleg met de AIBA over de toekenning van een 1* certificatie aan de opleiding van de Boksbond.

Zodra hierover meer te melden valt wordt dat op deze webpagina gepubliceerd.

Toetsingsreglement

Toetsreglement Sport

Media (filmpjes, foto’s, documenten)

http://youtu.be/KGlNVKjuckEhttp://youtu.be/OIMJPRRfAbghttp://youtu.be/V9_Fk1uFny0http://youtu.be/Ks1NIK7Hkg0

Interactief leren

Op termijn zal deze website er op ingericht zijn om de cursussen van de Boksbond interactief aan te bieden. Cursusmateriaal e.d. wordt dan – na invoer van een persoonsgebonden code – gedownload en ‘huiswerk’ wordt ge-upload opdat de docenten dat kunnen beoordelen.

Commissie Opleidingen en contact

René BraadVoorzitter
Dennis ArtsHoofd opleidingen
Ronald KenbeekLid
Marc VrolijksLid
Harrie BuitenhuisLid
Contact:

Mail: opleidingen@nederlandseboksbond.nl

 

Telefoon bondsbureau: 085-2103961 (werkdagen 09.30-17.00 uur)

Links