Notulen van de algemene ledenvergadering op zaterdag 20 juni in het zaalcentrum De Hommel

Aanwezig van het bestuur: Boris van der Vorst (voorzitter), Anita Boud, Rob van de Watering, Peter Bonthuis, Paul Hartog en Hans de Bruijn. Afwezig: Ronald Blom en Pelle Tuinenburg (ivm vakantie). Bericht van verhindering is ontvangen van boksvereniging Kerkrade (BVS), SC Maastricht, the Golden Gloves (Eindhoven), NABA (Nijmegen), SC Nicolaas (Rijswijk), The Punch Tilburg, Johann Talens plus een aantal jubilarissen.

Voorzitter Boris van der Vorst benadert de ledenvergadering opnieuw anders dan gebruikelijk. Vanaf de najaarsvergadering in november maakt hij via een powerpoint presentatie de meest belangrijke boksgebeurtenissen inzichtelijk. Deze aanpak valt in de smaak. Zoals overigens ook de benadering van de vergadering vooraf met uitleg en toelichting over belangrijke beleidskwesties via website en mailverkeer opnieuw wordt gewaardeerd. De opkomst van de leden is beduidend groter, temeer omdat herinneringsspelden worden uitgereikt aan hen die 25 of 50 jaar lid van de bond zijn. Hiermee wordt een oude traditie in ere hersteld.

Boris van der Vorst benadrukt verder in zijn openingswoord: zeg vooral wat je denkt op deze vergadering en neem geen blad voor de mond. Een grote(re) betrokkenheid van de leden is een eerste vereiste voor een goed bestuur. Plannen maken is mooi, maar zonder inbreng en steun van de achterban komt er niets van terecht. Hou dus de vele initiatieven kritisch tegen het licht en laat ons weten wat je ervan vindt.

In zijn toelichting op de tien ambities van het bestuur vraagt hij zich af: kunnen we tevreden zijn over wat er in het afgelopen seizoen is bereikt? Ja, in grote lijnen wel. De internationale betrekkingen zijn aangehaald. Bij de AIBA en ook bij de EUBC wordt dat gewaardeerd en de toekomst zal leren welk rendement dat oplevert. Het NOC*NSF heeft onze bond – met dank aan het goede werk van directeur Peter Bonthuis – het vertrouwen gegeven om de aangereikte (financiële) middelen te beheren. Daardoor kunnen we zelf de verantwoordelijkheid dragen voor onze sportieve top, waarbij we natuurlijk aan Nouchka Fontijn en Peter Mullenberg denken, maar ook aan de overige talentvolle dames en heren. De samenwerking met Optisport/Boks Challenge is voorbereid en zal binnenkort van start gaan om het recreatief boksen te bevorderen en zo nieuwe leden te werven voor de boksverenigingen en de bond. De communicatie van de bond is ingrijpend verbeterd, met een nieuwe website en eigentijdse social media-kanalen zoals Facebook en Twitter worden ook gebruikt- niet in het minst voor de jeugd. De reglementering van het zakelijk boksen en het veteranenboksen is zo goed als afgerond, de gradueringexamens zijn her-ingevoerd, er liggen plannen voor de jeugd- en schoolsport en een actieve commissie opleidingen – van het allergrootste belang voor de toekomst – doet goed werk. Een uitstekende basis voor de verdere toekomst, maar … met die basis is de Nederlandse boksbond er nog lang niet. Ook in 2015 en 2016 moet er hard gewerkt worden. Er liggen plannen voor veteranenboksen, sponsorfunding en een Businessclub voor meer financiële armslag. Wat betreft evenementen in 2016 – erg belangrijk voor de bond – wordt geprobeerd om de organisatie van het EK dames binnen te halen, wordt verder nagedacht over het opzetten van een Holland-toernooi voor heren, dat enkele boksers meedoen aan de Olympische Spelen in Rio en we hopen dat enkele amateurs zich aansluiten bij het AIBA profboksen, via een op te richten Nederlandse profafdeling. Dat heeft allemaal alleen zin als we erin slagen de bokssport in ons land te verbreden. De NBB móet groeien, naar 7.500 aangesloten leden per eind 2015.

Om dat allemaal voor elkaar te boksen, hebben we sterke commissies nodig. Veel commissies (zie het organogram van de NBB op de website) draaien nog niet of op halve kracht omdat ze onderbezet zijn. We roepen daarom leden op om hun kennis en kunde in te zetten voor de bokssport in Nederland. Neem de handschoen op, en meld je aan voor een commissie. We kunnen niet zonder jullie.

Vaststellen notulen najaarsvergadering van 8 november 2014

Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Financieel verslag

Ook in het boekjaar 2014 is de Nederlandse boksbond er in geslaagd om niet meer uit te geven dan er is binnengekomen en kan het boekjaar worden afgesloten met een positief resultaat (€ 6.664). De cijfers zijn opgesteld door het Bondcenter en worden begeleid door een “rapport van bevindingen” van de accountant.

Hierbij nog een puntsgewijs overzicht van de belangrijkste onderdelen:

 • De contributie-inkomsten tonen een dalende trend. Daarentegen zijn de inkomsten uit licentiefees veel hoger uitgekomen, mede als gevolg van een betere ledenadministratie en het consequent versturen van facturen voor alle licentiefees.
 • De ontvangsten uit subsidies van NOCNSF liggen in lijn met de begroting.
 • De kosten zijn in 2014 goed in de hand gehouden en wijken niet of nauwelijks af van de begroting. Een forse kostenpost is de afboeking debiteuren die het gevolg is van het opzeggen van een aantal verenigingen in 2014.
 • In de balans is de post debiteuren fors toegenomen, dit komt echter doordat eind 2014 de contributies en licentiegelden 2015 reeds waren gefactureerd. Deze post verklaart ook de toename van de post “overige schulden”.

Begroting 2015

De begroting 2015 dient te worden aangepast als gevolg van de volgende recente ontwikkelingen:

 

 • Herstructurering Topsportprogramma
 • Samenwerking met Optisport

 

Ad 1) Herstructurering topsportprogramma

In goed overleg met NOCNSF is begin dit jaar besloten dat het Topsportprogramma vanaf 2015 (weer) onder regie van de Boksbond zal gaan vallen. Vanuit financieel oogpunt betekent dit dat onze eigen bijdrage Topsport voor 2015 € 37.000 zal bedragen (2014: €27.000). De overige kosten ad € 50.000 (nagenoeg volledig bestemd voor de kernploegleden) worden gesubsidieerd door NOCNSF en bovendien wordt door NOCNSF op Papendal trainingsfaciliteiten ter beschikking gesteld ad €50.000.

Ad 2) Samenwerking met Optisport

De Boksbond is een samenwerking aangegaan met Optisport waarbij de komende drie jaar op zo’n 50 locaties een basiscursus boksen (zonder fysiek contact, door alleen erkende bokstrainers) zal worden gegeven. Dit bedrijf wil meer bezetting in de zalen, hebben 16 miljoen bezoekers per jaar en met hun maandelijkse uitgave bereikt men 3.2 miljoen lezers. Het doel van deze samenwerking is enerzijds om meer sporters kennis te laten maken met boksen (die na de basiscursus kunnen doorstromen naar een reguliere boksschool) en anderzijds om aanvullende inkomsten voor de Boksbond te genereren. Zo zullen alle deelnemers verplicht lid worden van de Boksbond en ontvangt de Boksbond een vaste fee per training. Voor 2015 zijn de kosten van dit project geraamd op €127.170, dat grotendeels wordt gefinancierd vanuit subsidie NOCNSF en bijdrage Optisport. De eigen bijdrage van de Boksbond zal naar verwachting € 3.040. bedragen. De coördinatie van dit project komt in handen van Maarten van Koolwijk en Ronald Blom houdt toezicht namens het bestuur. De vergadering gaat akkoord met dit project.

 

Op andere onderdelen ligt de begroting 2015 in lijn met de realisatie 2014. Wel merkt Rob van de Watering nog op somber gestemd te zijn als we er niet in slagen meer (sponsor)geld uit de markt te halen.

 

Gerard Hartman informeert naar de pilot voor clubs met recreanten die minder contributie zouden gaan betalen. Daarvoor blijkt geen interesse te bestaan na een herhaalde oproep aan verenigingen. Een nieuw contributie-voorstel zal voor de najaarsvergadering worden uitgewerkt. José Medina oppert o.a. de mogelijkheid om de contributie in maandelijkse termijn te voldoen. Dat wordt in overweging genomen.

Ruud van der Linden vraagt naar de samenstelling van de kascommissie. Het rapport van bevindingen van de accountant is volgens hem niet de juiste weg om decharge te verlenen. Dat bestrijdt de penningmeester. Reglementair is er niets op tegen. Er zijn bovendien nagenoeg geen leden beschikbaar voor de kascommissie. Wie belangstelling heeft, zegt Rob van de Watering, kan alle stukken inzien met een kop koffie erbij. Op die suggestie gaan Ruud van der Linden en Gerard Hartman in.

Ed van Wijk, voorzitter van de Medcom, vraagt naar een verklaring waarom de kostenbegroting voor 2015 van 1750 euro is teruggebracht tot 1500 euro. Het bestuur zal later hierop reageren.

 

Bij het doorlopen van de diverse jaarverslagen wordt het volgende opgemerkt.

 • De focus is gericht op het selecteren van een of twee scheidsrechters voor de buitenlandse wedstrijden cq toernooien om een betere aansluiting te krijgen en op een hoger niveau mee te kunnen komen met de internationale top.. Die selectie moet plaatsvinden via een nationale ranking. Ronald Blom merkt op, na enige bedenkingen uit de zaal dat dit systeem los gezien moet worden van de voorkeur van personen.
 • Het ministerie en NOCNSF geven de cursussen van de Nederlandse boksbond een hoge waardering. Dat is redelijk uniek. Hopelijk zal binnenkort ook AIBA de erkenning overnemen. Dat zou een grote verbeterng zijn, gezien de laatste moeizame ervaringen met de AIBA-cursus. Een datum vaststellen was ronduit een crime en vele deelnemers moesten afhaken. Ook zal de hulp van IOC worden ingeroepen om te bereiken dat de Nederlandse opleidingscommissie de 1 ster cursus van AIBA mag afnemen.
 • Het lukte directeur Peter Bonthuis om een lans te breken voor het herenboksen bij het NOCNSF, maar dan moest worden voldaan aan het opzetten van een bokspiramide voor dames en heren met een technisch hart onder leiding van Hennie van Bemmel. De eerste positieve wedstrijdresultaten zijn merkbaar. Het ziet er naar uit dat adviseur Ralf van der Rijst aanblijft tot de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Marichelle de Jong is toegetreden tot de atletencommissie en er zullen nog enkele kandidaten aan worden toegevoegd. Voor de huidige samenwerking met de Nederlandse boksbond heeft het NOCNSF veel waardering.

 

Bij de stand van zaken Boksbond gaat Boris van der Vorst dieper in op de voorgenomen tien ambities van het hoofdbestuur.

 • Het organogram (ook vermeld op de website) geeft een overzicht van de structuur van de Nederlandse boksbond met de:belangrijke operationele commissies. Aandachtspunt is de vacatures voor de commissies breedtesport, profboksen en trainers waarvoor nog kandidaten benoemd moeten worden.
 • Op verzoek van het NOC*NSF en in overleg met adviseur Ralf van der Rijst zijn de bokspiramides voor mannen en vrouwen samengesteld met als top een kernploeg. Doelstelling is om de kernploeg uit te breiden van 2, 3 of meer leden met als uitgangspunt deelname aan EK’s, WK’s op weg naar de Olympische Spelen.
 • Communicatie/marketing. Er is veel veranderd in de communicatie naar de leden. De website is vernieuwd in combinatie met social media, zoals Facebook en Twitter. Ook wordt eens per maand een nieuwsbrief verzonden.
 • Sponsoring/funding.:Dat is een traject waarop nog meters gemaakt moeten maken met het realiseren van een Businessclub met minimaal 35 leden en het contracteren van één of meerdere sponsors met een cash bijdrage van minimaal totaal € 5.000,–
 • Wedstrijdsport: Per 1 september zullen de wedstrijduitslagen online worden ingevoerd en wordt een database van recordlijsten opgezet..Dat zal een duidelijke verbetering zijn voor het organiseren van wedstrijden. In september gaat ook de inschrijving voor het ZNK en NNK van start. Waarbij de nadruk wordt gesteld op het feit dat het gaat om het ZNK en NNK en niet meer om de districtskampioenschappen. Die bestaan niet meer. Het ZNK en het NNK zijn/worden de voorronden van het NK. Alleen de boksers die daaraan deelnemen, stromen door naar het finaleweekeinde in Rotterdam. Het NK krijgt er een hoogwaardiger standaard door. In dat verband is ook besloten om de startersklasse alleen toe te laten op het ZNK en het NNK en niet op NK. Vraag uit de zaal: ,,Is het wellicht een idee om dan een apart NK voor starters te organiseren?’’ Dat wordt overwogen. José Medina vraagt verder: Waarom wordt het NK niet met een competitieformule georganiseerd.’’ Dat zal eveneens worden onderzocht. Verder zijn er nog meer plannen. De landelijke. Open dag voor alle boksverenigingen in Nederland wordt op zaterdag 9 januari georganiseerd. De commissie WenE (wedstrijden en evenementen) zal de promotionele zaken voor een Open dag coordineren. Het initiatief voor de organisatie op de dag zelf komt bij de clubs te liggen. Voor Ben van Klaveren Memorial en de Ben Bril Memorial staan de lichten op groen na nogal wat aanloopproblemen. Voor de aspirantendagen komen weinig aanvragen binnen. Wel krijgt extra aandacht de sparringsdagen voor nieuwelingen; zoals begin dit jaar bij Albert Cuyp georganiseerd,.
 • Hoe de Nederlandse boksbond moet omgaan met het AIBA profboksen zal afhangen van het beantwoorden van een aantal vragen door de AIBA.
 • De commissie opleidingen is bezig met de licensering van de 1 ster-cursus en de organisatie van de 3 sterren-cursus.
 • Product Markt combinaties. Er wordt een stappenplan in het kader van de realisatie van activiteiten voor recreanten (gradueringsexamens) uitgewerkt.

Werkgroepen zullen worden samengesteld voor de Introductie van een landelijk programma voor White Collar Boxing, ,het boksen light’, het veteranenboksen (Masterscompetitie) en de jeugd- en schoolsport. Ook zal getracht worden het programma van Rotterdam Boxing landelijk uit te dragen.

 • De aanvraag voor de organisatie van het EK vrouwen is gunstig ontvangen en een toewijzing mag verwacht worden. Voor de mannen wordt het Holland-toernooi nieuw leven ingeblazen.
 • Het streven om het ledental eind 2015 naar 7.500 te tillen, ligt nog niet helemaal op schema maar de verwachting is dat we met allerlei promo-acties in de buurt eindigen.

 

Vacatures

Voorzitter Boris van der Vorst is aan de beurt van aftreden. Zijn beschikbaarheid van een herverkiezing van drie jaar wordt unaniem toegejuicht Met name wordt geroemd zijn inzet voor het verbeteren van de relatie met de AIBA en NOC*NSF. In zijn dankwoord betrekt Boris van der Vorst het volledige bestuur bij het applaus. ,,We vormen een dreamteam en gaan mooie dingen doen in de toekomst’’. Met spijt wordt afscheid genomen van secretaris Anita Boud-Balhan. Door een verandering op haar werk heeft zij te weinig tijd beschikbaar en moest besluiten om te stoppen. Er wordt gezocht naar een opvolger. Wie zich geschikt acht kan zich melden.

 

Uitreiking Jubilarissen. Er wordt een oude traditie in eer hersteld. Leden die al 25 jaar of 50 jaar zijn aangesloten bij de boksbond krijgen een jubileumspeld uitgereikt. Daar wordt druk gebruik van gemaakt. Leden die om een bepaalde reden moesten afzeggen zullen op de najaarsvergadering nog een keer worden uitgenodigd. Het bezwaar van Ruud van der Linden dat men vroeger 25 en 40 jaar en geen 50 jaar lid moest zijn, wordt voor kennisgeving aangenomen. Rob Henderson zorgt tijdens de uitreiking voor hilariteit door vast te stellen dat hij al 60 jaar is maar hij krijgt de lachers op de hand met de opmerking ,,Geeft niks,. ik maak van de 5 wel een 6’’. Bekende namen als o.a. Rein Klunder. Hennie de Rijk. Aad Veerman. Lucien Ceder, Dirk Koopman, Ton Dunk, Tiny van Hoven, Teus de Kruijf, José Medina, Tom de Raad, Ben van Til, Eric Vroman en nog vele anderen nemen de jubileumspeld in ontvangst.

 

Rondvraag:

Hennie de Rijk stelt vast dat een deelneemster aan de nationale selectie nooit heeft bedankt bij haar eigen vereniging en vindt dat niet netjes.

Ruud van der Linden houdt een pleidooi voor het gedenken van de overledenen op de vergadering, nog een oude traditie die in verval is geraakt.

Ook heeft Ruud van der Linden zijn eigen gouden speld ooit uitgeleend aan een persoon van het district Zuid (naam onbekend). Paul Hartog zal naar een nieuwe speld in het oude archief zoeken.

Teus de Kruijf vraagt om applaus voor het beleid van het bestuur.