Notulen najaarsvergadering van Nederlandse boksbond

Notulen van de algemene najaarsvergadering van de Nederlandse boksbond op zaterdag 8 november in het zaalcentrum De Hommel  

Aanwezig van het bestuur: Boris van der Vorst (voorzitter), Anita Boud, Rob van de Watering, Ronald Blom, Peter Bonthuis, Paul Hartog en Hans de Bruijn. Afwezig: Pelle Tuinenburg (met bericht van verhindering ivm vakantie).

Voorzitter Boris van der Vorst vindt de benadering van de ,najaarsvergadering’ met voorafgaande bijdragen over belangrijke beleidszaken via website en mailverkeer een geslaagd experiment. De opzet is beslist voor het herhaling vatbaar. Over het algemeen heeft hij een grotere betrokkenheid bij de leden waargenomen en dat valt o.a. af te leiden uit de vele berichten van verhindering. Zonder uitzondering wordt gesteld er een volgende keer zeker bij te zullen zijn.

Verder benadrukt de voorzitter zich veel voor te stellen van deze bijeenkomst. Er komen ingrijpende zaken aan de orde. Zo groeit het ledenbestand gestaag maar dat kan en moet beter. In 2015 moet de bond volgens de beleidsvoornemens circa 7.000 leden tellen o.a. door een nieuwe aanpak van het recreatieboksen waarover later meer.

Vaststellen notulen voorjaarsvergadering

Notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.

Financieel verslag 2014

Het afgelopen seizoen is het niet gelukt om leden voor de kascontrolecommissie te interesseren. Diverse aangezochte personen waren (nog) niet beschikbaar. De jaarrekening is dit keer opnieuw opgesteld met een accountantsverklaring. Er ging veel werk aan vooraf. Het ledenbestand moest geordend worden uit oude lijsten, want een duidelijk facturatie-overzicht ontbrak. Die kwestie is tot een goed einde gebracht met een positief resultaat. De inkomsten uit licentie-fees zijn beduidend hoger uitgevallen, maar daar staat tegenover dat de contributie van de verenigingen en sponsorinkomsten achterblijven bij de begroting. Qua kosten lopen we goed in de pas. De verwachting is dat 2014 met een kleine plus kan worden afgesloten. Na de doorgevoerde correcties bestaat het ledenbestand van de Nederlandse Boksbond uit ruim 3.600 leden van wie circa 500 wedstrijdboksers en 200 trainers.

Bij het samenstellen van de begroting voor 2015 doet penningmeester Rob van de Watering een pijnlijke constatering. Bepaalde clubs zonder wedstrijdboksers hebben hun lidmaatschap beëindigd. Zij vinden de verenigingscontributie te hoog. Die zorgelijke ontwikkeling zal worden onderzocht en serieus worden aangepakt. Om enigszins tegemoet te komen aan de algemene klacht: ,,wat krijgen we voor de contributie terug’’ zal een ledenpas voor ieder lid van de Nederlandse boksbond worden aangemaakt met vele kortingsmogelijkheden bij het aankopen van producten. Die voordelen zullen o.a. regelmatig via vernieuwde website worden bekend gemaakt. Er komt verder een uitrol van het VSK-keurmerk, exclusief voor verenigingen die lid zijn van de Nederlandse boksbond.

 

Veel wordt verwacht van het plan om het recreatieboksen populair te maken. Optisport, een commerciële keten van 200 sportcentra, wil in overleg met de Nederlandse boksbond een programma voor beginners aanbieden. Alles ter bevordering van de breedtesport. Het doel van deze samenwerking is, naast additionele opbrengsten, om het boksen bij een bredere doelgroep onder de aandacht te brengen en het doorstromen van beginnende boksers naar de verenigingen te stimuleren. Daarbij zullen erkende trainers van de boksbond worden ingeschakeld. Voor dit project zal een subsidie-aanvraag worden ingediend. De bedoeling is om binnenkort met een pilot van 15 sportzalen ervaring op te doen. De vergadering reageert enthousiast.

In de begroting wordt verder een extra bedrag van Euro 20.000 gereserveerd voor de mannelijke Rio-kanshebbers Peter Mullenberg, Enrico la Cruz en anderen, die niet of nauwelijks een bijdrage krijgen vanuit het NOC/CTO-project. Ook is in 2015 een extra kostenpost opgenomen voor het NK om het evenement aantrekkelijker te maken voor het publiek.

Voorstellen bondsbestuur

  • Startersklasse. Voorzitter Alex van Klooster van cie WenE heeft geconstateerd dat de huidige indeling van a- en b-wedstrijdklasse niet voldoet. Er is hem uit vele reacties van trainers gebleken dat het krachtverschil voor beginnende deelnemers te groot is. Wie nog geen 6 wedstrijden heeft gebokst en in de ring moet uitkomen tegen iemand met een ervaring van, soms, 14 wedstrijden is geen goede zaak. Vandaar dat hij voorstelt per 1 januari 2015 een startersklasse voor deze doelgroep in te voeren. De vergadering stemt daarmee in.
  • Alex van Klooster wil tevens de aspirantendagen in ere herstellen. Voor geinteresseerden is een protocol beschikbaar.
  • Wedstrijdreglement. De AIBA wijzigt jaarlijks artikelen die zijn onderverdeeld in de Technical Rules, de AOB, WSB, etcetera..Het voorstel is om de wedstrijdreglementen van de Nederlandse boksbond zodanig in te richten dat deze zullen gaan bestaan uit:
  1. Nationaal wedstrijdreglement; hierin worden alle bepalingen opgenomen betreffende cluborganisaties voor zover niet van toepassing in de AIBA reglementen dan wel in afwijking van de AIBA reglementen.
  2. Technisch reglement (= vertaling van de AIBA Technical Rules)
  3. Competitie reglement (= vertaling van de AIBA AOB Rules).Het voordeel is dat er geen ‘doublures’ in deze reglementen meer hoeven te komen, eenvoudigweg omdat we de AIBA reglementen letterlijk overnemen.
  4. Voorts moet dan jaarlijks alleen het Nationaal Reglement worden vertaald in het Engels t.b.v. de AIBA.

 

Opleidingen.

Cie-voorzitter Rene Braad maakt dankbaar gebruik een uitgebreide toelichting op het cursuspakket te geven om wat ruis op de lijn weg te nemen. Hij geeft uitleg over de KSS 2 opleiding tot assistent trainer die van september 2014 tot juni 2015 loopt en de KSS 3 opleiding tot trainer, die start in september 2015. Andere cursussen tot juryleden, scheidsrechters, speakers, wedstrijdadministrateurs en tijdwaarnemers zijn niet nodig, of niet gepland. In aiba-verband begint in november een + ster cursus  tot trainer/coach en dat wordt hopelijk volgend jaar herhaald.  De ++ en +++ sterren opleidingen staan nog niet op de rol maar de deelnemers zijn wel aangemeld.

Rene Braad gaat ook in op de voorwaarden waaraan deelnemers moeten voldoen, zowel op nationaal als aiba-niveau, de criteria voor licentieverlenging en bijscholing. Kortom, er bestaat grote waardering voor het werk van de cie opleidingen.

Uitreiking bondspelden

Met algemene stemmen wordt de verhinderde Annemarie Satumalay tot lid van verdiensten benoemd voor haar jarenlange inzet als secretaris van cie opleidingen. Ook Gerard Hartman wordt enorm bedankt voor zijn bijdragen de afgelopen jaren en krijgt de bondsspeld uitgereikt van de voorzitter.

Contributievoorstel

Over de huidige situatie bestaat grote ontevredenheid. De contributie (850 Euro) is te hoog. Rekening houdend met de teruglopende inkomsten van NOCNSF is deze ontwikkeling zorgelijk voor de langere termijn. Daarvoor moet een oplossing worden gevonden. Het bestuur stelt voor de contributie van 850 Euro te handhaven, maar voor een beperkt aantal clubs zal worden gestart met een pilot voor een tiental clubs in 2015. De clubs met een wedstrijdlicentie gaan 750 Euro betalen en de contributie voor een vereniging met louter recreanten bedraagt voor de verenigingen bij de pilot 400 Euro. Het verlies aan inkomsten moet worden opgevangen door bijdragen van recreanten (10 Euro met een kick-back van 2,50 Euro naar de club) en de opbrengst voor het aanvragen van graduatie-examens (30 Euro waarvan 10 Euro ten goede komt aan de vereniging). Na enige discussie zal een werkgroep deze opzet nog eens tegen het licht houden. Wellness Profi Center Purmerend en BC Twente zegden toe een actieve bijdrage te zullen leveren.

Topsportbeleid

De verstandhouding met NOCNSF is goed. De Nederlandse boksbond wordt steeds meer gezien als een volwaardige gesprekspartner. Ook de problemen met Nouchka Fontijn zijn opgelost. De afgelopen maanden werd afscheid genomen van technisch directeur Louis Wijdenbosch en Stan van den Driessche. Voor hen in de plaats komt op verzoek van NOCNSF een de technische driemanschap. De eindverantwoordelijkheid ligt bij Hennie van Bemmel en hij zal worden geassisteerd door Ton Dunk en André de Klerk. In elk geval zal meer aandacht van het NOCNSF worden gevraagd voor het herenboksen.

De kansen voor gemeentelijke boksvoorzieningen en de aangekondigde wedstrijdorganisaties (EK, interlands en stedencompetitie) worden in verband met de tijdsdruk doorgeschoven naar een later tijdstip.

Vacatures bondsbestuur en commissies

Alleen in de wedstrijdcommissie staat nog een vacature open. Kandidaten zijn welkom. Verder is enige onduidelijkheid over het rooster van aftreden van de bestuursleden. Voorzitter zegt toe dit punt nader te bekijken.

Rondvraag

Chris Dijkstra informeert hoe de begeleiding van een buitenlandse ploeg wordt samengesteld.

Ruud van den Linden spreekt zijn verbazing uit over het bedanken van Henny Mandemakers als lid van de Nederlandse boksbond.

Gerard Hartman wijst erop dat bepaalde Aiba-regels al in augustus ingaan..