NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 12 JUNI 2012

Verslag Algemene Leden Vergadering 12 juni 2012

Aanwezigen
Hoofdbestuur: Frits Bergsma, Chris Moerkerken, Albert Scheven en Boris van der Vorst
Overige aanwezigen: zie presentielijsten.

Opening en mededelingen
De heer Moerkerken treedt op als voorzitter doordat Sanne Rienstra door overmacht afwezig is. Verder zijn er afmeldingen ontvangen van Hennie van Bemmel, Ger Buurten, BCVA Abrandswaard, Haagse Directe, SCM Boxing, Bredase Ring en Leon Boxing Club.

De heer Moerkerken verwelkomt de aanwezigen en met name de nieuwe mensen in deze nieuwe opzet. Op zijn vraag of het werkt om documenten voor de vergaderingen op de site te zetten reageert bijna iedereen positief; wel is het nog wennen dat men het niet meer toegestuurd krijgt maar dus zelf moet ‘ophalen’.

We volgen de agenda zoals opgenomen in de presentatie.

1. Vaststellen agenda
De heer Moerkerken merkt op dat de agenda enkele punten bevat die besluitvorming vragen maar waar een aantal mensen niet bij betrokken waren omdat dit speelde in de ’oude opzet’.
Het gaat om agendapunten 2 (vaststellen notulen ALV van november 2011 en de BALV van mei 2012) en agendapunt 4 (vaststellen jaarrekening 2011). De vraag rijst of de vergadering deze punten wenst door te schuiven en nu deze inhoudelijk te behandelen of dat besluitvorming in deze vergadering kan plaatsvinden. Er wordt besloten besluitvorming in de najaarsvergadering van de ALV plaats te laten vinden.

2. Vaststellen notulen ALV 19 november 2011 en BALV 12 mei 2012
Deze worden behandelen in de najaarsvergadering van de ALV.

3. Informatie gang van zaken na de BALV van 12 mei 2012
Dhr. Moerkerken geeft een toelichting op de besluiten die tijdens de BALV genomen zijn en hoe deze zijn opgepakt de weken daarna.
De te nemen besluiten betroffen de:
Gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement;
Convenant opheffing districten en omvorming naar districtscommissies
Voorstel nieuw contributiesysteem
Vaststelling dopingreglement

Een andere bijzonderheid tijdens de vergadering was het terugtreden van de heren de La Chambre en Teerlink.
Tevens is besloten andere rechtsvormen dan vereniging toe te laten als lid van de Bond en om een overgangsregeling toe te passen als het gaat om de vermenging tussen amateur- en profboksen. Hier zou een voorstel voor gemaakt worden dat aan de orde komt bij agendapunt 7.
Als gevolg van de besluiten is de Bond per 1 juni jl. aangesloten bij de ISR.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe naam: Boksbond. De naam afkorting van de naam Nederlandse BoksBond gaf teveel verwarring met andere sportbonden. Dit kan leiden tot de behoefte het logo aan te passen maar besloten wordt vooralsnog aan het huidige logo vast te houden.

4. Vaststelling jaarrekening 2011
Het vaststellen wordt doorgeschoven naar de najaars ALV.
In de vorige vergadering kon deze niet vastgesteld worden omdat mevrouw Boud nog enkele opmerkingen hierover had. Inmiddels is dit aangepast en heeft zij daarna geen opmerkingen hierover gemaakt.
De heer Moerkerken licht de jaarrekening toe.
Op de vraag of van het NOC/NSF nog serieuze ondersteuning verwacht kan worden wordt gezegd dat dit alleen het geval is als er een kandidaat is met medaillekansen en/of een kandidaat die meer dan 250 dagen per jaar met de Bokssport bezig is. Concreet gaat het om zo’n 20.000,- dat we van het NOC/NSF kregen; voor ons is het de uitdaging dit op een andere manier te verkrijgen. Maar ook met een dergelijk bedrag kunnen we geen potten breken.
De Boksbond staat voor de uitdaging om andere manieren te zoeken om datgene te doen wat we willen doen.
Als we met een goed plan voor het Damesboksen komen, biedt dat wellicht ook mogelijkheden voor de Heren op onderdelen gebruik hierop mee te liften.
Er dreigt een discussie te ontspinnen over het beleid en op welke wijze de beschikbare gelden gebruikt moeten worden.
In het najaar ligt er weer een begroting en dan kunnen we bespreken hoe de middelen besteed kunnen worden.
Een vereniging mneldt dat zij met succes een subsidie heeft aangevraagd maar dat met een andere vereniging niet lukt. Is hier een rol voor het bestuur weggelegd?
Dit is een goede suggestie maar de beperking zit in de menskracht. Het bestuur kijkt in brede zin wat we met subsidies kunnen; aanvragen, afhandelen en andere uitvoerende taken kan het bestuur niet oppakken.

5. Bestuursinformatie
Na het vertrek van Paul de La Chambre als voorzitter is er gezocht naar een nieuwe voorzitter. Er is een kandidaat voorzitter gevonden maar door privé redenen volgt pas na de vakantie een definitief besluit. Mocht dit positief uitvallen dan zal de kandidaat in de najaars ALV voorgedragen worden.
De voorzitters van de districten zullen in de najaars ALV officieel worden benoemd. Wel zullen zij tot die tijd deelnemen aan de reguliere bestuursvergaderingen.

6. Presentatie opleidingen door René Braad
René geeft een boeiende presentatie die is bijgevoegd.
Enkele opmerkingen die tijdens de presentatie aan de orde kwamen zijn:
Niveau 1 is samengevoegd met niveau 2.
KSS3 is voor AIBA geen ster en zonder een ster mag niet aan de ring gestaan worden bij buitenlandse wedstrijden.
Het monitoren van een afgestudeerde trainer is erg belangrijk. Een goede trainer moet immers goede boksers afleveren en soms krijgen zij in hun eigen school geen kans.
De scheidsrechterscie gaat zelf de opleiding voorzorgen met ondersteuning van René. Als dit niet goed loopt zal het Hoofdbestuur moeten ingrijpen.
Het idee wordt geopperd om de applicatiedag voor huidige trainers verplicht te stellen als voorwaarde voor behoud van de trainerslicentie.
Tot slot wordt veel waardering uitgesproken voor dit werk en deze presentatie.

7. Vaststellen statuten met nieuwe amendementen
Na de toelichting van de heer Moerkerken worden de statuten en amendementen unaniem goedgekeurd.

8. Contributies 2012
De heer Moerkerken geeft een toelichting. Met het voorliggende voorstel zullen de verwachte opbrengsten ongeveer gelijk zijn als de huidige opbrengsten. Maar voor de verenigingen zal dit niet veel meer kosten waardoor er een motivatie ligt om het juiste aantal leden op te geven. Dit is belangrijk naar het NOC/NSF toe.
Enkele voordelen worden genoemd om lid te worden van de Bond, zoals het ontvangen van het Bondsblad en een ongevallenverzekering maar ook hier geldt dat hoe meer leden de Bond heeft, hoe meer voordelen er aangeboden kan worden.
Er volgt een communicatietraject hoe dit dan in te voeren en te handhaven (bijvoorbeeld door pasjes met software zodat wedstrijdboekjes kunnen komen te vervallen).
Er zijn 5 stemmen tegen, de rest is voor. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.
De tegenstemmers geven aan dat hun reden de hogere kosten is.

9. Rondvraag
Op de vraag of het NK-reglement binnenkort gereed zal zijn wordt geantwoord dat dit in ieder geval vóór 1 augustus het geval zal zijn.
Op dit moment doen verenigingen die geen lid van de Bond mee aan wedstrijden. Wegsturen kan niet omdat controle nu niet mogelijk is. Hierop wordt geantwoord dat vóór 1 januari 2013 de pasjes beschikbaar zullen zijn.
Op de vraag iof wij doorgaan met de TD wordt geantwoord dat het NOC/NSF hierover gaat en dat wij geen signaal hebben ontvangen dat zij ermee willen stoppen. Aan ons de taak om een goed investeringsplan Dames TopSport te maken.
De heer Moerkerken bedankt de aanwezigen voor hun komst en besluit de vergadering om 22.00 uur.