Notitie Jeugd boksen basis voor verbreding

In opdracht van het NBB hoofdbestuur is een notitie Jeugd boksen samengesteld. Rob Schipper, Alex v/d Klooster, Andre de Klerk en Ronald Blom zijn de opstellers hiervan. Het document wordt gepubliceerd ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering van zaterdag 21 mei in het Topsportcentrum Rotterdam./ Aanvang 12.30 uur.

In aansluiting op grote belangstelling bij de jeugd”

In het kader van het door het bestuur geaccordeerde “Visie en Missie” document is uitgesproken dat een aanvang zal worden gemaakt met de ontwikkeling van het jeugd boksen in Nederland. Het bestuur geeft hieraan prioriteit omdat we een (sterk) toenemende belangstelling zien voor deze sport bij o.a. de jeugd, voor zowel recreatief als in wedstrijd verband. Daarnaast willen wij de basis verbreden (kwantitatief en kwalitatief) om door te groeien naar een bredere top in de loop van een aantal jaren. Het feit dat boksen steeds meer wordt gezien als een uitstekende wijze om de lichamelijke conditie te verbeteren en te onderhouden, is een positieve bijkomstigheid in dit verband. Tot slot blijkt uit ervaringen in een aantal vooraanstaande “boks” landen dat op reeds vroege leeftijd met boksen wordt gestart om zodoende maximaal ervaring, routine en techniek op te bouwen.
Voor dit onderwerp konden wij voortborduren op de ervaringen die zijn opgedaan bij RBV Crooswijk, met name onder leiding van Rob Schipper, die samen met de bestuursleden Alex v/d Klooster en Ronald Blom de werkgroep vormen die de verantwoordelijkheid voor dit onderwerp op zich hebben genomen. Er wordt voort geborduurd op Rotterdamse ervaringen, bij RBV Crooswijk, bij andere (groot) Rotterdamse Boksverenigingen en bij de Zuid Hollandse districts commissie. Hierdoor lijkt het of de notitie Jeugd Boksen uitsluitend voor Rotterdam geldt. Dat is geenszins het geval. Maar feit is dat Rotterdam als boks-stad het volume en de “boks” infrastructuur heeft om de “pilot” te zijn voor de rest van het land.

Aanpak
Na ampel beraad is ervoor gekozen om “bottom up” te werken, waarbij de ervaringen vanuit de Boks vereniging RBV Crooswijk nu eerst worden verbreed naar een Rotterdamse aanpak, waarbij een beginnende samenwerking is opgezet met RBV v/t Hof, die na korte tijd al succesvol lijkt. Op korte termijn zullen we trachten meerdere Boks verenigingen voor dit initiatief te enthousiasmeren. Te denken valt in dit verband aan MESA Sport en andere (regionale) boks verenigingen. Om dit te bewerkstelligen is er ook contact met de Districtscommissie, die haar medewerking heeft toegezegd en dit initiatief ondersteunt. Doelstelling is dan om binnen 4 (!) maanden te komen tot een districts brede aanpak waarbij zoveel mogelijk boks verenigingen hun jeugd boksers in de gelegenheid stellen om gezamenlijk te trainen en jeugd wedstrijden te organiseren.
Als het model functioneert, ongetwijfeld zal het “kinderziekten” kennen en moet het “trial and error” worden opgebouwd. Om niet te snel te grote stappen te nemen is het verstandig om kort na de start in district Zuid-Holland als volgende district Zuid bij dit project te betrekken waarna het verder over Nederland uitgerold kan worden. In onze tijdlijn zou dat ultimo 2017 het geval moeten kunnen zijn. Dan beschikt Nederland over een nationaal Jeugdplan Boksen.

Model
We onderscheiden verschillende niveaus in onze werkwijze. Te weten:
-Jeugd boksen voor beginners: Doelstelling van deze training is om in een fysiek en mentaal veilige omgeving de basis principes van het olympische boksen te leren. Tevens wordt er gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen en bevorderen van de weerbaarheid. Er wordt 2 maal per week een training verzorgd waarbij zowel individueel als in team verband wordt geleerd te werken.
-Jeugd boksen voor gevorderden: Ook deze trainingen vinden 2 maal per week plaats. Vanuit de al verworven basiskennis, wordt in deze trainingen meer de nadruk gelegd op spel boksen en “sparren”. Daarnaast worden de technische vaardigheden verder ontwikkeld. Ook is er aandacht voor de persoonlijkheidsontwikkeling van de jonge boksers (M/V).
-Jeugd selectie trainingen: Deze worden voor een daartoe uitgekozen groep aanvullend verzorgd waarbij de boksers geprepareerd worden voor lokale, districts, nationale en internationale wedstrijden en toernooien. De programma’s hiervoor zijn individueel waarbij de doelstellingen worden bepaald op basis van belastbaarheid, leeftijd, fysieke en mentale gesteldheid schoolsituatie en thuissituatie. De programma’s komen tot stand in nauw overleg tussen de trainers en betrokken ouders.
Ook vinden 1 maal per 4 weken districs selectie trainingen plaats waarbij de verschillende “verenigings selecties” gezamenlijk trainen en sparren. Per district zal bezien moeten worden hoe dit kan verankerd en geborgd. Zowel de commissie “Jeugd” als ook de “Trainers commissie” hebben in dezen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Omdat het in alle gevallen jonge boksers (m/v) betreft dient het creeren van een veilig sport klimaat de hoogste prioriteit te verwerven. De NBB is ten aller tijden verantwoordelijk voor het waarborgen van dit klimaat. Ter overweging is het model van NOC/NSF (Mirjam Muskens) hiervoor als uitgangspunt en handleiding te nemen.
Sparringen en wedstrijden vinden uitsluitend plaats onder de daartoe opgestelde veiligheidsprotocollen, deze zijn reeds operationeel en worden al toegepast.

Kwalificaties en meetpunten.
De af te leggen weg van beginner tot selectielid moet eenduidig, helder en transparant zijn voor zowel de betrokken bokser als ook voor de voor hem relevante omgeving (ouders, trainers, verenigingen, etc). Beoordeling en doorstroming vindt plaats door middel van periodieke schriftelijke voortgangs rapportages met een vast en verplicht “format”, het boxing level systeem dat is ontwikkeld door de commissie opleidingen van de NBB, het NOC/NSF model betreffende selactie creteria (Mirjam Muskens) en behaalde resultaten.

Nationale jeugd selectie
Als meerdere districten beschikken over een regionale jeugd selectie kan een aanvang gemaakt worden met de totstand brenging van een nationale jeugd selectie. In dat geval zal er ook een “Jeugd boks piramide j/m” worden ontwikkeld, alsmede een “ranking”, waarbij de nationale bond en de door haar daartoe aangestelde functionarissen (mede) het beleid bepalen omdat dat onderdeel moet zijn van ons topsport programma. Aandacht dient ook besteed te worden aan de op te stellen wedstrijd kalender(s) voor de jonge boksers. Er moeten voldoende momenten worden gecreëerd in Nederland om wedstrijd ervaring op te doen en aan te sluiten bij de reeds bestaande Internationale jeugd wedstrijden en jeugd toernooien.

Instroom bevordering
Om de instroom van jonge nieuwe boksers te bevorderen dienen periodiek, minimaal 1 maal per jaar, jeugd dagen te worden georganiseerd door de bij de NBB aangesloten verenigingen. Te overwegen is om dit te laten plaatsvinden in samenhang met te organiseren jeugd wedstrijden op de verschillende niveaus.

Netwerk Jeugd trainers.
Om de gewenste ontwikkelingen te ondersteunen en de voortgang te bewaken dient er een netwerk van Jeugd trainers te komen. Deze trainers moeten over de door de NBB vereiste kwalificaties beschikken, in bezit zijn van diploma eerste hulp bij ongelukken en een VOG kunnen overleggen. (De betrokken verenigingen moeten over een certificaat “veilig sport klimaat” beschikken). Het komende jaar moet dit netwerk gestalte krijgen.
Om te starten stellen wij voor dat er een werkgroep wordt opgericht die de opdracht krijgt het Jeugd Boksen conform deze notitie van de grond te tillen. Deze werkgroep wordt gevormd door Rob Schipper en Peter Bonthuis, aangevuld met trainers die zijn verkozen op voordracht van Hennie van Bemmel en Rene Braad. Hennie van Bemmel zal door ons worden gevraagd om te adviseren en te helpen om het jeugdplan van de grond te tillen. O.a. via hem en Rene Braad zullen we ook trachten input te verkrijgen vanuit die landen die meer en al langer ervaring hebben met het jeugdboksen en hun programma’s om het niveau te verbeteren.

Rotterdam, 28/2/2017

Downloaden (DOCX, 12KB)