Nieuwe aanpak van ALV op zaterdag 8 november

De voorbereiding op de ALV van zaterdag 8 november wordt anders aangepakt dan in voorgaande jaren. Het bestuur wil de betrokkenheid bij de leden voor de boksproblematiek stimuleren. Daarom zullen in de komende drie weken zeven belangrijke onderwerpen vooraf goed toegelicht worden.

Hiermee wil het bestuur haar ambities kenbaar maken, maar tevens ook waar het beleid van de Nederlandse boksbond zich in de periode 2015-2016 zou moeten toespitsen. Kortom, u wordt beter op de hoogte gehouden van de plannen voor het Nederlandse boksen en we hopen zo te bereiken dat u de ALV bezoekt en er actief aan deelneemt. Laat uw stem horen, geef aan wat beter kan en wat goed is en help het bestuur de juiste beslissingen te nemen. U bent aan zet!

De volgende zeven onderwerpen zullen in de komende drie weken volgens een vastgesteld tijdspad behandeld worden.
1. Overzicht beleid van de topsport: heren, dames en jeugd
2. Begroting 2015 in combinatie met plannen voor recreatiesport: graduaties (gele en zwarte handschoen) en andere producten voor recreanten in samenwerking met commerciele partners
3. Aanpassing en uitbreiding wedstrijdklassen: het invoeren van een startersklasse.
4. Update Commissie Opleidingen: met of zonder AIBA-ster aan de ring en invoering van een kwaliteitsregister voor trainers
5. Contributie nieuwe stijl: start pilot in 2015
6. Kansen voor gemeentelijke boksvoorzieningen: toelichting op Boksen in Rotterdam
7. Wedstrijdorganisatie: EK vrouwen 2016, interlands en opzetten van stedencompetitie

Voor de ALV van de Boksbond zullen alle aandachtspunten nog eens beknopt worden weergegeven in de maandelijkse nieuwsbrief om er zeker van te zijn dat alle leden volledig geïnformeerd zijn. Iedereen is van harte welkom op zaterdagochtend 8 november.

Boris van der Vorst
Voorzitter Nederlandse Boksbond

Topsport maakt goede ontwikkelingen door

NOC*NSF en Papendal hebben een boksprogramma ingericht op Papendal. Louis Wijdenbosch werd aangetrokken als technisch directeur terwijl Nigel Davies als bondscoach aan het werk ging, met een focus op de damesselectie op Papendal. De Boksbond speelde maar een beperkte rol in het project.

Het project op Papendal moet leiden tot deelname van de damesboksers aan de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Eén van de belangrijke kandidaten is Nouchka Fontijn. Zij won dit jaar het Europees Kampioenschap (75 kg) en een belangrijk internationaal toernooi in Turkije. Er gaat een grote afvaardiging van de dames naar de wereldkampioenschappen die in November 2014 in Korea worden gehouden. Liefst 5 dames en 3 begeleiders.

Kort geleden hebben de beide eerste partijen aan de Boksbond gevraagd of zij weer de verantwoordelijkheid zou willen nemen voor het Technische Beleid. Overleg tussen een groot aantal Nederlandse trainers heeft ertoe geleid dat de technische leiding onder eerste verantwoordelijkheid staat van Hennie van Bemmel, Ton Dunk en André de Klerk. Het eerste contact met Nigel Davies en NOC*NSF en Papendal heeft plaatsgevonden.

Gelet op de goede prestaties van de Nederlandse mannenboksers met o.a. de 5e positie van Peter Mullenberg op de wereldranglijst, na het behalen van het WK bij de militairen en de uitstekende prestaties van hem, Enrico la Cruz en Max van der Pas op internationale toernooien, wil de Boksbond zeker meer aandacht geven aan het herenboksen.
Aan het drietal is gevraagd ook eens te kijken naar de totale aanpak van het boksen.

Na het WK dames vindt er overleg plaats tussen NOC*NSF, Papendal en de Boksbond. Vanuit de Boksbond zal worden onderzocht in hoeverre het trainingscentrum Papendal ook voor de heren en mogelijk jeugd worden gebruikt. Uiteraard worden de leden via de nieuwe website op de hoogte gehouden.

Peter Bonthuis,
Directeur Boksbond

Plan voor het bevorderen van het recreatieboksen

Bepaalde zaken waar het bestuur van de Nederlandse boksbond mee bezig is blijven vaak onderbelicht. Maar ze zijn van wezenlijk belang voor de toekomst van ,onze’ sport. Welk beleid stippel je uit? Hoe geef je een nieuwe impuls aan het boksen? Het bestuur heeft zich ten doel gesteld om duidelijk te maken aan de verenigingen waarom het belangrijk is om lid van de Nederlandse Boksbond te zijn/worden. Onder andere het zichtbaar maken van wat een organisatie doet en de voordelen die dat met zich meebrengt. In 2015 zal daar extra aandacht aan worden besteed. Ook wil het bestuur de ontwikkeling van het recreatie-boksen gaan bevorderen. We zijn in gesprek met een commerciële sportorganisatie (circa 200 locaties in Nederland) die, met erkende bokstrainers van de Boksbond, specifieke bokstrainingen wil aanbieden voor beginners. Het doel van deze samenwerking is, naast additionele opbrengsten, om het boksen onder de aandacht te brengen bij een brede doelgroep en het doorstromen van beginnende boksers te realiseren naar onze verengingen.

De volgende plannen zullen verder worden besproken tijdens de ALV:

 • Herintroductie van graduatie-examens (geel tot zwarte Bokshandschoen);
 • Ieder lid (dus ook recreanten) ontvangen een lidmaatschapskaart met diverse voordelen;
 • Nieuwe website met een verengingspagina om zich beter kunnen presenteren aan (toekomstige) leden;
 • Uitrol van VSK-keurmerk, exclusief voor verengingen die lid zijn van de Boksbond;
 • Ondersteuning vanuit de Boksbond voor samenwerking met gemeenten (blauwdruk Rotterdam Boxing);

Kom vooral naar de ALV om mee te beslissen over bovenstaande plannen en/of breng aanvullende ideeën in waarmee de vereniging recreanten langer kan binden.

Rob van de Watering
Penningmeester

Startersklasse toegevoegd aan wedstrijdklassen

Ontwikkelingen moeten soms worden bijgesteld. De wedstrijd en evenementen commissie (WenE) heeft vorig jaar besloten om de C-klasse en de klasse voor nieuwelingen te laten vervallen en het te houden bij de A- en B- klasse. Inmiddels is in overleg met het Hoofdbestuur van de Nederlandse Boksbond vastgesteld dat om er behoefte bestaat om een startersklasse in te stellen, om de drempel naar het wedstrijdboksen de verlagen. Als Wedstrijd en Evenementen commissie luisteren we naar de leden van de  Nederlandse Boksbond en wegen alle vragen en goede suggesties af en honoreren vanzelfsprekend de voorstellen als we ervan overtuigd zijn in het belang van de bokssport te handelen en uiteraard voldoen aan de AIBA reglementen. Indien de algemene najaarsvergadering op 8 november akkoord gaat, ligt het in ons voornemen om een Startersklasse in te voeren. De klasse indeling ziet er dan als volgt uit: Startersklasse : 0 tot en met 6 gebokste wedstrijden B klasse:           7 tot en met 15 gebokste wedstrijden A klasse:           16 of meer gebokste wedstrijden Let op! Kickbokswedstrijden gelden als bokswedstrijden en zal dus ook zo worden ingedeeld in de te bepalen klasse. Als een ex kickbokser een licentie aanvraagt zullen deze eerst beoordeeld worden door de District Technische Commissie ( DTC ) van het district waarin de opgegeven vereniging zich bevindt om zo de indeling te bepalen. Voor inschrijven NNK/ZNK geldt: Startersklasse B Klasse A Klasse Het NNK/ZNK is voor alle categorieën van Scholieren tot en met Elite. Voor meedoen aan NK geldt: B klasse A klasse Het NNK/ZNK is voor alle categorieën van Scholieren tot en met Elite. Hiertoe is besloten om zo de titels op juiste waarde neer te zetten De beste vier boksers van NNK en de beste vier boksers ZNK in de A en B klassen zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan het NK. Zij worden ingedeed in groepen van acht personen. Is het aanbod van acht boksers vanuit NNK/ZNK er niet dan zal de organisatie van het NK boksers uitnodigen die in voldoende mate geklasseerd en gekwalificeerd zijn om deel te mogen nemen aan het NK. Voor het NK is inschrijven dus niet mogelijk, dit gaat op uitnodiging. Met ingang van het wedstrijdseizoen 2013/2014 komen alle klassen uit in het NNK/ZNK en NK dit houdt in dat Scholieren, Cadetten, Jeugd en Elite voor zowel jongens, meisjes, dames en heren zullen uitkomen in het toernooi en dat er geen aparte kampioenschappen meer worden georganiseerd voor de diverse categorieën. Tevens zullen weer aspiranten dagen georganiseerd gaan worden vanaf 1-1-2015 ter bevordering van het wedstrijdboksen voor scholieren, cadetten en jeugd. We gaan er met dit voorstel vanuit dat dit gedragen wordt door alle trainers en boksers die zijn van de Nederlandse Boksbond. En hopen dat het aanbod van boksers en wedstrijden en het niveau hiermee zichtbaar omhoog gaat. Met deze duidelijke indeling hopen we het aantal terugtrekkingen en discutabele afzeggingen van boksers opgesteld in een wedstrijdprogramma te reduceren en het organiseren van een wedstrijd of evenement aantrekkelijker te maken.

Alex van Klooster

Voorzitter Wedstrijden en Evenementen

 

Status AIBA Opleidingen trainer/coaches van Boksbond

Sinds enige tijd horen de trainer/coaches die internationaal actief zijn te beschikken over een AIBA trainer/coach accreditatie. Deze accreditatie kent verschillende niveaus en wordt vertaald in een sterren status. Voor nationale wedstrijden zoals het NK dienen de trainer/coaches minimaal te beschikken over een * sters AIBA accreditatie. Voor het aankomende NK zal hier dispensatie voor moeten worden verleend.

Om hier in de toekomst goed op te anticiperen zijn de navolgende acties relevant;

 • Verzorgen van een AIBA internationale cursus, welke is gepland voor november (voor de actieve trainer/coaches van dit moment)
 • Beoordeling van de nationale trainer/coach opleiding welke is gecertificeerd volgens het NOC*NSF door AIBA
 • Voorstel accrediteren van de trainer/coach opleiding door AIBA met een ster(ren)
 • Het verlenen van dispensatie voor het NK van 2014
 • Opleiden van trainer/coaches die actief willen zijn voor het NK van 2015
 • Opleiden van trainer/coaches op basis van vrije inschrijving
 • Vastleggen van de licenties van de trainer/coaches in de AIBA database door ons bondsbureau

 

Tijdens het bezoek van Boris van der Vorst aan het AIBA congres zal het opleiden van onze trainer/coaches en scheidsrechters een van de belangrijke gespreksonderwerpen zijn. Tijdens de ALV zal hierop vanuit de commissie opleidingen een toelichting worden gegeven.

René Braad

Voorzitter cie opleidingen

Test met contributie-bijdragen

Er is veel onvrede bij de aangesloten verenigingen van de Nederlandse boksbond over de hoogte van de jaarlijkse contributie. Voor vooral kleine verenigingen is het bedrag bijna niet op te brengen en de meest gehoorde klacht is dan ook “wat krijgen we er eigenlijk voor terug”. Maar ook bij de bond leven zorgen, want zelfs bij ongewijzigd beleid zullen we in de komende jaren in de financiele problemen komen. De ondersteuning vanuit NOC/NSF staat onder druk. Dit lijkt structureel. Daarom werkt het bestuur van de boksbond aan nieuwe voorstellen die enerzijds voldoen aan de wensen van de verenigingen en anderzijds onze inkomsten evenwichtiger maken. 2015 staat dan ook te boek als een overgangsjaar waarin we een en ander willen gaan uittesten.

Met maximaal tien verenigingen willen we een “pilot” opzetten waarbij onderscheid wordt gemaakt in de contributie-bijdrage van verenigingen met uitsluitend recreanten en verenigingen met een wedstrijdsectie.

Voor verenigingen wordt het interessant om aangesloten recreanten op te geven als lid van de bond omdat er een “kick back” naar de vereniging komt. Ook gaat de bond de al eerder gememoreerde loyalty card  introduceren.

Bij het slagen van deze test gaat deze nieuwe regeling voor alle verenigingen gelden, waarmee hopelijk weer een flinke stap voorwaarts wordt gezet.

Ronald Blom

Vice-voorzitter van de Nederlandse boksbond

Opnieuw kandidatuur voor EK vrouwen

Een bond die de ambitie heeft om promotie voor ,onze’ sport te maken via het binnenhalen van internationale kampioenschappen heeft tijd nodig. Kandidaat stellen moet meestal een of twee jaar van te voren worden aangekondigd en daarna begint het samenstellen van de begroting, het aftasten van de subsidie-mogelijkheden en het instellen van een haalbaarheidsonderzoek. De Nederlandse Boksbond zit middenin zo’n omvangrijk proces en is voornemens opnieuw een gooi te doen aan het ,veroveren’ van het Europees kampioenschap vrouwen in 2016. Het organisatiecomité heeft al verkennende besprekingen gevoerd met Rotterdam Topsport en de Europese afdeling van de wereldbond (AIBA) geïnformeerd over ons plan in voorbereiding. We zijn het helemaal eens dat het logischer zou zijn geweest na het EK vrouwen (2011) en het EK jeugd (2013) te kandideren voor het Europees kampioenschap mannen of het wereldkampioenschap vrouwen. Die opbouw zou vanzelfsprekend zijn geweest. Maar wie zich verdiept in de mogelijkheden van deze prestige-projecten merkt al snel dat de concurrentie in alle hoeken van de wereld de kop opsteekt, geld geen enkel probleem is voor deze gegadigden, of het nou gaat om een hosting-fee van 100.000 USA dollars of meer. Voor bonden als Azerbeidjan maakt dat helemaal niets uit.

De Nederlandse boksbond wil op de ingeslagen weg doorgaan en vindt de organisatie van het EK vrouwen een goede voortzetting van het Papendal-project, dat sinds vorig jaar rondom Nouchka Fontijn werd opgezet. Dat evenement is voor een klein boksland als Nederland te betalen (hosting-fee van 25.000 euro buiten alle andere kosten) maar inmiddels telt voor het EK vrouwen ook dat er meer kapers op de kust zijn. Vier jaar geleden was het boksen voor vrouwen nog niet Olympisch en was de belangstelling gering om een officieel kampioenschap te organiseren. Dat ligt nu anders. Derhalve komt men een duistere wereld van internationale lobbyisten/ bondsofficials terecht. Ze spelen desgewenst elkaar de bal toe. Nederland zit dan niet op de voorste rij. Op een enkele uitzondering na zijn we nauwelijks vertegenwoordigd in de AIBA-commissies en ook niet in die van de Europese afdeling. Maar goed, een bond die het niet probeert zal nooit slagen. Begin 2015 moet het officiële bid worden opgemaakt en verzonden.

Ook het invoeren van de officiele interland-wedstrijden heeft alle aandacht. Vroeger werd door de Nederlandse boksbond een paar keer per jaar een landenploeg uitgenodigd. Van die internationale wedstrijden ging een grote publicitaire waarde uit. Zoals in andere takken van sport maakte de televisie opnames daarvan. Het krachtsverschil met het buitenland werd onder een vergrootglas gelegd. Nu het mannenboksen onder aanvoering van Peter Mullenberg, Enrico la Cruz en anderen extra aandacht trekt, ligt het in de bedoeling om interlandwedstrijden te gaan uitschrijven in de nabije toekomst. Dat zou een waardevolle bijdrage zijn aan het promoten van ,onze’ sport.

Hans de Bruijn

Event-manager