Financieel jaarverslag met positieve uitkomst

In voorbereiding op de Algemene Ledenvergadering van de Nederlandse Boksbond op zaterdag 16 juni in Maastricht hierbij het financiele jaarverslag.  In bijdrage 5 legt de penningmeester verantwoording af. 

Eigen vermogen is zeer gezond te noemen

Ook in 2017 is het wederom gelukt om het boekjaar met een positief resultaat af te sluiten.

Bij de door de ALV goedgekeurde begroting voor 2017 waren we uitgegaan van een winst van € 213, dit is echter € 15.325 geworden.

Het eigen vermogen van de Boksbond is hierdoor toegenomen van € 153.803 naar € 170.113 en inmiddels zeer gezond te noemen.

Hieronder een beknopt overzicht van de belangrijkste inkomsten en uitgaven.

 

 

Toelichting op de cijfers:

  • Het aantal aangesloten verenigingen is in 2017 toegenomen van 85 naar 90;
  • We hebben extra opbrengsten kunnen genereren op het gebied van sponsoring (TeamNL), Business Boksen en organisatie van het WorldPort event;
  • Van de subsidie van NOCNSF heeft € 205.000 betrekking op het Topsport programma;
  • De toename van kosten “wedstrijdsport overig” wordt met name veroorzaakt door organisatiekosten NK Jeugd en WorldPort event.

 

 

Tijdens de aankomende ALV zullen de cijfers ook worden gepresenteerd.

Voor verdere details verwijs ik graag naar de bijgesloten jaarrekening, opgesteld door de accountant.

Mocht u aanvullende vragen hebben ten aanzien van de jaarcijfers 2017 dan kunt u deze mailen naar info@boksen.nl

 

Rob van de Watering

Penningmeester

Downloaden (PDF, 130KB)