Deel 7: Boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van penningmeester Rob van de Watering

Deel 7: Boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo

Ook in het boekjaar 2014 is de Nederlandse boksbond er in geslaagd om niet meer uit te geven dan er is binnengekomen en kan het boekjaar worden afgesloten met een positief resultaat (€ 6.664). De cijfers zijn opgesteld door het Bondcenter en worden begeleid door een “rapport van bevindingen” van de accountant.

Hierbij een puntsgewijs overzicht van de belangrijkste onderdelen:

1)   De contributie-inkomsten tonen een dalende trend. Daarentegen zijn de inkomsten uit licentiefees hoger uitgekomen, mede als gevolg van een betere ledenadministratie en het consequent versturen van facturen voor alle licentiefees.

2)   De ontvangsten uit subsidies van NOCNSF liggen in lijn met de begroting.

3)   De kosten zijn in 2014 goed in de hand gehouden en wijken niet of nauwelijks af van de begroting. Een behoorlijke kostenpost is de afboeking debiteuren die het gevolg is van het opzeggen van een aantal verenigingen in 2014.

4)   In de balans is de post debiteuren fors toegenomen, dit komt echter doordat eind 2014 de contributies en licentiegelden 2015 reeds waren gefactureerd. Deze post verklaard ook de toename van de post “overige schulden”.

Begroting 2015

De begroting 2015 dient te worden aangepast als gevolg van de volgende recente ontwikkelingen:

1)   Herstructurering Topsportprogramma

2)   Samenwerking met Optisport

In goed overleg met NOCNSF is begin dit jaar besloten dat het Topsportprogramma vanaf 2015 (weer) onder regie van de Boksbond zal gaan vallen. Daarnaast is de Boksbond een samenwerking aangegaan met Optisport waarbij de komende drie jaar op zo’n 50 locaties een basiscursus boksen (zonder fysiek contact, alleen erkende bokstrainers) zal worden gegeven. Het doel van deze samenwerking is enerzijds om meer sporters kennis te laten maken met boksen (die na de basiscursus kunnen doorstromen naar een reguliere boksschool) en anderzijds om aanvullende inkomsten te genereren. Zo zullen alle deelnemers verplicht lid worden van de Boksbond en ontvangt de Boksbond een vaste fee per training.

Tijdens de ALV zullen de realisatie 2014 en begroting 2015 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Namens het bestuur,

Rob van de Watering

Penningmeester