NATIONALE CENTRALE TRAINING JONGEREN – START 2013

Beste boksers, trainers en geinteresseerden,

Het is al gezegd, willen we ervoor gaan? We hebben de wedstrijden kunnen zien. Ik kan me niet onttrekken aan het gevoel dat we daar hadden kunnen zijn. En daar over vier jaar ook kunnen staan met boksers. Maar we stonden er niet. Het wel of niet erbij zijn zit in veel facetten verscholen en er wordt keihard aan gewerkt om deze facetten te elimineren als ze in de weg zitten en in de juiste richting te plaatsen als het ons helpt richting het hoogste podium. Het geloof is er, nu is het knokken geblazen. En dat knokken moeten jullie doen. En dat moet je willen.
Willen we ervoor gaan? 99% inzet is niet genoeg.
Ben jij een 99%-er? Ik zeg 100%: Rammen Richting Rio!

Op zondag 2 september start de Selectie Jongeren met het nieuwe seizoen.
We hebben in de vakantie niet stilgezeten, hebben veel nieuws en plannen en hebben er enorm zin in.
Er staan in september wedstrijden gepland voor de selectieleden tot 15 jaar (Scholieren en Kadetten), tot 17 jaar (Junioren) en tot 19 jaar (Jeugd) in eigen land, Duitsland en Tjechie.

Er zal een looptest worden gehouden en er wordt verder opgebouwd na het vakantieschema wat iedereen heeft gekregen. Omdat de wedstrijden over ongeveer drie weken startten zullen we met de volgende aandachtspunten werken:
– Individuele vorm bekijken
– Omzetting naar snelkracht
– Techniek ahv individuele doelen

Aan de trainers
Aan de trainers wil ik vragen mij eventuele bijzonderheden omtrent de boksers te melden (onlangs blessure, buitengewoon goede inzet op de training of juist niet, andere zaken die van invloed zijn).
Ik heb ook nog niet van alle boksers het meest recente wedstrijdoverzicht en behaalde titels/grote toernooien ontvangen. Graag deze alsnog sturen.

Voorlopige wedstrijdkalender
De voorlopige wedstrijdkalender, voor zover we die kunnen maken tot in 2013, zal aan de trainers worden uitgereikt. Aan de hand hiervan wil ik graag bespreken hoe de periodisering eruit gaat zien en waar we samen kunnen optrekken richting wedstrijden.

Centrale training Jeugd en Elite
Op 1 september is er een centrale training voor Jeugd en Elite in Apeldoorn bij ABCC.
Alle Jeugd selectieboksers wil ik verzoeken aan deze training deel te nemen. Ook de onlangs uitgenodigde Jeugdleden.
Op de training van 2 september in Papendal hoef je dan niet te komen.
Je moet je wel vooraf melden bij Peter van der Pas: van.der.pas@hetnet.nl
De weken erop zullen we in Papendal trainen ter voorbereiding van de wedstrijden.

Ik reken op een jaar met verbeteringen en mooie sportmomenten.

Met vriendelijke hoeken,

Eduard van Uffelen
Goran Djokic
Rene Prins
Johann Talens
Stan vd Driessche

NOTULEN ALGEMENE LEDEN VERGADERING 12 JUNI 2012

Verslag Algemene Leden Vergadering 12 juni 2012

Aanwezigen
Hoofdbestuur: Frits Bergsma, Chris Moerkerken, Albert Scheven en Boris van der Vorst
Overige aanwezigen: zie presentielijsten.

Opening en mededelingen
De heer Moerkerken treedt op als voorzitter doordat Sanne Rienstra door overmacht afwezig is. Verder zijn er afmeldingen ontvangen van Hennie van Bemmel, Ger Buurten, BCVA Abrandswaard, Haagse Directe, SCM Boxing, Bredase Ring en Leon Boxing Club.

De heer Moerkerken verwelkomt de aanwezigen en met name de nieuwe mensen in deze nieuwe opzet. Op zijn vraag of het werkt om documenten voor de vergaderingen op de site te zetten reageert bijna iedereen positief; wel is het nog wennen dat men het niet meer toegestuurd krijgt maar dus zelf moet ‘ophalen’.

We volgen de agenda zoals opgenomen in de presentatie.

1. Vaststellen agenda
De heer Moerkerken merkt op dat de agenda enkele punten bevat die besluitvorming vragen maar waar een aantal mensen niet bij betrokken waren omdat dit speelde in de ’oude opzet’.
Het gaat om agendapunten 2 (vaststellen notulen ALV van november 2011 en de BALV van mei 2012) en agendapunt 4 (vaststellen jaarrekening 2011). De vraag rijst of de vergadering deze punten wenst door te schuiven en nu deze inhoudelijk te behandelen of dat besluitvorming in deze vergadering kan plaatsvinden. Er wordt besloten besluitvorming in de najaarsvergadering van de ALV plaats te laten vinden.

2. Vaststellen notulen ALV 19 november 2011 en BALV 12 mei 2012
Deze worden behandelen in de najaarsvergadering van de ALV.

3. Informatie gang van zaken na de BALV van 12 mei 2012
Dhr. Moerkerken geeft een toelichting op de besluiten die tijdens de BALV genomen zijn en hoe deze zijn opgepakt de weken daarna.
De te nemen besluiten betroffen de:
Gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement;
Convenant opheffing districten en omvorming naar districtscommissies
Voorstel nieuw contributiesysteem
Vaststelling dopingreglement

Een andere bijzonderheid tijdens de vergadering was het terugtreden van de heren de La Chambre en Teerlink.
Tevens is besloten andere rechtsvormen dan vereniging toe te laten als lid van de Bond en om een overgangsregeling toe te passen als het gaat om de vermenging tussen amateur- en profboksen. Hier zou een voorstel voor gemaakt worden dat aan de orde komt bij agendapunt 7.
Als gevolg van de besluiten is de Bond per 1 juni jl. aangesloten bij de ISR.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de nieuwe naam: Boksbond. De naam afkorting van de naam Nederlandse BoksBond gaf teveel verwarring met andere sportbonden. Dit kan leiden tot de behoefte het logo aan te passen maar besloten wordt vooralsnog aan het huidige logo vast te houden.

4. Vaststelling jaarrekening 2011
Het vaststellen wordt doorgeschoven naar de najaars ALV.
In de vorige vergadering kon deze niet vastgesteld worden omdat mevrouw Boud nog enkele opmerkingen hierover had. Inmiddels is dit aangepast en heeft zij daarna geen opmerkingen hierover gemaakt.
De heer Moerkerken licht de jaarrekening toe.
Op de vraag of van het NOC/NSF nog serieuze ondersteuning verwacht kan worden wordt gezegd dat dit alleen het geval is als er een kandidaat is met medaillekansen en/of een kandidaat die meer dan 250 dagen per jaar met de Bokssport bezig is. Concreet gaat het om zo’n 20.000,- dat we van het NOC/NSF kregen; voor ons is het de uitdaging dit op een andere manier te verkrijgen. Maar ook met een dergelijk bedrag kunnen we geen potten breken.
De Boksbond staat voor de uitdaging om andere manieren te zoeken om datgene te doen wat we willen doen.
Als we met een goed plan voor het Damesboksen komen, biedt dat wellicht ook mogelijkheden voor de Heren op onderdelen gebruik hierop mee te liften.
Er dreigt een discussie te ontspinnen over het beleid en op welke wijze de beschikbare gelden gebruikt moeten worden.
In het najaar ligt er weer een begroting en dan kunnen we bespreken hoe de middelen besteed kunnen worden.
Een vereniging mneldt dat zij met succes een subsidie heeft aangevraagd maar dat met een andere vereniging niet lukt. Is hier een rol voor het bestuur weggelegd?
Dit is een goede suggestie maar de beperking zit in de menskracht. Het bestuur kijkt in brede zin wat we met subsidies kunnen; aanvragen, afhandelen en andere uitvoerende taken kan het bestuur niet oppakken.

5. Bestuursinformatie
Na het vertrek van Paul de La Chambre als voorzitter is er gezocht naar een nieuwe voorzitter. Er is een kandidaat voorzitter gevonden maar door privé redenen volgt pas na de vakantie een definitief besluit. Mocht dit positief uitvallen dan zal de kandidaat in de najaars ALV voorgedragen worden.
De voorzitters van de districten zullen in de najaars ALV officieel worden benoemd. Wel zullen zij tot die tijd deelnemen aan de reguliere bestuursvergaderingen.

6. Presentatie opleidingen door René Braad
René geeft een boeiende presentatie die is bijgevoegd.
Enkele opmerkingen die tijdens de presentatie aan de orde kwamen zijn:
Niveau 1 is samengevoegd met niveau 2.
KSS3 is voor AIBA geen ster en zonder een ster mag niet aan de ring gestaan worden bij buitenlandse wedstrijden.
Het monitoren van een afgestudeerde trainer is erg belangrijk. Een goede trainer moet immers goede boksers afleveren en soms krijgen zij in hun eigen school geen kans.
De scheidsrechterscie gaat zelf de opleiding voorzorgen met ondersteuning van René. Als dit niet goed loopt zal het Hoofdbestuur moeten ingrijpen.
Het idee wordt geopperd om de applicatiedag voor huidige trainers verplicht te stellen als voorwaarde voor behoud van de trainerslicentie.
Tot slot wordt veel waardering uitgesproken voor dit werk en deze presentatie.

7. Vaststellen statuten met nieuwe amendementen
Na de toelichting van de heer Moerkerken worden de statuten en amendementen unaniem goedgekeurd.

8. Contributies 2012
De heer Moerkerken geeft een toelichting. Met het voorliggende voorstel zullen de verwachte opbrengsten ongeveer gelijk zijn als de huidige opbrengsten. Maar voor de verenigingen zal dit niet veel meer kosten waardoor er een motivatie ligt om het juiste aantal leden op te geven. Dit is belangrijk naar het NOC/NSF toe.
Enkele voordelen worden genoemd om lid te worden van de Bond, zoals het ontvangen van het Bondsblad en een ongevallenverzekering maar ook hier geldt dat hoe meer leden de Bond heeft, hoe meer voordelen er aangeboden kan worden.
Er volgt een communicatietraject hoe dit dan in te voeren en te handhaven (bijvoorbeeld door pasjes met software zodat wedstrijdboekjes kunnen komen te vervallen).
Er zijn 5 stemmen tegen, de rest is voor. Dit betekent dat het voorstel is aangenomen.
De tegenstemmers geven aan dat hun reden de hogere kosten is.

9. Rondvraag
Op de vraag of het NK-reglement binnenkort gereed zal zijn wordt geantwoord dat dit in ieder geval vóór 1 augustus het geval zal zijn.
Op dit moment doen verenigingen die geen lid van de Bond mee aan wedstrijden. Wegsturen kan niet omdat controle nu niet mogelijk is. Hierop wordt geantwoord dat vóór 1 januari 2013 de pasjes beschikbaar zullen zijn.
Op de vraag iof wij doorgaan met de TD wordt geantwoord dat het NOC/NSF hierover gaat en dat wij geen signaal hebben ontvangen dat zij ermee willen stoppen. Aan ons de taak om een goed investeringsplan Dames TopSport te maken.
De heer Moerkerken bedankt de aanwezigen voor hun komst en besluit de vergadering om 22.00 uur.

SCHEIDSRECHTERS EN JURYLEDEN HANDHAVEN REGELS STRIKT

Beste trainers en coaches,

De scheidsrechterscommissie geeft aan om de regels strenger toe te passen.
Ter verduidelijking geeft de commissie hieronder, wellicht ter overvloede, een korte samenvatting van de wijze waarop er rond de ring moet worden gewerkt.

Bokser moeten in het bezit zijn van een geldig wedstrijd boekje met een keuring voor dat jaar.
Kleding + bokskap moet in de kleur van de hoek waarin de deelnemer bokst.
Boksers mogen geen rode of rose gebitsbeschermer in tijdens de wedstrijd.
Bokser moeten gladgeschoren zijn. Een snor of (stoppel)baard is niet toegestaan.
Heeft een deelnemer lang haar dan moet voordat de kap opgezet wordt dit in een haarnetje.
Een bokser mag tijdens de wedstrijd geen piercings of sieraden in hebben.
(ook als na de wedstrijd de kap er af gaat en blijk toch een oorbel aanwezig te zijn
zal dit leiden tot diskwalificatie)
Wanneer een bokser een bloedneus heeft moet dit niet met dezelfde handdoek verschoond
worden als de handdoek waarmee de vloer en bokser wordt afgedroogd.
(dit is niet hygiënisch en slecht voor uitstraling van de boks sport gebruik hier voor een klein gasten doekje)
Als een bokser neer gaat mag alleen de ringarts de ring betreden of er moet door de
scheidsrechter of ringarts om uw hulp gevraagd worden.
Zorg dat uw bokser altijd op tijd klaar is voor zijn wedstrijd
Haal na de wedstrijd alle boekjes weer op bij de jurytafel.
De handschoenen worden voor het betreden van de ring aangetrokken
De kap wordt in de ring opgedaan nadat de bokser is aangekondigd.
Na de wedstrijd gaan de kap en handschoenen in de hoek af en zal de scheidsrechter voor de wedstrijduitslag de bandages controleren.
Trainers / begeleiders / hulptrainers zijn verplicht een sporttenue te dragen.
Trainers zijn verplicht de trainer-badge zichtbaar te dragen
Het is verboden voor alle personen die een bokser begeleiden een hoofddeksel te dragen aan de ring.

Fred Cohen

GROTE ERKENNING BEN BRIL MEMORIAL

De Ben Bril Memorial – het grootste boksgala van Nederland – is opgenomen in het feestprogramma van Amsterdam 2013 met een eervolle vermelding. Alle belangrijke evenementen op cultureel gebied en de sport zullen het volgend jaar extra aandacht krijgen in de hoofdstad. Zoals o.a. de opening van het Rijksmuseum, de viering van de 125ste verjaardag van het Koninklijk Concertgebouworkest, het 150-jarig bestaan van Artis en het 100-jarig bestaan van het Frans Hals Museum en last but not least het 400-jarig bestaan van de Amsterdamse grachten. In dit rijtje van festiviteiten wordt in de categorie sport o.a. ook de Ben Bril Memorial genoemd, dat volgend jaar voor de zevende keer in Carre zal worden gehouden. Dit nieuws werd bekend gemaakt tijdens de officiele presentatie bij Heineken Experience. De stichting Amsterdam 2013 regisseert, verbindt en verbreedt deze unieke gebeurtenissen.

Voor het bestuur van de stichting Ben Bril Memorial, onder leiding van voorzitter Jan Lenten, is dit een belangrijke vorm van erkenning. Er wordt steeds hard gewerkt aan het samenstellen van een uniek programma, dat op maandag 15 oktober van dit jaar opnieuw op het programma staat. Het is dan niet alleen leuk voor de Nederlandse bokswereld om bij al deze feestelijke gebeurtenissen vermeld te worden. Maar ook voor de initiatiefnemers van deze traditie, die deze Olympische tak van sport – soms tegen de verdrukking in – op een hoger plan wil brengen.

APB Technical & Competition Rules

AIBA Executive Committee adopts first ever APB Technical & Competition Rules

Bangkok, Thailand, 11 July 2012 – AIBA President, Dr. Ching-Kuo Wu closed on Tuesday 10 July the 2012-2013 AIBA Executive Committee Meeting that was held over three days in Bangkok, Thailand.

The most significant topic on the agenda was the approval of the first ever AIBA Professional Boxing (APB) Technical & Competition Rules. Some amendments were also made to the AIBA and World Series of Boxing (WSB) Technical & Competition Rules.

“This 2012-2013 AIBA Executive Committee meeting was a crucial moment in the history of our sport and our organization. It will remain forever the occasion when the first ever APB Technical & Competition Rules were ratified. All decisions have been approved unanimously which shows the strong unity and the support that our Members are demonstrating for AIBA initiatives.

“Three days of meeting were necessary to cover our packed agenda. All Members were really interested in hearing about the latest development of AIBA including reports on the upcoming London 2012 Olympic Games, the Continental Confederations, the AIBA Commissions as well as on the AIBA Boxing Academy that will open in September 2013 near Almaty, in Kazakhstan. We were also delighted to welcome a new member in our Family with the Kosovo Boxing Federation provisional membership being accepted. Now AIBA comprises 195 National Member Federations.

“We are now just over two weeks away from the beginning of the London 2012 Olympic Games, where we will witness the historical debut of women boxing. Then the WSB will enter its third season before APB pre-season kicks off in January 2013. Together we will bring boxing into a complete new era”.

Agenda of the 2012-2013 AIBA Executive Committee Meeting
1. Opening speech and report by AIBA President
2. Roll Call
3. Approval of previous AIBA EC Meeting Minutes
4. Approval of AIBA EC Membership
5. Ratification of AIBA EC Bureau decisions
6. Report on the London 2012 Olympic Games preparations
7. Report on the WSB second season
8. Progress report on APB program and impact on AIBA
9. Presentation of BMA launch and business plan
10. Approval of AIBA and WSB finance audits for 2011-2012
11. Presentation of AIBA HQs business plan
12. Approval of AIBA, WSB and BMA budgets for 2012-2013
13. Bidding presentations for AIBA World Boxing Championships
14. Approval of Confederations Constitutions
15. Confederation reports and approval of Confederation competition calendars
16. Report on joint AIBA Commission Meetings
17. Approval of AIBA Technical & Competition Rules (new format and amendments)
18. Approval of first APB Technical & Competition Rules
19. Approval of WSB Technical & Competition Rules amendments
20. Approval of AIBA Bylaws amendments
21. Approval of AIBA Disciplinary Code amendments
22. Approval of AIBA Procedural Rules amendments
23. Report on AIBA Legal and Disciplinary cases
24. Presentation of AIBA Boxing Academy development
25. Membership issues
26. Additional businesses
27. Next EC meeting
28. Closing speech by AIBA President

NK BOKSEN NIEUWE STIJL

30 november, 1 en 2 december
Het Nederlands kampioenschap boksen nieuwe stijl zal worden gehouden op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december en zondag 2 december in de kleine zaal van het Topsportcentrum Rotterdam. Het is dezelfde sfeervolle lokatie van het Europees kampioenschap voor vrouwen in 2011, waar wellicht het EK jeugd in 2013 wordt gehouden. Aanvankelijk stond de nationale titelstrijd een week later op het programma. Maar dat weekeinde was volgeboekt en district Zuid maakte bezwaar vanwege Sinterklaas. Boksers uit Belgie en de Antillen blijven welkom op het NK, net als vorige jaren.

Het NK nieuwe stijl, door Rotterdam Topsport mogelijk gemaakt met een extra financiele bijdrage, houdt in dat het ,grote’ kampioenschap voor A- en B-klassers wordt samengevoegd met het toernooi voor C-klassers en nieuwelingen. Het dagprogramma wordt in overleg met de technische commissie opgebouwd. Tijdens de NK’s van de laatste jaren bleef het publiek weg met de laatste keer als dieptepunt 156 betaalde bezoekers.

De commissie Wedstrijden en Evenementen (WenE) heeft in overleg met de vertegenwoordigers van de districtscommissies gezocht naar een verbeterde opzet, waarin belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd. Uitgegaan wordt van één lange of twee kortere sessies met een totaal van 25 wedstrijden per dag zoals in de drukbezochte kickboxwedstrijden gangbaar is. Dat is besproken met de commissie voor scheidsrechters, die heeft ingestemd met een extra jury-bezetting van twee man. Ook de reglementencommissie heeft haar goedkeuring aan het NK nieuwe stijl gegeven. De veranderingen in detail zullen later worden bekend gemaakt en het aangepaste NK-reglement wordt dit keer voor het openen van de inschrijvingsdatum (1 september) verstrekt of op de website van de boksbond gepublliceerd.

De organisatie hoopt met deze aanpak te bereiken dat de publieke belangstelling toeneemt. Het streven is om de Olympische bokssport eigentijdser aan te kleden. Met o.a. een opkomstpodium en met entertainement in bescheiden vorm tijdens het eerste jaar. Ook deze benadering moet een positief effect hebben op de opkomst.

ALV 12 JUNI 2012 UPDATE

Beste sportvrienden van alle bij Boksbond aangesloten verenigingen en persoonlijke leden:

Hiermee nogmaals de uitnodiging voor de ALV a.s. dinsdag 12 juni om 20.00 in het NBC te Nieuwegein. Wij hebben Rene Braad bereid gevonden een presentatie te houden over de opleidingen. Dit is een prima onderdeel in een verder altijd wat formele agenda. Als belangrijk onderdeel op de agenda staat de vaststelling van de contributies voor 2012. Onderstaand tref u het te bespreken voorstel aan. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen ALV 19-11-2011 en BALV 12-5-2012
3. Informatie over de gang van zaken na de besluiten in de BALV 12-5-2012, inclusief de instelling van de districtscommissies
4. Vaststelling jaarrekening 2011
5. Informatie samenstelling bestuur na vertrek Paul de la Chambre en Jerome Teerlink
6. Presentatie opleidingen Boksbond door Rene Braad
7. Vaststelling nieuwe statuten Boksbond inclusief de op 12 mei j.l. vastgestelde amendementen
8. Contributie verenigingen 2012 (zie onderstaand)
9. Rondvraag

Wij hopen als bestuur veel vertegenwoordigers van verenigingen/scholen te mogen begroeten op deze eerste ALV met de verenigingen als leden op de ALV in plaats van de districten.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
gedelegeerd bestuurder

Voorstel contributies 2012

Het bestuur in haar nieuwe samenstelling (met de voorzitters van de district-commissies) heeft in haar bestuursvergadering van 5 juni j.l. goedkeuring gegeven aan het volgende contributie-voorstel voor 2012:

1. Jaar-contributie door de vereniging te betalen voor vereniging en leden/deelnemers € 850 (deze contributie geldt ongeacht het aantal leden/deelnemers).
2. Jaar-contributie voor nieuwe verenigingen (mits niet eerder ingeschreven geweest als lid) € 250 voor het eerste jaar. Na het eerste jaar geldt de onder 1 genoemde contributie.
3. Wedstrijdboksers dienen een licentie-fee te betalen van € 60 per jaar.
4. Trainers en scheidsrechters dienen een licentie-fee te betalen van € 20 per jaar.
5. Voor alle overige functionarissen en persoonlijke leden geldt een contributie van € 20 per jaar.

De bovengenoemde bedragen worden na vaststelling door de ALV gefactureerd. Voor verenigingen, die al een voorschot-nota van € 400 hebben ontvangen zal een factuur worden gezonden voor het resterende bedrag van € 450.
Verder is goed te melden dat het voornemen is de bestaande ledenlijst per 1 oktober a.s. volledig te vervangen door nieuwe aanmeldingen. Ieder lid wordt gevraagd zich opnieuw aan te melden bij de Boksbond. Wij zullen daartoe een communicatie-campagne starten. Alle aangemelde leden ontvangen een ledenpas. Voor wedstrijdboksers zal de pas worden voorzien van een aan te leveren pasfoto.

Het bovengenoemde voorstel houdt rekening met alle binnengekomen opmerkingen en suggesties. Met de verlaging van de contributie voor de vereniging van € 1.000 naar € 850 hopen wij voldoende tegemoet te zijn gekomen aan opmerkingen over de hoogte van de contributie. Als bestuur achten wij deze contributie een absoluut minimum om het functioneren van de bond en het ondersteunen van de activiteiten mogelijk te blijven maken. Wij rekenen op uw aller ondersteuning van dit voorstel.

ALV 12 JUNI 2012

Beste Allen,

Zoals eerder aangekondigd vindt er op12 juni a.s. vanaf 20.00 uur een ALV plaats. Ik heb de concept-agenda eerder rondgestuurd. Bijgaand de voor deze vergadering van belang zijnde documenten. Ter toelichting hierbij kan ik melden dat de jaarrekening eerder werd behandeld tijdens de laatste BALV, met als uitkomst een positief oordeel ,maar ook dat een aantal tekstuele fouten moesten worden hersteld. Dat is gebeurd in dit exemplaar. Verder worden morgen de nieuwe statuten gepasseerd bij de notaris. Daarmee kan op 12 juni een aantal in de vergadering van de 12 mei j.l. positief gewaardeerde amendementen in deze ALV worden behandeld. Omdat in de ALV in de nieuwe samenstelling van verenigingen minder bestuurders en meer boks-actieve mensen mogen worden verwacht wil ik proberen op de komende ALV ook een echt boks-item op de agenda te plaatsen opdat de vergadering aantrekkelijker wordt om te bezoeken. Tenslotte kan ik melden dat het contributie-voorstel aan u zal worden bekendgemaakt na de komende bestuursvergadering van 5 juni a.s.. In die vergadering, in aanwezigheid van de voorzitters van de nieuwe districtscommissies, hoop ik dat we een klap kunnen geven op het voorstel, dat hopelijk ook uw instemming zal krijgen.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
gedelegeerd bestuurder Boksbond

BALV 2012

De vergadering zal worden gehouden in Nieuwegein op een nog nader te melden locatie. Onderstaand de agenda van deze vergadering. Ik wil bijzondere aandacht vragen voor het schema onder “Afloop organisatie BALV”. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u hierover mij een e-mail sturen naar cm.en.partners@gmail.com. Belangrijk aandachtspunt hierin is de organiseren vergaderingen door verenigingen en districten. Ik heb verder toegevoegd toelichtingen op de te behandelen voorstellen m.b.t. de opheffing van de districten en het voor 2012 in te voeren contributie-systeem.

De agenda voor de bedoelde vergadering kent de volgende punten:

1. Convenant opheffing districten en omvorming naar districtscommissies ( zie bijlage)
2. Voorstel nieuw contributiesysteem 2012 (zie bijlage)
3. Gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement (zie bijlagen)
4. Vaststelling dopingreglement (reeds eerder verzonden)
4. Vaststelling jaarrekening 2011 (wordt later toegezonden)
4. Aftreden bestuurders hoofdbestuur NBB
5. Vaststelling datum ALV in nieuwe samenstelling (planning eerste helft juni)

In de hoop dat hiermee een belangrijke stap kan worden gezet in de realisatie van het plan “Boksbond Nieuwe Stijl”.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
Gedelegeerd bestuurder

RECHTSVORM VERENIGINGEN EN CONTRIBUTIE

Beste allen,
Hiermee willen wij alle betrokkenen informeren over de volgende bestuursbesluiten:
1. Wij hebben in de aanloop naar de Bijzonder Algemene Ledenvergadering vastgesteld dat niet alle aangesloten verenigingen de rechtspersoon vereniging kennen. Er is soms sprake van andere rechtspersonen zoals  Stichtingen en Eenmanszaken. Formeel mogen volgens de reglementen alleen verenigingen lid zijn van de Boksbond en daarmee zouden andere rechtspersonen uitgesloten zijn van deelname aan de Bond en dus ook de komende BALV. Gegeven de omstandigheid dat deze situatie al langer bestaat willen wij een overgangsregime hanteren, hetgeen betekent dat in ieder geval tot en met de BALV de betrokkenen als verenging zullen worden behandeld. Na de komende BALV dienen de betrokkenen deze situatie te wijzigingen en zullen zij (bijvoorbeeld onder de rechtspersoon) een vereniging dienen te hebben, zoals bedoeld in de reglementen.
2. Gegeven het feit dat wij eerst later dit jaar een besluit zullen kunnen nemen over het contributie-systeem en de hoogte hiervan voor 2012 is besloten een voorschotnota te sturen naar de aangesloten vereniging voor 2012.  Alle verenigingen zullen een nota ontvangen van € 400 als VOORSCHOT op de contributie 2012. Hiermee kunnen wij als bond de liquiditeitspositie op orde houden.
Met sportieve groet,
Chris Moerkerken
Gedelegeerd bestuurder