4 maart opening Boks Academie Nijmegen

Op 4 maart wordt de Boks Academie Nijmegen fesstelijk geopend. In de iconische Honigfabriek aan de Waal is sinds begin 2016 een nieuwe boksschool in Nijmegen ontstaan. Een plek om te (leren) boksen, het vergroten weerbaarheid en zelfredzaamheid, conditionele work-outs en het verbinden van verschillende mensen.
De Boks Academie Nijmegen is van start gegaan om de ‘noble art of self defense’ te promoten. Wij willen iedereen laten zien dat deze sport op tientallen manieren een mooi onderdeel van het dagelijkse leven kan zijn.
Boks Academie Nijmegen onderscheidt zich van anderen boksscholen door ook de aandacht op speciale doelgroepen te richten en zich bezig te houden met de buurtbewoners. Wij zien boksen als middel en als doel om moeilijk opvoedbare jongeren, minder valide en andere kwetsbare doelgroepen te vormen of – op de weg terug – te begeleiden.
Nijmegen (Willy van Haaren)Nijmegen 3 (Willy van Haaren)Nijmegen 4 (Willy van Haaren)Nijmegen 2 (Willy van Haaren)Om Boks Academie Nijmegen een waardige start te geven nodigen wij u uit op 4 maart 2016 om 15.00 om kennis te maken met onze prachtige stichting. Deze middag zal er een divers programma gepresenteerd worden, waarin de kern van onze stichting naar voren komt.
We hopen u op deze feestelijke opening te verwelkomen. Om enigszins een inschatting te kunnen maken van het aantal aanwezigen, horen wij graag van u of u interesse heeft deze opening bij te wonen.
De route beschrijving is bij deze uitnodiging toegevoegd.
Met vriendelijke groeten,
Boks Academie Nijmegen
Waalbandijk 10
6541 Nijmegen

Routebeschrijving

Vanuit de Waalbandijk met de auto:
Momenteel is de Weurtseweg afgesloten en kunt u ons het beste bereiken via de Waalbandijk. U kunt de Waalbandijk bereiken via de nieuwe rotonde (Nymaplein) vlakbij de nieuwe waalbrug (De Oversteek). Als u zich op de Waalbandijk bevindt, dan is Boks Academie Nijmegen aan het einde van de straat aan uw linkerzijde.
Vanuit de wijk Waterkwartier:
Komt u vanuit de wijk dan bevinden we ons helemaal rechts vooraan van het Honig complex. Zodra u de glazen voorgevel ziet dan vindt u ons via de voordeur op de derde verdieping

Verslag van vergadering districtscommissie Zuid-Holland

Agenda:

1 : Opening

2 : Verslag eerdere bijeenkomst van 10 juni jl.

3 : Komende evenementen ( 12 sept. RBV van ’t Hof, 26 sept Teus de Kruijf)

4 : ZNK toernooi

5 : Berichten vanuit de WenE bijeenkomst van 8 sept. jl.

6 : Berichten vanuit de Bondsbestuursvergadering van 8 sept.jl.

7 : landelijke open dag boksverenigingen 9 jan. 2016.

8 : werken in de “cloud”.

9 : rondvraag.

 

Aanwezig : Lucas van Geffen

Ben van Til

Tom de Raad ( verslaggeving)

Afwezig   : Ronald Blom

John Vergouwe

 

 

Verslag vorige vergadering (10 juni jl) alsmede de besluitenlijst.

Alle actiepunten zijn uitgevoerd, geen op- en aanmerkingen op het verslag.

Besloten: Ons eerder te buigen op het vergaderverslag en binnen een week na het verschijnen onze op- en aanmerkingen aan te geven. Het verslag kan dan in een eerder stadium naar de verenigingen gestuurd worden.                                  Actie : allen

Daarnaast zou het verslag, onder districtsnieuws, op de NBB website geplaatst kunnen worden. Dit opnemen met Hans de Bruijn.                                           Actie : TdR

 

Komende evenementen:

12 sept as. RBV van ’t Hof.   Dit is een Windmill activiteit en een directe bemoeienis met onze DTC is niet vereist. BvT zal in ieder geval komende zaterdag aanwezig zijn.

Waarschijnlijk zal aan het programma nog vrije partijen worden toegevoegd doch deze zijn ons (nog) niet bekend.   Let wel; aanvang 18.00uur.

 

26 sept. BS Teus de Kruyf. Afgesproken zo’n 10 dagen voor het evenement de organisatie om inzage in de partijen te vragen. Ook zullen wij onze aanwezigheid

namens de districtscommissie vooraf aangeven.                                Actie : TdR

 

 

ZNK toernooi

Met betrekking het regelen van de bekers/medailles nog geen bericht ontvangen van

Jos van der Akker. Navraag doen.                                                      Actie : TdR

Ook is niet bekend of het toepassen van een passe-partout voor het evenement doorgevoerd gaat worden. De Golden Gloves is hier geen voorstander van.

Lucas zal hiervoor Ton Dunk benaderen en een terugmelding doen.   Actie : LvG.

Posters (250 stuks) alsmede flyers (500 stuks) van de NNK/ZNK zullen gedrukt worden en door het Bondsbureau verspreid gaan worden.

Nog niet helemaal duidelijk zijn de locaties waar de NNK op 10 en 11 oktober gehouden gaan worden. Indien dit bekend is zullen de posters gedrukt worden.

Indien verenigingen hun boksers inschrijven, zal men vanuit het Bondsbureau hier automatisch een bevestiging van krijgen ( zgn. auto-reply)

 

Berichten vanuit de WenE meeting ( 8 sept. jl)

In principe is besloten om het komende NK toernooi in kompetitievorm te gaan houden. Details zullen nog verder uitgewerkt moeten worden.

Het opstellen van een “rankinglist” van de NBB wedstrijdboksers heeft een kleine vertraging doch voor de aanvang van de NNK/ZNK zal dit op de NBB website bekendheid moeten gaan krijgen.

Besloten dat eenlingen op het NNK/ZNK toernooi alleen maar kunnen deelnemen aan de NK indien zij daadwerkelijk gebokst hebben.

Ook is besloten dat de eenlingen uit het NNK toernooi tegen eenlingen uit het ZNK toernooi kunnen uitkomen (was vorig jaar niet het geval)

Op dinsdag 29 sept zal er in Nieuwegein de ZNK/NNK loting plaats vinden.

Het is de wens dat daar ook een DTC-lid bij aanwezig is.

Afgesproken dat JV en TdR hierna toegaan.

 

Tevens hebben wij afgesproken om in het vervolg voorafgaande aan de WenE vergaderingen bij elkaar te komen.

Wij kunnen ons dan daadwerkelijk buigen over de agenda/ vergaderstukken.

Lucas gaat een nieuw vergaderschema , nog steeds uitgaande van de woensdagavond, opstellen.                                                                                           Actie : LvG.

 

Berichten vanuit de Bondsbestuursvergadering van 8 sept. jl.

Optie-sportevenementen: er worden nog een tweetal trainers aangezocht om verdere invulling aan de samenwerking met Optie-sport te geven.

Bondsbestuursleden zullen (meer) wedstrijdorganisaties gaan bezoeken en hier verslagen van maken.

Ook zullen Bondsbestuursleden (meer) verenigingen gaan bezoeken met als uiteindelijk doel het ledental van de NBB te doen uitbreiden.

Er bestaat binnen de NBB een trainerscommissie. Er zullen twee trainers vanuit de landelijke trainersvereniging ( opgericht door Martin Anrade) hieraan toegevoegd gaan worden.

Er komen 3 interessante NBB initiatieven, te weten;

-komend cultureel evenement “Parade” (A’dam,R’dam,Utrecht en Den Haag)

Mogelijk gaat de NBB zich hier presenteren.

-Fit-expo 2016 21/22 mei 2016. Rotterdam Ahoy.

Ook hier overweegt de NBB een deelname.

-Er wordt gedacht aan het maken van een film over het leven van bokslegende Bep van Klaveren.   Bij de genoemde initiatieven is Lucas nauw betrokken.

De Rotterdamse vereniging Leon’s Gym zou iets op gebied van “veteranenboksen” in Schiedam willen organiseren. Lucas gaat hen hierover benaderen         Actie : LvG.

Openbare districtstrainingen: Zaterdag jl. was er zo’n training bij BS Teus de Kruijf.

Er was een grote opkomst ( >60 boksers) en mogelijk kunnen wij dit via de website als propaganda voor onze bokssport verder vorm geven.                               Actie : LvG.

De BvK organisaties ( 8&9 nov) worden vanuit het Bondsbestuur door Ronald Blom begeleidt. Meer info ontbreekt op dit moment.

Rocky Elfalah en Rob Manvis zijn in district Noord-Holland voorgedragen als nieuwe DTC-leden. Martin Ales is voorgedragen en benoemd tot nieuwe voorzitter van de districtscommissie Noord-Holland.

 

Landelijke open dag boksverenigingen 9 jan. 2016:

Er is nog geen daadwerkelijk actieplan om dit verder vorm te geven.

Besloten hier de komende meeting over te praten.

 

Werken in de “Cloud”.

Er zijn wat wijzigingen in de inlogcodes.   Meer info volgt.                   Actie : LvG.

Het verzoek aan ieder is om ons te verdiepen in de mogelijkheden die GMAIL hierin biedt. Mogelijk kunnen wij de volgende meeting daadwerkelijk “online” deze mogelijkheden bekijken.

 

Vervolg ontmoeting met alle verenigingen binnen het district.

Besloten dat het belangrijk is om, voorafgaande aan de najaarsvergadering van de NBB, weer een ontmoeting te regelen met de verenigingen.

Waarschijnlijk zal de najaarsvergadering op zaterdag 28 november in de Topsporthal te R’dam gehouden worden en het is zaak om , voorafgaande aan de ALV, een datum en locatie voor onze ontmoeting met de verenigingen te prikken.

Wij nemen dit agendapunt mee naar ons eerstkomende districtsoverleg op 7 okt. as.

 

 

Rondvraag.

Geen gebruik van gemaakt.

 

Volgend districtsoverleg:   woensdag 7 oktober as.

 

Nagekomen bericht :

Het invoeren van een passe-partout ,geldend voor het bijwonen van alle ZNK- organisaties, gaat niet door.

Schema voor districtstrainingen in Zuid-Holland

Het district Zuid Holland gaat in samenwerking met Rotterdam Boxing centrale trainingen organiseren voor de aankomende periode.De eerste training staat gepland bij Van T Hof op donderdag 13 aug 18.00-19.15. Tijdens deze techniek training wordt ook het vochtverlies gemeten van iedere atleet. Na de training zal er een advies worden uitgebracht naar iedere bokser over de hoeveelheid vocht die ze tot zich moeten nemen voor, tijdens en na de training/wedstrijd. Dit wordt gedaan door de specialisten van Rotterdam Topsport.
Aansluitend is er een workshop over sportvoeding van 20.00-21.00 uur.
Verdere data zijn:
zaterdag 5 september 13.00-15.00 uur Teus de Kruyf
zaterdag 24 oktober  13.00- 15.00 uur BV Crooswijk
zaterdag 14 november 13.00-15.00 uur Leons Gym
zaterdag 5 december  13.00-15.00 uur Mesa sport
Met vriendelijke groet,
Ton Dunk

 

 

 

 

Constructief overleg in districtscommissie Zuid-Holland

De boksverenigingen van het district Zuid-Holland zijn woensdagavond 24 juni op uitnodiging van de districtscommissie bij elkaar gekomen bij de vereniging Schildkamp te Hoogvliet waar we gebruik mochten maken van de vergaderfaciliteiten. Het was de eerste vergadering die onder mijn leiding stond als nieuwe voorzitter van het district. Tevens waren leden van het landelijke bestuur (Ronald Blom, Peter Bonthuis en Hans de Bruijn) aanwezig om de betrokkenheid van de bond te benadrukken. Hierdoor kon direct worden ingegaan op vragen van verenigingsbestuurders.

De opkomst was groter dan de vorige keren. Het was al weer zo’n twee jaar geleden dat de verenigingen en de commissie bij elkaar waren geweest en de grote vraag was eigenlijk ,,wat voegt deze bijeenkomst toe aan de Algemen ledenvergadering?’’
Het antwoord hierop werd enerzijds gegeven door de initiatieven van de Nederlandse Boksbond op het ontwikkelen van de breedtesport en de wedstrijdsport op regionaal niveau en anderzijds eigen initiatieven te ondernemen of nieuw leven in te blazen. Een mooi voorbeeld hiervan is het initiatief om de districtstrainingen vanaf september weer te gaan organiseren. Ook de mogelijkheden voor talenten tot aansluiting bij Rotterdam Boxing werd toegelicht door Ronald Blom waardoor mogelijke misverstanden uit de weg werden genomen. De commissie zal hierover in een breder kader nog informatie geven.
Ook wil de districtscommissie meer gebruik gaan maken van de verbeterde website van de boksbond waarop regelmatiger gepubliceerd gaat worden. Ik beschouw het als onze taak om transparant te zijn over de besprekingen en plannen en ook hoe iedereen hierop kan reageren. Op deze wijze hoopt de commissie de communicatie te bevorderen en de betrokkenheid van de leden te vergroten. Een uitgebreid verslag van onze bijeenkomst volgt nog.
Samenwerken is succesvol als iedereen elkaar weet te vinden, door met elkaar te praten en plannen te maken. . Ik ben blij dat de hernieuwde aftrap hiertoe is genomen, vond het een constructieve bijeenkomst en zie uit naar een samenwerking met allen om de bokssport in het district Zuid-Holland te versterken en bestaande en nieuwe talenten naar een hoger plan te tillen.

Lucas van Geffen
Voorzitter districtscommissie Zuid-Holland

Nouchka Fontijn met grote overmacht naar finale in Baku

Nouchka Fontijn heeft de finale bereikt van de klasse tot 75 kilo op de Europese Spelen in Baku. De 27-jarige Schiedamse bokst zeer sterk en versloeg met grote overmacht (3-0) de Duitse Sarah Scheurich, van wie ze al twee keer eerder had gewonnen (o.a. op het EK).

SCHEURICH S FONTIJN N

Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 TOT Summary Rnd 1 Rnd 2 Rnd 3 Rnd 4 TOT
Judge A 9 9 9 9 36 Judge A 10 10 10 10 40
Judge B 9 9 9 9 36 Judge B 10 10 10 10 40
Judge C 9 9 8 9 35 Judge C 10 10 10 10 40
Warnings – – – – – Warnings – – – –

Om nog eens door te nemen: de presentaties voor de ledenvergadering NBB

Voor wie belangstelling heeft voor de Nederlandse boksbond, bijgaand de twee presentaties voor de ledenvergadering van afgelopen zaterdag in Utrecht om nog eens door te nemen.

ALV presentatie2

ALV presentatie1