INFO voor ALV: Clubcontributie wordt verlaagd

Net als vorig jaar zal voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van penningmeester Rob van de Watering.

Bestuur komt tegemoet aan bezwaar van te hoge clubcontributie

Regelmatig beluisteren we onvrede over de hoogte van de clubcontributie. Vooral kleinere verenigingen zonder wedstrijdboksers vinden de contributie te hoog. Het bestuur wil aan de bezwaren tegemoet komen met het voorstel om de clubcontributie te verlagen van € 850 naar € 700 per jaar. Ook wordt voorgesteld om twee tarieven te verlagen, namelijk de afdracht voor een wedstrijdaanvraag respectievelijk de kosten van een licentie voor startende wedstrijdboksers. Tegenover deze verlagingen zou een verhoging moeten staan van de kosten van een trainerslicentie, van € 60 naar € 100. Hiermee beogen we het verlies aan contributie-inkomsten deels op te vangen, maar dan hebben we nog steeds een financieel probleem op te lossen. Zie de begroting 2016: de totale jaarinkomsten zijn onvoldoende om de continuïteit van een nationale sportbond op langere termijn te waarborgen. En de situatie wordt er met een verlaging van de jaarcontributie natuurlijk niet gezonder op. Het bestuur is daarom naarstig op zoek naar aanvullende jaarlijkse inkomsten voor de Boksbond, bijvoorbeeld uit het Optisport-project en het Kerstgala in Ahoy. En het mag duidelijk zijn dat verdere verlaging van de clubcontributie uitsluitend verantwoord zal zijn als de Boksbond erin slaagt om voor 2016 en volgende jaren structurele extra inkomsten te verwerven. Het bestuur roept de leden op om mee te denken over de financiële situatie. De Boksbond raakt naar onze mening in een positieve flow en het is belangrijk om mooie verdere ontwikkelingen mogelijk te maken door een financieel gezonde huishouding.

De beslissing over de jaarcontributie is aan de ALV. Kom ook op zaterdag 21 november a.s. en beslis mee over dit belangrijke bestuursvoorstel! Namens het bestuur van de Boksbond,

Nogmaals aandacht voor ALV van as zaterdag

Op zaterdag 21 november a.s. wordt de ALV (‘Najaarsvergadering’) gehouden in het NDC den Hommel in Utrecht. Aanvang 10:00 uur.

U kunt hier de betreffende stukken downloaden.

152111 ALV uitnodiging

2015 halfjaar en Begroting 2016 tbv ALV

Info voor ALV: Reglementen moeten strenger nageleefd worden

Net als vorig jaar zal voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Alex van Klooster van de commissie WenE.  

Sanctiebeleid volgt op niet naleven van reglementen

Terugkijkend op 2015 kan ik zeggen dat het een bewogen jaar is geweest voor W&E cie.

We zijn begonnen dit jaar met het invoeren van een centraal geregelde jaarkeuring, deze zal op zaterdag 16 januari 2016 weer plaats vinden op diverse locaties in het land.

De sparringdagen zijn in ere hersteld met een draaiboek over een verloop van deze dagen. We hebben een NNK/ZNK achter de rug waar we met gemengde gevoelens op terug kijken. Op zich een kwalitatief mooi toernooi maar het aantal deelnemers viel erg tegen dit jaar. Een echte oorzaak hiervoor hebben we nog niet kunnen vinden. Op naar het NK en het grootse Kerstboksgala in AHOY op 21 december.

 

Het sanctioneren van boksers, trainers en verenigingen die zich niet aan de reglementen houden die wij gezamenlijk overeen gekomen zijn heeft tot een aantal vragen geleid die wij naar eer en geween hebben beantwoord aan de vraagstellers.

Mede hierdoor hebben we besloten om met ingang van 2016 deze reglementen stikt te gaan hanteren en het sanctie beleid aan te halen en te handhaven, dit geldt zeker ook voor de zogenaamde clubwedstrijden.

Op een aantal plaatsen zullen we waar nodig de reglementen hierop herzien of repareren.

Belangrijk is dat iedereen zich verdiept in de reglementen en hiernaar gaat leven om zo de sport nog gezonder te maken dan dat deze op dit moment al is.

Als voorbeeld een paar simpele afspraken:

* boksers en trainers correct gekleed in en aan de ring, trainers voorzien van een trainersbatch. Boksers voorzien van de juiste kleur tenue en boksschoenen.

* afmelden voor een (club)wedstrijd alleen geldig met medische verklaring, of goede persoonlijke reden.

 

Met 2016 in het vooruitzicht is het de bedoeling dat er meer georganiseerd gaat worden door de bond, districten en verenigingen.

We trappen 2016 af met de landelijke Nationale Boksdag, gevolgd door de centrale jaarkeuring welke per district zal worden opgezet. Myra Vergouwe is projectleider van het project jaarkeuring 2016.

Verder staan er een aantal sparringsevenmenten op stapel en komen de aspiranten dagen weer teug op de kalender.

Uiteraard gaan we veel aandacht besteden aan de gradueringsexamens.

Verder heeft de W&E als speerpunt de District commissies dichter bij de verenigingen brengen. Zij kunnen op alle vlakken assistentie verlenen bij vragen en het organiseren van wedstrijden en evenementen in de ruimste zin van het wordt.

 

Met vriendelijke groet,

Alex van Klooster, voorzitter WenE

 

 

INFO voor ALV: Beoogd wordt snellere doorgroei

Net als vorig jaar zal voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Tom de Raad van de scheidsrechterscommissie.

Beoogd wordt een snellere doorgroei

Dit seizoen bestond uit de commissieleden; Kees van Sluijs, Frans van Hak en Tom de Raad. De commissie kwam 4 keer bij elkaar om over belangrijke agendapunten te praten.  Daarnaast was er wekelijks veelvuldig telefonisch contact.

Ons scheidsrechterkorps;

Wij begonnen het seizoen met 12 scheidsrechters en 10 juryleden. Onder deze 10 juryleden bevonden zich 5 aankomende scheidsrechters die ,onder begeleiding van een leercoach, een twintigtal wedstrijden in de ring moesten leiden.

Deze 5 scheidsrechters , de heren Joe Bronya, Martin Jansen, Samson Enjinna , Lucien Ceder en Bas Duchenne haalden voor dit praktijkgedeelte een ruime voldoende.

Het NBB diploma Scheidsrechter /jurylid werd hen tijdens de Scheidsrechtersdag op 24 jan.2015 uitgereikt.

De heren Rocky El Falah en Umut Bulut dienden nog een herkansing te doen voor hun scheidsrechterpraktijk examen. Genoemde mannen hadden zich bij de vele sparrings-dagen goed voorbereid en hun examen , tijdens het White Collar evenement op zaterdag 28 maart, ging hen dan ook goed af.

Zij slaagden voor hun praktijkgedeelte en dienen nu 20 partijen in de ring te leiden alvorens ook zij gediplomeerd worden.

Onze enige dame in ons midden, Rachell Ritfeld, slaagde jammer genoeg niet voor haar scheidsrechtertheorie-examen. Zij gaat ongetwijfeld dit in het komende seizoen weer oppakken.

Scholing van onze scheidsrechters:

In juli 2014 deed zich de mogelijkheid voor in te schrijven  voor deelname aan een bijzondere AIBA cursus in Assisi (Italy).

Scheidsrechters zouden hier opgeleid worden om,  naast de amateursectie (Aiba Open Boxing), ook te kunnen functioneren bij APB (Aiba Pro Boxing) en WSB (World serie of Boxing) evenementen.

Drie van onze AIBA gecertificeerde sr’s hebben zich hiervoor ingeschreven.

Rene Braad en Cem Dunar werden, om onduidelijke redenen, niet toegelaten tot  de cursus.  Kees van Sluijs heeft de cursus wel gevolgd echter is hiervoor niet geslaagd.

 

In oktober 2014 hebben 3 van onze sr’s deelgenomen aan een AIBA 1* cursus. Deze cursus werd in nauwe samenwerking met de Duitse BoksBond in Zuid-Duitsland georganiseerd.  Eric van den Heuvel en Costa Papadopoulus slaagden hiervoor, Abdel Bolghiran jammer genoeg niet.

Scheidsrechtersdag 2015:

Op zaterdag 24 januari kwamen wij in zalencentrum De Hommel in Utrecht bij elkaar.

Er waren , mede door de gladheid, wat mensen vertraagd doch het was verheugend te zien dat iedereen er was. Na de jaarvergadering heeft Medcom-arts  Ed van Wijk een interessante lezing gegeven over het onderwerp Bloedhygiëne. De dag werd afgesloten met een praktijk gedeelte in de mooie accommodatie van trainer Igmar Verbon.

Enige statistieken;

Dit seizoen waren onze scheidsrechters op   31 nationale organisaties aanwezig. Het afgelopen seizoen konden wij 12  keer een scheidsrechter afvaardigen naar een internationaal toernooi.

Visie voor het komende seizoen:

De SR/J-cie zal zich het komende seizoen , bij het afvaardigen van scheidsrechters naar de grotere internationale toernooien, concentreren op een beperkt aantal sr’s.

Als AIBA 1* scheidsrechter gaan wij uit naar Rene Braad, voor de AIBA 2* scheidsrechter is dit Cem Dunar.

Door deze scheidsrechters frequenter uit te sturen beogen wij een snellere ontwikkeling en doorgroei.  Ook zal er van een mogelijke herkenning bij de AIBA sprake kunnen zijn, hetgeen weer tot uitnodigingen kan leiden.

De SR/J-cie zal, in nauw overleg met Medcom-arts Ed van Wijk, een plan uitwerken om tot een periodieke medische keuring van ons scheidsrechterskorps te komen.

Een punt van aandacht vormt nog steeds het (niet) werken met de boxpointer. Op de grotere internationale toernooien, zeker de AIBA toernooien,  wordt nog steeds met de boxpointer gewerkt.

De NBB heeft  twee gemodificeerde machines ( eigendom boksbond en District Oost) tot haar beschikking. Op het NK wordt weer overgegaan tot het gebruik van de boxpointer.

Info voor ALV: : Grote belangstelling voor de opleidingen

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 21 november een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Rene Braad van de commissie opleidingen.

Deel 1:  Grote belangstelling voor de opleidingen

Tijdens de ALV zal er vanuit de commissie opleidingen en presentatie worden verzorgd met de navolgende agendapunten.

  • Opleidingenzaken Nederlandse Boksbond/NOC*NSF/AIBA/EUBC
  • Applicaties voor scheidsrechters/juryleden en trainer/coaches
  • Ontwikkelingen
  • Status voordracht AIBA certificering
  • Projecten Optisport, ParkinsonNet, White Collar Boxing

De commissie opleidingen ervaart een enorme populariteit van onze sport door de grote belangstelling voor onze opleidingen en de verschillende projecten. Tijdens het NK zullen een aantal Optisport boksers die inmiddels 12 weken aan het trainen zijn hun examen doen voor bokschallenge 1. Deze sporters zullen uit handen van voorzitter Boris van der Vorst en een nog niet nader te noemen prominente gast hun diploma ontvangen. Ook zullen zij aansluitend worden uitgenodigd om het NK bij te wonen en te genieten van onze boksers.

Voor de aankomende assistent trainer/coach opleiding waarvoor wij begin 2016 een intest voor zullen verzorgen hebben nu al bijna 100 geïnteresseerde zich laten (voor)registreren.

Door de lobby met betrekking tot certificering van onze opleidingen worden de internationale banden met AIBA aangehaald. Dit gebeurt vanuit de commissie opleidingen en vanuit ons hoofdbestuur. Op de ALV zullen wij hier uitgebreid op terugkomen en een ieder hierover optimaal informeren.

René Braad

Voorzitter cie. opleidingen

 

 

Deel 8: Laatste oproep voor een bezoek van de ledenvergadering aanstaande zaterdag

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van voorzitter Boris van der Vorst.

Deel 8 (slot) Laatste oproep voor het bezoeken van de ledenvergadering Boksbond aanstaande zaterdag

Die handschoen past ons allemaal?

Zeg wat je denkt en neem vooral geen blad voor de mond. Dat is het motto voor deelname aan de algemene vergadering van de Nederlandse boksbond zaterdag in Utrecht. Een grote(re) betrokkenheid van de leden is een eerste vereiste voor het besturen van een sportbond. Plannen maken is mooi, maar zonder inbreng en steun van de achterban komt er niets van terecht. Bekijk dus de vele initiatieven aandachtig, hou ze kritisch tegen het licht en laat ons weten wat je ervan vindt.

Kunnen we tevreden zijn over wat er in het afgelopen seizoen terechtgekomen is van de tien ambities van het bestuur? De internationale betrekkingen zijn aangehaald. Bij de AIBA en de EUBC wordt dat gewaardeerd en de toekomst zal leren of dat rendement heeft. Het NOC*NSF heeft onze bond – met dank aan het goede werk van directeur Peter Bonthuis – het vertrouwen gegeven om de aangereikte (financiële) middelen te beheren. Daardoor kunnen we zelf de verantwoordelijkheid dragen voor onze sportieve top, waarbij we natuurlijk aan Nouchka Fontijn en Peter Mullenberg denken, maar ook aan de overige talentvolle dames en de heren. De samenwerking met Optisport/Boks Challenge is voorbereid en zal binnenkort starten, om het recreatief boksen te bevorderen en zo nieuwe leden te werven voor de boksverenigingen en de bond.  De communicatie van de bond is ingrijpend verbeterd, met een nieuwe website en eigentijdse social media-kanalen zoals Facebook en Twitter worden – niet in het minst voor de jeugd – ook gebruikt. De reglementering van het zakelijk boksen en het veteranenboksen is zo goed als afgerond, de gradueringexamens zijn her-ingevoerd, er liggen nu plannen voor de jeugd- en schoolsport en er is een actieve commissie opleidingen – van het allergrootste belang voor de toekomst. Een uitstekende basis voor de verdere toekomst, maar … met die basis is de Nederlandse boksbond er nog lang niet. Ook in 2016 moet er hard gewerkt worden. Er liggen plannen voor veteranenboksen, sponsorfunding en een Businessclub voor meer financiële armslag. Wat betreft evenementen in 2016 – erg belangrijk voor de bond – wordt geprobeerd om de organisatie van het EK dames binnen te halen,  wordt nagedacht over het opzetten van een Holland-toernooi voor heren en hopen we dat enkele amateurs zich aansluiten bij het AIBA profboksen, via een op te richten Nederlandse profafdeling. Dat heeft allemaal alleen zin als we er in slagen de bokssport in Nederland te verbreden. De NBB móet groeien, om te beginnen naar 7.500 aangesloten leden per eind 2016.

Om dat allemaal voor elkaar te boksen, hebben we sterke commissies nodig. Veel commissies (zie het organogram van de NBB op de website) draaien nu nog niet of op halve kracht omdat ze onderbezet zijn. We roepen daarom niet alleen leden op om naar de vergadering te komen, maar ook om hun kennis en kunde in te zetten voor de bokssport in Nederland. Neem de handschoen op, en meld je aan voor een commissie. We kunnen niet zonder jullie.

Tot zaterdag!

Namens het Boksbond-bestuur,
Boris van der Vorst
Voorzitter

 

Deel 7: Boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van penningmeester Rob van de Watering

Deel 7: Boekjaar wordt afgesloten met een positief saldo

Ook in het boekjaar 2014 is de Nederlandse boksbond er in geslaagd om niet meer uit te geven dan er is binnengekomen en kan het boekjaar worden afgesloten met een positief resultaat (€ 6.664). De cijfers zijn opgesteld door het Bondcenter en worden begeleid door een “rapport van bevindingen” van de accountant.

Hierbij een puntsgewijs overzicht van de belangrijkste onderdelen:

1)   De contributie-inkomsten tonen een dalende trend. Daarentegen zijn de inkomsten uit licentiefees hoger uitgekomen, mede als gevolg van een betere ledenadministratie en het consequent versturen van facturen voor alle licentiefees.

2)   De ontvangsten uit subsidies van NOCNSF liggen in lijn met de begroting.

3)   De kosten zijn in 2014 goed in de hand gehouden en wijken niet of nauwelijks af van de begroting. Een behoorlijke kostenpost is de afboeking debiteuren die het gevolg is van het opzeggen van een aantal verenigingen in 2014.

4)   In de balans is de post debiteuren fors toegenomen, dit komt echter doordat eind 2014 de contributies en licentiegelden 2015 reeds waren gefactureerd. Deze post verklaard ook de toename van de post “overige schulden”.

Begroting 2015

De begroting 2015 dient te worden aangepast als gevolg van de volgende recente ontwikkelingen:

1)   Herstructurering Topsportprogramma

2)   Samenwerking met Optisport

In goed overleg met NOCNSF is begin dit jaar besloten dat het Topsportprogramma vanaf 2015 (weer) onder regie van de Boksbond zal gaan vallen. Daarnaast is de Boksbond een samenwerking aangegaan met Optisport waarbij de komende drie jaar op zo’n 50 locaties een basiscursus boksen (zonder fysiek contact, alleen erkende bokstrainers) zal worden gegeven. Het doel van deze samenwerking is enerzijds om meer sporters kennis te laten maken met boksen (die na de basiscursus kunnen doorstromen naar een reguliere boksschool) en anderzijds om aanvullende inkomsten te genereren. Zo zullen alle deelnemers verplicht lid worden van de Boksbond en ontvangt de Boksbond een vaste fee per training.

Tijdens de ALV zullen de realisatie 2014 en begroting 2015 ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

Namens het bestuur,

Rob van de Watering

Penningmeester

 

 

Deel 6: Holland-toernooi nieuwe uitdaging voor Boksbond

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van event-manager Hans de Bruijn 

Deel 6: Holland-toernooi nieuwe uitdaging voor Boksbond

Het ambitieniveau van de Nederlandse Boksbond om te kandideren voor internationale kampioenschappen is hoog, zoals inmiddels bekend. Iets wat in 100 jaar niet was gebeurd, werd in 2011 aangepakt. Nederland organiseerde voor het eerst het EK dames in Rotterdam en daarna, in 2013, het EK jeugd. Twee projecten die succesvol verliepen met dank aan Rotterdam Topsport en de vele vrijwilligers die belangeloos meehielpen. De boksbond liet zien waar we met z’n allen toe in staat zijn. Hulde!

Inmiddels staat al weer een nieuwe project op stapel. Het zou logisch zijn als Nederland zou kandideren voor het EK heren, twee keer zo groot als het EK dames. Maar dat is uit financiële overwegingen geen haalbare kant, anders gezegd te riskant voor een kleine Olympische organisatie. Dat is het best te illustreren met een voorbeeld: er moet alleen een bedrag van 60.000 euro aan entrance-fee worden neergeteld om het EK heren te mogen organiseren. Het bestuur heeft na intensief lobbywerk van voorzitter Boris van der Vorst daarom besloten om met het oog op het goede presteren van Nouchka Fontijn zich opnieuw in te zetten voor het binnenhalen van de organisatie van het EK dames 2016. Dat moet in periode eind oktober, begin november plaatsvinden – dus kort na de Olympische Spelen in Rio. Nouchka heeft haar fiat gegeven en bondscoach Hennie van Bemmel ziet in verband met de opbouw van de damespiramide op Papendal ook veel perspectief in de uitdaging.

De begroting van het EK dames ligt inmiddels bij Rotterdam Topsport, voor een bevestiging om mee te subsidiëren, adviseur Maarten van Koolwijk verzorgt de aanvraag bij het ministerie VWS en daarna moet het bestuur van de NBB definitief instemmen met de kandidatuur. Daarna is de EUBC (Europese afdeling van de wereldbond AIBA) voornemens eind juli de toewijzing te doen. Hopen maar dus.

De Nederlandse boksbond zou de Nederlandse boksbond niet zijn als de positieve ontwikkelingen bij de heren (Peter Mullenberg, Enrico Lacruz, Max van der Pas, Wouter Djokic, Roy Korving en anderen) over het hoofd zou worden gezien. Er is voorzichtig geopperd het succesvolle project van vroeger, het prestigieuze Holland-toernooi met buitenlandse deelnemers, nieuw leven in te blazen. Dat wordt een kostbare operatie maar een onderzoek naar de haalbaarheid waard. Nog inspirerender is om niet altijd in het buitenland moeten boksen en af en toe de kans te krijgen om in een echte competitie te tonen aan het thuisfront wat presteren op niveau inhoudt. Het moet ook eens een keer om ,,het eggie’’ in eigen land gaan. De passie moet van dichtbij tot haar recht komen. Bovendien laat je als bond zien Het is goed waar iedereen mee bezig is maar nogmaals: het idee is pril, het is nog lang niet zover.

Verder heeft voorzitter Marco Dupersoy van de Aruba Boxing Association naar de belangstelling geïnformeerd van een Nederlandse afvaardiging om deel te nemen aan de koninkrijkspelen voor boksers uit Curacao, Sint Maarten, Bonaire, Saba en Suriname. Dat kan ook een interessant project voor 2016 zijn.

Hans de Bruijn

Event-manager

 

 

Deel 5: Gestreefd wordt naar snellere doorgroei van scheidsrechters

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van commissie-voorzitter Tom de Raad

Deel 5: Gestreefd wordt naar snellere doorgroei van scheidsrechters

De commissie scheidsrechters en juryleden (SR/J) bestond het afgelopen seizoen uit de leden; Kees van Sluijs, Frans van Hak en Tom de Raad. Vier keer per jaar zijn we bij elkaar gekomen om over belangrijke agendapunten te praten. Daarnaast was er wekelijks veelvuldig telefonisch contact.
Ons scheidsrechterkorps;
Het seizoen begonnen we met twaalf scheidsrechters en tien juryleden. Onder deze juryleden bevonden zich vijf aankomende scheidsrechters die ,onder begeleiding van een leercoach, een twintigtal wedstrijden in de ring moesten leiden. Deze personen Joe Bronya, Martin Jansen,Samson Enjinna , Lucien Ceder en Bas Duchenne haalden voor dit praktijkgedeelte een ruime voldoende. Het NBB diploma Scheidsrechter / jurylid werd hen tijdens de scheidsrechtersdag op 24 januari.2015 uitgereikt. De heren Rocky El Falah en Umut Bulut dienden nog een herkansing te doen voor hun praktijkexamen. Genoemde mannen hadden zich bij de vele sparringsdagen goed voorbereid en hun examen , tijdens het White Collar evenement op zaterdag 28 maart, ging hen dan ook goed af. Zij dienen nu twintig partijen in de ring te leiden alvorens ook zij gediplomeerd worden. De enige dame Rachell Ritfeld, slaagde jammer genoeg niet voor haar scheidsrechter theorie-examen. Zij pakt het ongetwijfeld in het komende seizoen weer op.
Scholing van de scheidsrechters:
In juli 2014 deed zich de mogelijkheid voor in te schrijven voor deelname aan een bijzondere AIBA cursus in Assisi (Italie). Scheidsrechters zouden hier opgeleid worden om, naast de amateursectie (Aiba Open Boxing), ook te kunnen functioneren bij APB (Aiba Pro Boxing) en WSB (World serie of Boxing) evenementen. Drie van onze AIBA gecertificeerde sr’s hebben zich hiervoor ingeschreven. Rene Braad en Cem Dunar werden, om onduidelijke redenen, niet toegelaten tot de cursus. Kees van Sluijs heeft de cursus wel gevolgd maar is hiervoor niet geslaagd.
In oktober 2014 hebben drie van onze sr’s deelgenomen aan een AIBA 1* cursus.
Deze cursus werd in nauwe samenwerking met de Duitse Boksbond in Zuid-Duitsland georganiseerd. Eric van den Heuvel en Costa Papadopoulus slaagden hiervoor, Abdel Bolghiran niet.
Scheidsrechtersdag 2015:
Op zaterdag 24 jan. kwamen wij in zalencentrum De Hommel in Utrecht bij elkaar.
Er waren , mede door de gladheid, wat mensen vertraagd doch het was verheugend te zien dat iedereen er uiteindelijk was. Na de jaarvergadering heeft Medcom-arts Ed van Wijk een interessante lezing gegeven over het onderwerp Bloedhygiëne. De dag werd afgesloten met een praktijk gedeelte in de mooie accommodatie van trainer Igmar Verbon.

Enige statistieken;
Dit seizoen waren de scheidsrechters op 31 nationale organisaties aanwezig.
De ZNK en de NNK werden op dezelfde data georganiseerd hetgeen een aanslag vormde op de beschikbaarheid van de benodigde scheidsrechters. Met wat kunst en vliegwerk konden alle organisaties bezet worden. Het afgelopen seizoen konden wij twaalf keer een scheidsrechter afvaardigen naar een internationaal toernooi.
Visie voor het komende seizoen:
De SR/J-cie zal zich het komende seizoen , bij het afvaardigen van scheidsrechters naar de grotere internationale toernooien, concentreren op een beperkt aantal sr’s.
Als AIBA 1* scheidsrechter gaan wij uit van Rene Braad, voor de AIBA 2* scheidsrechter is dit Cem Dunar. Door deze scheidsrechters frequenter uit te sturen beogen wij een snellere ontwikkeling en doorgroei. Ook zal er van een mogelijke herkenning bij de AIBA sprake kunnen zijn, hetgeen tot uitnodigingen kan leiden.

De SR/J-cie zal, in nauw overleg met Medcom-arts Ed van Wijk, een plan uitwerken om tot een periodieke medische keuring van ons scheidsrechterskorps te komen.

De SR/J-cie heeft besloten om het nieuwe seizoen geen nieuwe SR/J-cursus te organiseren. We beschikken thans over 22 scheidsrechters en denken dat dit aantal voldoende is om aan de vraag naar scheidsrechters te kunnen voldoen.
Een punt van aandacht vormt nog steeds het (niet) werken met de boxpointer.
Op de grotere internationale toernooien, zeker de AIBA toernooien, wordt nog steeds met de boxpointer gewerkt.
De NBB heeft een gemodificeerde machine ( eigendom District Oost) tot haar beschikking. De Bep van Klaveren Memorial en het NK zouden uitgelezen mogelijkheden zijn om ervaringen op te doen.

Tom de Raad
Voorzitter commissie SR/J

Deel 4: Veel veranderd in het topboksen in positieve zin

Net als vorig jaar zal voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 juni een serie bijdragen van bestuursleden en voorzitters van bepaalde commissies worden gepubliceerd. Om te duiden hoe alles verloopt binnen de Nederlandse boksbond en een beter inzicht van de (nieuwe) ontwikkelingen te krijgen. Bijgaand de bijdrage van adviseur Ralf van der Rijst 

Deel 4: Veel veranderd in de topsboksen in positieve zin

Hoewel we in de topsport vrijwel alleen maar toekomst gericht werken, zoals door middel van het maken van planningen en begrotingen, lange en korte termijn doelstellingen en het bepalen van de strategieën,  is het zo af en toe ook goed om eens terug te blikken. Hierdoor kun je zien welke stappen er gemaakt zijn. Bijna een jaar nu ben ik betrokken bij het Nederlandse topsport boksen. In augustus 2014 ben ik gevraagd om via het CTO Papendal, het damesprogramma als manager topsport te ondersteunen. Sinds januari 2015 werk ik als adviseur van de huidig Technisch Directeur Peter Bonthuis.

Terugkijkend op dit enerverende jaar is er veel gebeurt en in positieve zin veranderd;

Het bleek onhaalbaar om het damesprogramma op Papendal te handhaven. Eind 2014 is er door de NBB in goed overleg met het NOC*NSF besloten om dit programma te ontmantelen en de financiering op een andere manier in te zetten. Hiervoor werden door NOC*NSF wel een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet het programma voornamelijk gericht zijn op de sporters met de grootste kans op succes. Hiervoor heeft de Boksbond een topsportpiramide opgesteld waarin die sporters benoemd staan. Bovenaan de piramide staan de  A-sporters (Nouchka Fontijn en Peter Mullenberg). De laag daaronder vormt de Nationale Selectie. Hierin zitten de sporters die al gepresteerd hebben op internationale wedstrijden. Daaronder zijn de beloften benoemd. Zij vormen de basis voor de toekomstige top boksers.

Daarnaast heeft de boksbond in de organisatie van de topsport een aantal wijzigingen doorgevoerd. Hennie van Bemmel is benoemd tot bondscoach. Er zijn 2 adviseurs (Ton Dunk en André de Klerk) en Peter Bonthuis heeft als Technisch Directeur mandaat om strategie te bepalen en het financieel proces te managen. Binnen het bestuur is er, naast de benodigde sportspecifieke kennis, voldoende visie, leiderschap en daadkracht aanwezig.

De sporters hebben inmiddels in het organigram van de Boksbond een formele positie. De atletencommissie is geformeerd en met Marichelle de Jong als voorzitter verwachten we dat zaken die bij de sporters spelen, met het bestuur kunnen worden besproken. Ook kan de atletencommissie aan de voorkant meedenken over nieuw beleid en bijvoorbeeld selectieprocedures.

Qua uitstraling is er in de afgelopen periode hard gewerkt aan de nieuwe website. En met resultaat! De vernieuwde site heeft een professionele uitstraling die past bij de ambities van de boksbond. Frequent staat er nieuws op de site en sponsoren hebben een plek om zich te profileren.

Maar we zijn er nog niet! Eigenlijk is dit pas het begin van een nieuwe fase waarin er mooie dingen kunnen gaan gebeuren. Hiervoor is keiharde commitment nodig van iedereen die een hart voor de bokssport heeft. Er wordt 100% inzet verwacht  van de topsporters, trainers en alle mensen in de omgeving. Soms is dit door grote inspanningen te verrichten, soms juist door even een stapje opzij te doen. Alles in het belang van het structureel meedoen van Nederlandse topboksers op het hoogste internationale niveau.

Ik heb vertrouwen in de weg die is ingeslagen. Met de kwaliteiten van de huidige toppers én de professionaliteit van de begeleiding is de komende periode gericht op het bereiken van de Olympische Spelen in Rio 2016!

Ralf van der Rijst
Adviseur van de Boksbond