Adviezen training

Grootste fout in talent ontwikkeling

Coaching enterprising people. Reaching personal succes, using inspiring sportscoaching!

schreef een interessant artikel over talentontwikkeling dat we u niet willen otnhouden.

https://www.linkedin.com/pulse/de-grootste-fout-talentontwikkeling-maarten-gybels

TV in de kantine? Denk aan de auteursrechten!

TV in de sportkantine? Licentie verplicht volgens auteurswet:

In veel sportaccommodaties, zoals in boksscholen plaatst men een tv in de kantine om bijvoorbeeld belangrijke sportevenementen zoals Olympische spelen of EK voetbal gezamenlijk te kunnen bekijken.

Een belangrijk aandachtspunt bij het gebruik van tv zijn de auteursrechtelijke spelregels, want gebruik van tv-beelden vanuit de publieke en commerciële omroepen is volgens de Auteurswet pas mogelijk na voorafgaande toestemming van de rechthebbenden.

Er is sprake is van een verbodsrecht. Tv-beelden mogen niet vertoond worden, voordat officiële toestemming via een licentie geregeld is door de vertoner (in dit geval de boksschool).

In Nederland wordt deze toestemming geregeld via een licentie van de CBO Videma. U kunt Videma vergelijken met Buma en Sena voor muziek.

 

Speciale kortingsregeling voor uw leden n.a.v. contract Videma en NOC*NSF:

Videma is met NOC*NSF ten behoeve van de sportbonden en hun leden/verenigingen een convenant overeengekomen waarin afspraken zijn gemaakt over de door de verenigingen verschuldigde vergoedingen, indien zij in de kantine gebruik maken van tv.

Het convenant biedt 2 varianten, met centrale ofwel decentrale kortingsafspraken, het is aan de betreffende bond om een keuze te maken.

Hierbij ontvangen de leden van de bond korting op de verplichte tv-licentie,  in ruil voor diensten die de bond levert ten behoeve van Videma.

Zie ook bijgaande link: http://www.videma.nl/templates/dispatcher.asp?page_id=2027

Brein Folder (2008)

De trainer, meer dan een opleider

De vooruitgang en ontwikkeling op welk gebied dan ook, heeft één gelijke noemer: kennisoverdracht. Wanneer we onze opgedane kennis niet door zouden geven, bleven we zo’n beetje op hetzelfde punt hangen.

Wij mensen danken onze voorsprong voor een groot deel aan die kennisoverdracht. Generatie na generatie draagt z’n steentje aan die kennispool bij waardoor wij  mensen naar een hoger niveau getild worden op basis van eerder verworven vaardigheden en kennis. MAAR, dan moet die kennis wel voor eenieder ter beschikking staan: een GEMEENSCHAPPELIJK bezit ten behoeve van een GEMEENSCHAPPELIJK doel!

Bovenstaande geldt voor alles waar wij mensen ons mee bezig houden, maatschappelijk, economisch en noem ’t maar. Dus ook voor de sport!

Sinds mensenheugenis wordt kennis doorgegeven. De oudere geeft z’n pakketje door aan de jongere, de laatste weer aan zijn / haar opvolging en zo maar door. Om e.e.a. te reguleren en overeenkomstig gedeelde belangen meer begrijpelijk en eensluidend te maken zijn er afspraken gemaakt. Afspraken die gelden voor mensen met dezelfde doelen, zodat niet alles tot in details beschreven hoeft te worden maar in zo breed mogelijke zin met weinig bewoordingen tot de kern komen. Standaardisering.

De kennisoverdragers bij uitstek zijn natuurlijk docenten, vakmeesters en……..in ons geval: de trainers. Wat een trainer doet is eigenlijk niets anders dan een leraar op welk vakgebied dan ook. Hij doceert vaardigheden en kennis  die er volgens vastgestelde regels voor moeten zorgen dat de volgende generatie hierop voort kan borduren, vernieuwen, toevoegen en vooral: continuëren.

Een goede, betrokken trainer heeft ’t niet altijd gemakkelijk. Niet alleen pure kennisoverdracht, maar ook toezichthouden, observeren, anticiperen en signaleren behoren tot z’n takenpakket.

Eén van de zwaarste opgaven van een trainer is echter LOSLATEN! Wanneer een pupil een niveau heeft bereikt dat boven de mogelijkheden van de trainer uitstijgt, getuigt het van moed en onbaatzuchtigheid als laatstgenoemde z’n leerling met raad en daad bijstaat om diens verdere ontwikkeling te garanderen.

Loslaten ten gunste van het gemeenschappelijke doel: het verfijnen en verbreiden van de bokssport in alle geledingen van de maatschappij. Kwalitatief en kwantitatief. Een bokssport die steeds meer mensen aanspreekt op basis van gemeenschapszin en gedeelde interesses. Als een mooie, gezonde sportieve activiteit!

En, laten we eerlijk zijn, een goede trainer staat al gauw als zodanig bekend en wordt loslaten uiteindelijk toch ook weer vasthouden!

Geert Gielissen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren deel 2… ‘t Lichaam in verandering

Alvorens de senioren te onderwerpen aan de toch als pittig bekend staande bokstraining, is het van belang om eerst ‘ns een licht te werpen op de veranderende lichamelijke gesteldheid.

Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik een reflectie geef van doorsnee feiten. Niet alleen omdat m’n kennis niet ver genoeg reikt om me aan details te wagen, maar ook omdat ik ‘t een prioriteit vind om mensen zo veilig mogelijk te laten sporten. Risicobeperking m.b.t. blessures e.d. is met name voor senioren één van de belangrijkste zuilen die de training dragen.

Bij het ouder worden ondergaat ons lichaam een aantal veranderingen. Niet van de ene op de andere dag, maar sluipend over de jaren. Afhankelijk van je genen, leef- en beweegpatroon, kan dit per persoon nogal wat verschillen. Als je gezond leeft zullen de veranderingen later en minder ingrijpend optreden, maar niemand heeft ontheffing!

Met het verstrijken van de jaren neemt met name ons spierweefsel af. Niet alleen qua volume, maar ook de tonus (spanning) en het herstellend vermogen.

De stofwisseling (metabolisme) wordt trager, het energieniveau daalt en onze bewegingen worden langzamer. Deze feiten zijn er met name niet alleen debet aan dat we zwaarder worden, maar ook inleveren als het gaat om flexibiliteit, motorische eigenschappen en coördinatie.

Met deze informatie in ‘t achterhoofd is ‘t natuurlijk niet zo dat al de genoemde factoren voor iedereen in dezelfde mate gelden. ‘t Is een goede gewoonte om bij aanmelding van een senior (en uiteraard ieder ander) een informeel gesprekje te houden waarbij zaken als eventuele beperkingen, leefgewoonten en sportieve ervaring aan de orde kunnen komen. Let ook op lichaamshouding, deze kan veel indirecte informatie opleveren.

Wanneer de daadwerkelijke trainingen beginnen is het voor de trainer/instructeur zaak om de nieuwkomer(s) goed te observeren. Een bij aanvang lage trainingsintensiteit is aan te bevelen.

Extra aandacht voor de minder sterke punten, veelal liggen die op conditioneel vlak in samenhang met coördinatie en lenigheid, is een pré. Afwisseling doet de zaak erg goed. Niet te lang eenzijdig belasten, maar variëren. Gunstig voor de motivatie; afwisseling voorkomt sleur en houdt de lessen interessant en stimulerend.

Om bovenstaand verhaal niet af te sluiten met alleen maar zware kost, sluit ik af met wat positiviteit.

Een trainer/instructeur met de nodige ervaring en creativiteit zal z’n lessen met veel plezier gaan ondervinden als hij/zij na verloop van tijd merkt dat z’n pupillen met een groeiend enthousiasme het trainingsprogramma volgen. De deelnemers op hun beurt gaan letterlijk aan den lijve ervaren dat hun conditie, kracht en energiepotentieel vooruit gaan. Het zelfvertrouwen krijgt daarmee een boost en zal zich in hun omgeving merkbaar maken. Mond-tot-mondreclame werkt effectiever met een levend voorbeeld en zal anderen sneller over de streep trekken. Goed voor de club, goed voor de sport!

Doe wat je doen moet en doe ‘t goed!

Geert Gielissen.

 

 

 

 

Advies aan senioren: ,,Opereer binnen de grenzen van je kunnen”

Na geruime tijd op zich staande onderwerpen aangesneden te hebben, lijkt de tijd aangebroken om meer gericht en dieper op een relevant item in te gaan. In ons bescheiden landje is de bokssport een side-kick, althans voor wat betreft publiciteit en populariteit.

Nog te veel wordt boksen, samen met andere vechtsporten, gekoppeld aan agressie en primitief geweld.

De laatste decennia is er gelukkig een kentering zichtbaar, maar er valt nog veel te doen om het draagvlak van onze sport te verbreden. Op een faire manier wel te verstaan, zoals het sportmensen betaamt. Want boksen is SPORT, strak gereglementeerd en door vakmensen gecontroleerd om uitwassen te voorkomen.

Wil je je passie delen, dan is de beste manier om mensen daarbij te betrekken.

Als eerste bijdrage: de SENIOREN.

Voor ik aan dit stukje begon heb ik me eerst afgevraagd: ‘Wat en wie is senior?’. Zonder naar de Paracetamol te hoeven grijpen vond ik het volstaan om een senior te omschrijven als een persoon die op latere leeftijd een tak van sport gaat beoefenen om datgene te bereiken wat we eigenlijk allemaal willen: zolang mogelijk gezond van lijf en leden door het leven gaan. Geen wedstrijdambitie, maar lekker aan de slag!

Het grote aanbod van sport- en bewegingsmogelijkheden maakt het niet gemakkelijk om de  juiste keuze te maken. Wat wel een heel eind kan helpen is: ONDERVINDEN.

Makkelijker gezegd dan gedaan. Wanneer je diep in je hart graag zou willen gaan boksen maar geen enkele notie hebt wat je in de school te wachten staat, wordt uitstel al snel afstel.

TENZIJ je er bij BETROKKEN wordt. Zeker als je ‘senior’ bent met een weinig sportieve achtergrond. De daadwerkelijke stap naar een boksschool is dan een bijna niet te nemen obstakel.

Eenvoudiger wordt ‘t wanneer je niet alleen staat maar kunt opgaan in een groter geheel. Hierin is een prominente plaats voor de boksschool weggelegd.

Allereerst is ‘t raadzaam om voor de oudere nieuwkomers een losstaand trainingsuur in te richten, zodat grote verschillen in vaardigheid en fysieke conditie geminimaliseerd worden. Zorg voor goed informatiemateriaal, bijv. flyers die op heldere wijze duidelijkheid verschaffen wat men kan verwachten. Geen hoogdravende verhalen maar begrijpelijke taal met de nadruk op ‘t recreatieve karakter EN de lichamelijke en geestelijke benefits die de bokssport met zich meebrengt. Beklemtoon dat ‘t opereren ‘binnen de grenzen van je kunnen’ belangrijker is dan ‘t ten koste van jezelf (én uiteindelijke je motivatie) presteren. Last but not least: de lessen vinden plaats onder deskundige leiding!

Als inleiding tot het seniorenboksen lijkt me bovenstaande vooralsnog voldoende. In een volgend stuk zal ik ingaan op de aandachtspunten die de moeite van het weten waard zijn met betrekking tot de veranderende fysiek van senioren. Vervolgens voorbeelden van trainingsmethodieken en -vormen die daarbij aansluiten.

Tot slot wil ik vermelden dat het als club nooit verkeerd is om ‘de boer op te gaan’. Laat weten dat je vereniging de ruimte en tijd neemt om de groeiende groep senioren in haar gelederen op te nemen. Laat ze zich betrokken voelen!

Geert Gielissen.

 

 

 

Blijf onder alle omstandigheden een sportman

Zo ongeveer alles wat op deze wereld leeft gedijt ‘t best als er sprake is van evenwicht.

Afhankelijk van de soort is er sprake van enorme verschillen in evenwicht. Tropische plantensoorten zouden in droge gebieden onherroepelijk het loodje leggen, terwijl cactussen bijvoorbeeld geen betere omgeving zouden kunnen wensen. Balans tussen vraag en aanbod.

Ook de fauna in ‘t algemeen en mensen in het bijzonder functioneren het best in een omgeving die zoveel mogelijk voldoet aan de specifieke voorwaarden die nodig zijn om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

Wij, mensen, verkeren in de gelukkige omstandigheid dat we in staat zijn om onze leefomgeving in te richten overeenkomstig onze wensen en eisen. Dat dit uiteindelijk ook nadelen met zich meebrengt mag bekend zijn. Te weinig beweging, snel junkfood e.d. zijn hier goede voorbeelden van. Omdat we teveel hulpmiddelen gecreëerd hebben die buiten de grens van het noodzakelijke vallen, krijgen we te weinig prikkels die we met directe fysieke of psychische inzet hoeven op te lossen. Gevolg op de lange termijn is lichamelijke en geestelijke achteruitgang. Verslapping en afbraak van spierweefsel, verstoorde verhoudingen tussen de onderlinge lichaamsfuncties, maar ook geestelijke afstomping. Er is sprake van ONBALANS.

Na dit inleidende praatje uiteraard terug naar onze sport. Door haar veelzijdigheid is de bokssport bij uitstek geschikt om de in duizenden jaren vergaarde vaardigheden en anticipatiescherpte te behouden, terug te halen en zelfs verder te ontwikkelen. Maar ook hierin moet de juiste BALANS gevonden worden! De onderlinge verhoudingen van lichaams- én geestesprocessen moeten zo exact mogelijk op elkaar afgestemd worden!

In eerdere stukjes heb ik al aandacht besteed aan de componenten training, voeding en rust. Dit lijken strikt genomen op zich staande onderdelen maar zijn, zonder onderlinge samenhang, 

waardeloos als geheel. Pas als alle radertjes op elkaar afgestemd zijn functioneert een machine optimaal.

Omdat ieder mens uniek is gelden voor iedereen andere maatstaven om het gewenste evenwicht te bereiken. Het is dus zaak om BEWUST met je kwaliteiten en capaciteiten om te gaan. Uiteraard zijn in de bokssport de basisprincipes overal hetzelfde. Je trainer zal z’n uiterste best doen om je die tijdens de training bij te brengen. Kracht, conditie, techniek etc. zijn onmisbaar als fundament, maar in een verder stadium is ‘t van belang om jezelf met regelmaat onder de loep te nemen en naar je zwakke en sterke punten te kijken.

Met deze zelfkennis kun je, in overleg met je instructeur(s), sneller en efficiënter toewerken naar het stadium dat voor jou ‘t meest ideaal is, je BALANS.

Die balansvorming beperkt zich niet alleen tot de boksschool, maar ook in je dagelijks leven. Let op je voeding, neem voldoende rust en blijf onder alle omstandigheden een sportman.

Niet alleen stimulerend voor jezelf, maar ook voor de bokssport, waarvan ieder lid een visitekaartje hoort te zijn.

Tot een volgende keer,

Geert Gielissen.

Nader belicht:…..alle elementen van conditie komen in het boksen samen…..

Als men spreekt over conditie wordt meestentijds gedoeld op hoe iemand er fysiek bij staat. De lichamelijke staat in het algemeen. Het begrip ‘conditie’ is echter betrekkelijk. Wanneer iemand moeiteloos lange afstanden kan hardlopen zit ‘t wel goed met z’n zog. aerobe conditie, m.a.w. z’n hart-longfunctie is optimaal. De zuurstof wordt efficiënt gebruikt om met name z’n rode spiervezels, verantwoordelijk voor lange-duur-prestaties, optimaal te voorzien. Het hart is door training ingesteld op dergelijke inspanningen en werkt effectief samen met de longen.

Het bezitten van een groot uithoudingsvermogen is echter maar één facet van het begrip conditie. Een doortrainde marathonloper is doorgaans geen krachtpatser als het om anaerobe conditie gaat: het vermogen om spierarbeid te verrichten. Deze vorm van conditie hangt grotendeels af van de kracht die je kunt leveren door de inzet van je witte spiervezels. Gewichtheffers bijvoorbeeld zijn in staat om veel kilo’s in een explosieve beweging  te verplaatsen maar kunnen vaak nauwelijks 100 meter hardlopen.

Voor ons boksers is het belangrijk om de balans te vinden in de verhouding kracht <> uithoudingsvermogen. Voor het optimaal beoefenen van de bokssport zijn zowel uithoudingsvermogen als explosieve kracht vereist. En daar blijft het niet bij. Motorische vaardigheden, coördinatie en flexibiliteit zijn eveneens onontbeerlijk.

Al deze elementen komen in ‘t boksen tezamen, waardoor ‘t één van de meest enerverende en complete sporten is die er zijn.

Trainingsmethoden om het aerobe (zuurstof) uithoudingsvermogen te ontwikkelen zijn ons allemaal wel bekend. Joggen en touwtjespringen zijn wel de meest sprekende voorbeelden, maar je kunt ook een extra dimensie toevoegen door wat te variëren. Trek tijdens het joggen ‘ns wat tussensprintjes van zo’n 50 – 70 meter, breng je meteen wat explosiviteit in je work-out.

Of gooi er wat versnellingen tussen door bij het rope-skipping.

Je spier(kracht)uithoudingsvermogen geef je een boost door je direct na een serie push-ups  ‘leeg’ te stoten op de bag of je maatjes handschoenen. Tegenover elkaar vanuit de borst een medicinball toestoten geeft zeer zeker een gunstige bijdrage aan de vergroting van met name je stootkracht. Probeer ‘t tempo daarbij zo hoog mogelijk te houden.

Een meer complete vorm is de circuittraining, waarbij aerobe en anaerobe trainingsvormen elkaar afwisselen en je na bijv. 3 minuten doorschuift naar het volgende onderdeel.

Afsluitend wil ik nog wel een kanttekening plaatsen. Zoek altijd naar de balans. Leg niet teveel nadruk op alleen maar kracht of uithoudingsvermogen. Een bokser is aan de basis een allrounder die zijn specifieke kwaliteiten als meerwaarde toevoegt. En aan die basis is onlosmakelijk je conditie verbonden, in al haar facetten.

Sportgroeten,

Geert Gielissen.

Vergissing? Nee, mentali-tijd met diepere achtergrond

Is dit een grammaticale blunder? Nee, niet helemaal. Zoals duidelijk mag zijn heb ik het woordje mentaliteit een twist gegeven en er de factor ‘tijd’ in opgenomen.

Niet zomaar! Mentaliteit is eigenlijk een abstract begrip waar je alle kanten mee op kunt. Zowel positief als negatief. Zo uit de losse pols: mentaliteit is een persoonsgebonden eigenschap die iets zegt over hoe je tegen bepaalde dingen aankijkt, waar je je conclusies uit trekt en vervolgens naar handelt. Je mentaliteit is niet aan komen waaien. Ze is gevormd uit een aantal elementen zoals bijvoorbeeld je karakter, de mensen waar je mee omgaat, je omgeving, opvoeding en noem maar op. Je instelling / mentaliteit heeft ook grote invloed op je functioneren en je contacten met anderen. Zo ook in de sport. Je sportieve mentaliteit.

Niet passend in je sportieve mentaliteit zijn zaken als egoïsme, minachting en nog wat van die ongewenste uitwassen. Niet alleen t.o.v. je boksmaatje, tegenstander en trainer, maar ook naar het publiek, dat bij onsportief gedrag een onverbiddelijk oordeel velt. Een oordeel dat maar heel moeilijk ten goede te keren is.

Mentaliteit heeft echter een zeer gunstige eigenschap. Het is kneedbaar. Hiermee wil ik zeggen dat je je minder goede mentaliteitskenmerken positief kunt ombuigen.

Dit gaat echter niet over één nacht ijs! Die verandering in je houding heeft tijd nodig: mentali-TIJD. Iets wat jaren nodig heeft gehad om in je karakter in te slijten is niet zomaar vervangen.

Daar gaat veel werk in zitten. Werk en tijd.

Een goed begin is LUISTEREN. Wat vinden je sportmaten en trainers bijvoorbeeld van je gedrag in de school. Uiteraard geldt dit niet als er incidenteel ‘ns iets voorvalt, maar als je met regelmaat aangesproken over eenzelfde feit is er toch echt iets aan de hand. En geloof me, je gaat echt niet af als je daarover uitleg vraagt! Alleen een ezel blijft koppig en wordt dan ook als zodanig behandeld.

Durf jezelf ook eerlijk in de spreekwoordelijke spiegel te bekijken en te accepteren dat sommige onvolkomenheden inderdaad voor verandering vatbaar zijn. Je hoeft je ook niet ‘schuldig’ te voelen. Sommige zaken hebben zich nu eenmaal zo ontwikkeld zonder dat je je dat realiseerde. Maar door te luisteren en de bereidwilligheid om hier aan te werken heb je de fundamenten gelegd voor een mentaliteit die bij een sportman / -vrouw past. En dat dit vrucht afwerpt staat buiten kijf! De mensen in je omgeving, of dit nu in de sportschool of daarbuiten is, gaan prettiger met je om. Je zit niet meer op een ‘eilandje’ maar wordt er bij betrokken…en…mocht je ooit aan wedstrijden deelnemen: de toeschouwers waarderen sportief gedrag enorm. Zo lever je indirect ook nog ‘ns een positieve bijdrage aan de onwikkeling van de bokssport!

Laat RESPECT geen loze kreet zijn, maar een eigenschap die je serieus en overdacht aan je mentaliteit toegevoegd hebt!

 

Go for it!

Geert Gielissen.

…een lesje bescheidenheid, vasthoudendheid en sportiviteit…

De Nederlandse boksbond heeft in Geert Gielissen een zeer gewaardeerde medewerker gevonden, die zijn kennis over allerlei (fysieke) aspecten in de bokssport wil delen. Al weken worden zijn bijdragen gepubliceerd op de website en hij is voornemens op gezette tijden daarmee door te gaan. De bond waardeert dat initiatief enorm.

VANDERLYDE    vs   WILLY DE WIT

Lang geleden, zo lang dat ik me geen details kan permitteren, trad een lange bescheiden jongen met een Limburgs accent op de Olympische Spelen aan tegen een woestogende Canadees met de naam Willy de Wit.

Uiteraard een evenement waar velen naar uitzagen, een Nederlander in de hoogste regionen van het Olympisch boksen!

De moed zonk echter velen in de schoenen na het bekijken van de impressies die de media van beide boksers uitzonden. In tegenstelling tot de bijna verlegen, beleefde Arnold (want daar hebben we ‘t natuurlijk over), werd De Wit met zijn indrukwekkende musculatuur en dito trainingsmethoden, gekoppeld aan ferme oorlogstaal de gedoodverfde winnaar van de komende match.  Over z’n ongetwijfeld aanwezige angst en onzekerheid heenstappend bood hij schitterend partij. De dollemansacties van De Wit en diens veel te grote ego werd door Arnolds techniek en overzicht bestreden.  De Wit verloor iets dat veel moeilijker te boven te komen is: ZICHZELF. Z’n hele imago was gebouwd rond krachtsvertoon en gebral. Een imago zonder eigen identiteit.

De in eerste instantie weinig kans gegeven Vanderlyde bleef vasthouden aan z’n eigen stijl, inzicht en verdere skils en stak daarmee ook het publiek in z’n zak.

Het in de kop vermelde ‘lesje’ lijkt me duidelijk. BLIJF JEZELF! Laat je geen vals imago aanmeten; wanneer je jezelf verliest verlies je alles. En altijd maar op je tenen moeten lopen om dat imago hoog te houden!? Train je training, luister naar je instructeur(s) en blijf sportief! Je tegenstander intimideren valt niet bepaald onder fair play en wordt ook door het overgrote deel van het publiek afgestraft. Een wedstrijd verliezen is niet leuk, maar met vasthoudendheid en sportiviteit komt ook de overwinning! En jezelf op een hoger niveau tillen is een overwinning waarvan je je leven lang profijt hebt.

Werk hard in alle sportiviteit en vasthoudendheid,

Geert Gielissen.

 

 

Een stapje verder om als bokser completer te worden

De Nederlandse boksbond heeft in Geert Gielissen een zeer gewaardeerde medewerker gevonden, die zijn kennis over allerlei (fysieke) aspecten in de bokssport wil delen. Al weken worden zijn bijdragen gepubliceerd op de website en hij is voornemens op gezette tijden daarmee door te gaan. De bond waardeert dat initiatief enorm.

Een stapje verder om als bokser completer te worden

Je bent nu een tijdje lid van een vereniging en hebt kennisgemaakt met de elementen die deel uit maken van de bokssport. De bouwstenen. In grote lijnen beschik je nu over een betere conditie, meer kracht en weet je de drie stootvormen (directe, hoek en opstoot) uit te voeren.
Maar losse bouwstenen vormen geen solide basis. Om een stevig geheel te krijgen metsel je de stenen IN VERBAND. Geen losse onderdelen meer maar een versmelting van op zich staande vaardigheden die je tot een compleet bokser maken.

Niet voor iedereen, maar toch voor velen breekt het moment aan waarop je ‘iets meer’ wilt. Rondom je heen zie je je collega’s creatief combineren, al dan niet tijdens een partijtje sparren. Met je basisvaardigheden ‘op zak’ trekt de magneet om je verder te ontwikkelen steeds sterker.

In een eerder stukje heb ik aangegeven dat een eerste aanzet tot het sparren er uit kan bestaan bestaan om alleen elkaars schouders aan te tikken. De opzet hiervan is niet alleen om bij je tegenstander te scoren, maar ook om je dekking verder uit te diepen. Maar laten we één van de belangrijkste componenten van het sparren duidelijk voor ogen houden: HET OP EEN CORRECTE WIJZE TREFFEN VAN JE OPPONENT MET ZO MIN MOGELIJK RISICO VOOR JEZELF.
Zoals eerder vermeld is sparring geen gereglementeerde kroegruzie waarbij degene met de hardste kop en een dosis geluk zich waarschijnlijk ‘winnaar’ mag gaan noemen.
NIKS D’R VAN! In tegenstelling tot wat men ons vaak doet geloven is boksen beslist GÉÉN DOMME SPORT. Het is een tot in de puntjes uitgekiend samenspel van niet alleen fysieke, maar ook psychische kwaliteiten die bepalen wie de betere pugilist is. En de meest geschikte wijze om dit samenspel te verfijnen is het onderdeel SPARRING.

Wanneer je de beslissing genomen hebt om dit ‘stapje verder’ te gaan wagen, kun je je hierop tijdens de basistraining al wat op voorbereiden. Bij het stoten en/of combineren op je maatjes handschoenen sluit je elke serie af met bijvoorbeeld een ontwijkende beweging naar links, rechts of naar achter. Blijf je trainingspartner ALTIJD AANKIJKEN, wat er ook om je heen gebeurt. Oogcontact met je opponent is cruciaal! Kijk niet naar de grond en draai absoluut je rug niet toe! Laat je niet ontmoedigen wanneer je ‘ns een tik krijgt, maar leer hiervan. Analyseer je skills en blijf jezelf verbeteren. E.e.a. draagt onvermijdelijk bij aan de vorming van je sportkarakter; je mentale instelling. En ook deze is onmisbaar in het groeiproces dat in de bokssport geen einde kent. Je bent nooit klaar. Geweldig toch! De eindeloze mogelijkheden, variaties en ervaringen houden de bokssport aantrekkelijk. NEVER A DULL MOMENT!

Geert Gielissen