Boksbond in het kort

Om een indruk te krijgen van de organisatiestructuur en de daarbij behorende functionarissen hebben wij wat gegevens op een rij gezet. De Boksbond is op 7 februari 1911 opgericht. De doelstelling is, kortweg, de bevordering en promotie van de bokssport in alle facetten. Dat wil dus zeggen zowel het Olympisch boksen (amateurboksen) als het (semi)beroepsboksen onder auspicien van de AIBA. Die doelstelling is vastgelegd in de statuten van de Boksbond, die als vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 40530905.

De structuur in het kort

Zoals gebruikelijk bij verenigingen, is de Algemene Vergadering (ook wel ledenvergadering genoemd) de wetgevende macht binnen de Boksbond. De Algemene Vergadering wordt tenminste eens per jaar gehouden.Voor de dagelijkse gang van zaken is het Bondsbestuur verantwoordelijk. Dat Bondsbestuur bestaat uit zes personen (het Dagelijks bestuur, te weten de voorzitter, secretaris en penningmeester) en drie commissarissen, waarvan één de vice-voorzitter is. Het Bondsbestuur wordt bijgestaan door diverse bondscommissies en door personeel.Voorts zijn de activiteiten in Nederland verdeeld onder de vijf districten, elk met een eigen bestuur en technische commissie. De districten zijn, in tegenstelling tot de Boksbond en het Bondsbestuur alsmede de erkende verenigingen, geen rechtspersoon. Bondscommissies:Wij noemen hier enkele commissies en hun taken.Hoofdcoaches: alle zaken welke direct met Olympisch boksen te maken hebben, waaronder topboksen en samenstelling van de selectie.Medische Commissie: alle (para)medische zaken in de bokssport.Commissie Opleidingen: alle opleidingen, bijscholingen, kaderopleidingen en beoordeling van het korps scheidsrechters en juryleden (Olympisch boksen en beroepsboksen). Voorts zijn er nog de tuchtrechtsprekende commissies (i.c. de Tucht Commissie en de Commissie van Beroep), de Geschillen Commissie, een Reglementen Commissie en een Financiële Commissie.

Het personeel van de Boksbond

Voor de dagelijkse werkzaamheden wordt het Bondsbestuur bijgestaan door het bondsbureau. Hier wordt de administratie bijgehouden, bestaande uit de leden- en wedstrijdadministratie, boekhouding, enzovoort. Ook wordt door het bondsbureau onder andere de voorlichting verzorgd; het bondsblad gemaakt en verzonden; de website bijgehouden; alle correspondentie binnen en buiten Nederland verzorgd; bondsevenementen georganiseerd (zoals de Nederlandse Kampioenschappen, interlands); het archief wordt bijgehouden en alle zaken m.b.t. deelname aan buitenlandse toernooien geregeld. dit is slechts een greep uit de werkzaamheden van het bondsbureau.Het bondsbureau staat onder leiding van een directeur, die ook alle bestuursvergaderingen bijwoont en beleidsadviezen geeft, beleidsnota’s schrijft en subsidiezaken regelt. De directeur is voorts verantwoordelijk voor het personeel.

Erkende verenigingen Boksbond

Een vereniging of sportschool waar de bokssport wordt beoefend, wordt niet zonder meer door de Boksbond als lid erkend. De beoefening van de bokssport moet immers professioneel gebeuren; alleen dan zijn er voldoende garanties dat risico’s tot een minimum worden beperkt. Een vereniging dient derhalve tenminste één Trainer/Coach, in het bezit van een door de Boksbond verstrekte licentie, te hebben, die toezicht houdt op alle trainingen en de boksers van de club bij wedstrijden begeleidt. Een overzicht van aangesloten verenigingen vind je onder ‘Onze leden‘. Een Boksbond licentie wordt niet zomaar verstrekt. De Trainer/Coach heeft daarvoor eerst een uitgebreide opleiding moeten volgen, welke ongeveer 16 maanden duurt en nogal kostbaar is. Pas nadat hij alle drie “modules” van deze opleiding heeft afgesloten met het officiële examen, dat onder toezicht van het ministerie van VWS wordt gehouden, ontvangt hij het diploma en een licentie. De Boksbond licentie moet overigens jaarlijks worden verlengd; sinds 1999 moet eens in de 5 jaar ook een “bijscholing” worden gevolgd, voordat de licentie opnieuw wordt verlengd. Statuten en reglementenTeneinde als vereniging in te kunnen worden geschreven bij de Kamer van Koophandel, dient de vereniging te beschikken over statuten en reglementen. Statuten zijn vergelijkbaar met de grondwet; hierin zijn alle bepalende zaken principieel vastgelegd. Een wijziging in de statuten kan alleen door een besluit met 2/3e meerderheid van de Algemene Vergadering.Het huishoudelijk reglement is de uitvoerige uitwerking van hetgeen in de statuten staat en vergelijkbaar met het burgerlijk wetboek.Het tucht reglement omvat alles wat met strafzaken en geschillen te maken heeft; vergelijkbaar met het wetboek van strafrecht.Tot slot zijn er nog de wedstrijdreglementen; opgesplitst in een algemeen deel (waarin alle algemene zaken, welke van toepassing zijn op zowel het Olympisch boksen zijn opgenomen) en een wedstrijdreglement amateurboksen waarin de meer wedstrijdtechnische zaken zijn vermeld.

Mocht u toch iets niet kunnen vinden, neem dan gerust contact met ons op.
Hoe kunt u contact met ons opnemen?
Wattbaan 31-49, 3439 ML Nieuwegein t: 030-7513735
e: info@boksen.nl

Joy Olsem, Bondsbureau
Werktijden op maandag, dinsdag, donderdag van 09.00 tot 14.00u.