BALV 2012

De vergadering zal worden gehouden in Nieuwegein op een nog nader te melden locatie. Onderstaand de agenda van deze vergadering. Ik wil bijzondere aandacht vragen voor het schema onder “Afloop organisatie BALV”. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u hierover mij een e-mail sturen naar cm.en.partners@gmail.com. Belangrijk aandachtspunt hierin is de organiseren vergaderingen door verenigingen en districten. Ik heb verder toegevoegd toelichtingen op de te behandelen voorstellen m.b.t. de opheffing van de districten en het voor 2012 in te voeren contributie-systeem.

De agenda voor de bedoelde vergadering kent de volgende punten:

1. Convenant opheffing districten en omvorming naar districtscommissies ( zie bijlage)
2. Voorstel nieuw contributiesysteem 2012 (zie bijlage)
3. Gewijzigde statuten en het huishoudelijk reglement (zie bijlagen)
4. Vaststelling dopingreglement (reeds eerder verzonden)
4. Vaststelling jaarrekening 2011 (wordt later toegezonden)
4. Aftreden bestuurders hoofdbestuur NBB
5. Vaststelling datum ALV in nieuwe samenstelling (planning eerste helft juni)

In de hoop dat hiermee een belangrijke stap kan worden gezet in de realisatie van het plan “Boksbond Nieuwe Stijl”.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
Gedelegeerd bestuurder