ALV 24 NOVEMBER 2012

Aan: Verenigingen
Commissieleden

Nieuwegein, 23 oktober 2012

Beste boksvrienden,

Namens het bestuur van de Nederlandse Boksbond onderstaand de agenda inclusief bijbehorende bijlagen voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 24 november a.s.. Deze ledenvergadering zal plaatsvinden in het NBC, Blokhoeve 1 te Nieuwegein. De aanvang van de vergadering is 10.00 uur en staat gepand te duren tot ongeveer 13.00 uur.

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling agenda
3. Notulen ALV 12-6-2012 (zie bijlage)
4. Aftreden en benoeming bestuursleden: aftredend Albert Scheven, stelt zich niet herkiesbaar, benoeming Boris van der Vorst tot (tijdelijk) voorzitter, benoeming voorzitters districtscommissies tot leden van het Hoofdbestuur
5. Presentatie Louis Wijdenbosch over het NOC NSF investeringsplan en de jeugd-talentdagen
6. Begroting 2013, inclusief resultaten tot en met september 2012 (zie bijlage)
7. Informatie afwikkeling EK voor vrouwen 2011 en organisatie EK voor de jeugd 2013
8. Wijzigingen statuten en reglementen (zie bijlage)
9. Informatie status opheffing districten en omvorming tot districstscommissies
10. Informatie shared service center en veranderingen bondsbureau 1-1-2013
11. Informatie en discussie registratie leden
12. Rondvraag en sluiting

Wij zien u graag op 24 november a.s.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
Gedelegeerd bestuurder