ALV 12 JUNI 2012

Beste Allen,

Zoals eerder aangekondigd vindt er op12 juni a.s. vanaf 20.00 uur een ALV plaats. Ik heb de concept-agenda eerder rondgestuurd. Bijgaand de voor deze vergadering van belang zijnde documenten. Ter toelichting hierbij kan ik melden dat de jaarrekening eerder werd behandeld tijdens de laatste BALV, met als uitkomst een positief oordeel ,maar ook dat een aantal tekstuele fouten moesten worden hersteld. Dat is gebeurd in dit exemplaar. Verder worden morgen de nieuwe statuten gepasseerd bij de notaris. Daarmee kan op 12 juni een aantal in de vergadering van de 12 mei j.l. positief gewaardeerde amendementen in deze ALV worden behandeld. Omdat in de ALV in de nieuwe samenstelling van verenigingen minder bestuurders en meer boks-actieve mensen mogen worden verwacht wil ik proberen op de komende ALV ook een echt boks-item op de agenda te plaatsen opdat de vergadering aantrekkelijker wordt om te bezoeken. Tenslotte kan ik melden dat het contributie-voorstel aan u zal worden bekendgemaakt na de komende bestuursvergadering van 5 juni a.s.. In die vergadering, in aanwezigheid van de voorzitters van de nieuwe districtscommissies, hoop ik dat we een klap kunnen geven op het voorstel, dat hopelijk ook uw instemming zal krijgen.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
gedelegeerd bestuurder Boksbond