ALV 12 JUNI 2012 UPDATE

Beste sportvrienden van alle bij Boksbond aangesloten verenigingen en persoonlijke leden:

Hiermee nogmaals de uitnodiging voor de ALV a.s. dinsdag 12 juni om 20.00 in het NBC te Nieuwegein. Wij hebben Rene Braad bereid gevonden een presentatie te houden over de opleidingen. Dit is een prima onderdeel in een verder altijd wat formele agenda. Als belangrijk onderdeel op de agenda staat de vaststelling van de contributies voor 2012. Onderstaand tref u het te bespreken voorstel aan. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Vaststelling agenda
2. Vaststelling notulen ALV 19-11-2011 en BALV 12-5-2012
3. Informatie over de gang van zaken na de besluiten in de BALV 12-5-2012, inclusief de instelling van de districtscommissies
4. Vaststelling jaarrekening 2011
5. Informatie samenstelling bestuur na vertrek Paul de la Chambre en Jerome Teerlink
6. Presentatie opleidingen Boksbond door Rene Braad
7. Vaststelling nieuwe statuten Boksbond inclusief de op 12 mei j.l. vastgestelde amendementen
8. Contributie verenigingen 2012 (zie onderstaand)
9. Rondvraag

Wij hopen als bestuur veel vertegenwoordigers van verenigingen/scholen te mogen begroeten op deze eerste ALV met de verenigingen als leden op de ALV in plaats van de districten.

Met vriendelijke groet,

Chris Moerkerken
gedelegeerd bestuurder

Voorstel contributies 2012

Het bestuur in haar nieuwe samenstelling (met de voorzitters van de district-commissies) heeft in haar bestuursvergadering van 5 juni j.l. goedkeuring gegeven aan het volgende contributie-voorstel voor 2012:

1. Jaar-contributie door de vereniging te betalen voor vereniging en leden/deelnemers € 850 (deze contributie geldt ongeacht het aantal leden/deelnemers).
2. Jaar-contributie voor nieuwe verenigingen (mits niet eerder ingeschreven geweest als lid) € 250 voor het eerste jaar. Na het eerste jaar geldt de onder 1 genoemde contributie.
3. Wedstrijdboksers dienen een licentie-fee te betalen van € 60 per jaar.
4. Trainers en scheidsrechters dienen een licentie-fee te betalen van € 20 per jaar.
5. Voor alle overige functionarissen en persoonlijke leden geldt een contributie van € 20 per jaar.

De bovengenoemde bedragen worden na vaststelling door de ALV gefactureerd. Voor verenigingen, die al een voorschot-nota van € 400 hebben ontvangen zal een factuur worden gezonden voor het resterende bedrag van € 450.
Verder is goed te melden dat het voornemen is de bestaande ledenlijst per 1 oktober a.s. volledig te vervangen door nieuwe aanmeldingen. Ieder lid wordt gevraagd zich opnieuw aan te melden bij de Boksbond. Wij zullen daartoe een communicatie-campagne starten. Alle aangemelde leden ontvangen een ledenpas. Voor wedstrijdboksers zal de pas worden voorzien van een aan te leveren pasfoto.

Het bovengenoemde voorstel houdt rekening met alle binnengekomen opmerkingen en suggesties. Met de verlaging van de contributie voor de vereniging van € 1.000 naar € 850 hopen wij voldoende tegemoet te zijn gekomen aan opmerkingen over de hoogte van de contributie. Als bestuur achten wij deze contributie een absoluut minimum om het functioneren van de bond en het ondersteunen van de activiteiten mogelijk te blijven maken. Wij rekenen op uw aller ondersteuning van dit voorstel.