Uitnodiging algemene ledenvergadering boksbond

Namens het bestuur van de Boksbond worden de leden van harte uitgenodigd voor de
Algemene Ledenvergadering van de Boksbond op zaterdag 16 juni 2018 om 13.00 uur in het MECC, Forum 100 te 6229 GT Maastricht.

De vergadering duurt tot uiterlijk 15.30 uur zodat u in staat bent de (halve finales) van de
Nederlandse Kampioenschappen Boksen bij te wonen. Die worden eveneens in het MECC gehouden.

In de weken voor de ALV zullen de diverse commissies verslag doen van hun activiteiten, zodat iedereen voldoende geinformeerd is tijdens de vergadering.

De agenda van de ALV luidt:
1) Opening door de voorzitter, ingekomen stukken, toelichting op de
agenda en herdenking overleden leden.
2) Vaststellen van de notulen van de algemene ledenvergadering van
20 mei 2017.
3) Jaarverslag 2017 van het Bondsbestuur.
4) Financieel beslag 2017 en accountantsverklaring
a) Goedkeuring financieel verslag
b) Verlenen décharge aan het Bondsbestuur
5) Vacatures Bondsbestuur
a) Afscheid Ronald Blom
b) Benoeming Peter van Veen (vice-voorzitter), Jessica Belder
(penningmeester). John Bersch en Hans de Bruijn
6) Begroting 2019
7) Jaarverslagen Commissies
a) Medische Commissie
b) Commissie Opleidingen
c) Commissie W&E
d) Commissie Scheidsrechters/Juryleden
8) Update Missie en Visie van het Bondsbestuur (Jaarplannen t/m 2020)
9) Rondvraag
10) Sluiting